1 VSPH 1476/2012-P10-8
KSPH 35 INS 2968/2012 1 VSPH 1476/2012-P10-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužníka: Robert anonymizovano , anonymizovano , bytem Jerevanská 2588, 272 01 Kladno, o odvolání věřitele č. 10: Jindřich Muk, IČO 48553085, sídlem V Předpolí 1472/27, 100 00 Praha 10, zast. JUDr. Karlem Krůfou, advokátem se sídlem Dobronická 1257, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. října 2012, č.j. KSPH 35 INS 2968/2012-P10-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. října 2012, č.j. KSPH 35 INS 2968/2012-P10-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužníka Roberta anonymizovano (dále jen dlužník) rozhodl, že se přihláška věřitele č. 10 Jindřicha Muka (dále jen odvolatel) ve výši 814.820,-Kč odmítá (bod I. výroku), a právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 6.8.2012 rozhodl usnesením č.j. KSPH 35 INS 2968/2012-A-15 o úpadku dlužníka a zároveň v tomto rozhodnutí vyzval v souladu s ust. § 136 odst. 2 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ), věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Rozhodnutí o úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 16.08.2012. Posledním dnem lhůty pro podání přihlášky byl den 17.9.2012, přičemž odvolatel podal přihlášku pohledávky prostřednictvím datové schránky dne 25.9.2012, tedy opožděně. Proto soud I. stupně postupoval podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že se jeho přihláška neodmítá a jeho účast v řízení se nekončí. Měl za to, že svoji přihlášku podal včas již dne 29.8.2012 prostřednictvím datové zprávy č. ID 98721091, ve které k přihlášce připojil též plnou moc právního zástupce, faktury za odběr pohonných hmot a smlouvu na odběr pohonných hmot. Dne 25.9.2012 doručil opětovně přihlášku jen z důvodu procesní opatrnosti.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno. Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle ust. § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 insolvenčního zákona), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (ust. § 136 odst. 4 insolvenčního zákona).

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (ust. § 136 insolvenčního zákona) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (ust. § 57 odst. 3 občanského soudního řádu). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (ust. § 430 insolvenčního zákona), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle ust. § 71 insolvenčního zákona) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, sp.zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (publikované pod zn. R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009, sp.zn. I. ÚS 2536/08).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 6.8.2012 (A-15) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a stanovil lhůtu k podání přihlášek. V insolvenčním rejstříku je zveřejnil dne 16.8.2012 v 8 hod. 33 min. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na 15.9.2012, což je sobota, přihlášku mohli proto věřitelé podat nejpozději v pondělí dne 17.9.2012. Odvolací soud zjistil na základě zprávy Krajského soudu v Praze, že datová zpráva ID 9872109 došla z datové schránky advokáta odvolatele JUDr. Karla Krůfy dne 29.8.2012, obsahovala však pouze tyto dokumenty: plná moc (pdf), soubor anonymizovano faktury (pdf) a soubor anonymizovano smlouva (pdf). Ani kontrolou úplného znění této datové zprávy odvolací soud nezjistil, že by touto datovou zprávou byla současně podána přihláška odvolatele do insolvenčního řízení dlužníka, jak tvrdí ve svém podaném odvolání.

Ze shora uvedených zjištění je zjevné, že tvrzení odvolatele v jeho odvolání je pravdivé do té míry, že insolvenčnímu soudu došla datová zpráva ID 9872109 obsahující listiny odvolatele. V této datové zprávě však nebyla připojena přihláška, ale obsahovala pouze podklady pro podání případné přihlášky pohledávky. Přihláška odvolatele došla soudu až datovou zprávou dne 25.9.2012, tedy opožděně. Odvolatel svou pohledávku v přihlašovací lhůtě tedy nepřihlásil, neboť pouhé doručení plné moci a listin sloužících jako příloha přihlášky za podání přihlášky nelze považovat. Závěr soudu I. stupně o opožděnosti přihlášky odvolatele je proto v dané věci správný a odvolatel vychází z nesprávných informací o doručení přihlášky datovou zprávou ID 9872109 ze dne 29.8.2012.

V daném případě soud I. stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 11. prosince 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva