1 VSPH 1471/2014-P1-14
KSCB 25 INS 3031/2012 1 VSPH 1471/2014-P1-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužnice Emilie Norbertové, bytem Hříšice 54, Dačice, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Filipa Pundy, sídlem Klášterská 126/II, Jindřichův Hradec, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 3031/2012-P1-7 ze dne 27. června 2012

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 25 INS 3031/2012-P1-7 ze dne 27.6.2012 zamítl návrh insolvenčního správce, jímž se domáhal, aby soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele č.1 PROFI CREDIT Czech, a.s.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že v insolvenčním řízení týkajícím se Emilie Norbertové (dále dlužnice) se insolvenční správce JUDr. Filip Punda (dále odvolatel) domáhal návrhem doručeným soudu dne 25.5.2012 odmítnutí přihlášky pohledávky PROFI CREDIT Czech, a.s., Praha 1 (dále věřitel), protože na přezkumném jednání konaném dne 2.5.2012 popřel část nevykonatelné pohledávky věřitele, a to ve výši 21.881,16 Kč a pohledávku zjistil pouze ve výši 15.051,84 Kč. Podle zjištění soudu prvního stupně třicetidenní lhůta pro podání incidenční žaloby uplynula dne 1.6.2012. Žaloba na určení popřené pohledávky ve výši 21.881,16 Kč nebyla podána. Podáním ze dne 10.5.2012 vzal věřitel částečně svou pohledávku zpět, a to v popřené výši 21.881,16 Kč. Toto částečné zpětvzetí pohledávky vzal soud prvního stupně na vědomí usnesením ze dne 11.5.2012, které nabylo právní moci 8.6.2012. S ohledem na uvedenou skutečnost nebyl důvod odmítnout přihlášku pohledávky věřitele jako celek. Proto návrh odvolatele zamítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že přihlášku věřitele odmítne a ukončí jeho účast v řízení.

Argumentoval zejména tím, že na přezkumném jednání popřel část nevykonatelné pohledávky věřitele ve výši 21.881,16 Kč a uznal část této pohledávky ve výši 15.051,84 Kč. Následně po přezkumném jednání a po vyrozumění věřitele správcem o popření pohledávky vzal věřitel část pohledávky v popřené výši, tj. 21.881,16 Kč zpět. Z původně přihlášené výše pohledávky 36.933,-Kč byla zjištěna jen její část ve výši 15.051,84 Kč. Postup soudu, který uvedenou přihlášku neodmítl, ale zařadil ji do splátkového kalendáře, není správný a je v rozporu s ust. § 178 insolvenčního zákona.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací se dále zabýval tím, zda je proti napadenému usnesení odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že zde tomu tak není.

Podle § 10 insolvenčního zákona insolvenční soud v insolvenčním řízení a) vydává rozhodnutí, jejichž vydání zákon ukládá nebo předpokládá, b) průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dále jen "dohlédací činnost").

Podle § 11 odst. 1 insolvenčního zákona při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle § 185 insolvenčního zákona, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že o odmítnutí přihlášky pohledávky insolvenční soud rozhoduje bez návrhu z vlastní iniciativy. Pokud tedy odvolatel navrhl, aby insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky uvedeného věřitele, je nutné takový návrh považovat pouze za podnět k postupu podle uvedeného ustanovení. Za této situace, kdy soud prvního stupně dospěl k závěru, že není důvod přihlášku pohledávky uvedeného věřitele odmítnout, proto rozhodl, že návrh, tedy podnět odvolatele, zamítá, jelikož se jedná ve své podstatě o rozhodnutí učiněné v rámci jeho dohlédací činnosti.

Podle ust. § 91 insolvenčního zákona proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné. Za takového stavu věci proto postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odmítl.

Nicméně pro potřeby dalšího řízení pokládá odvolací soud za nezbytné uvést k dané problematice, že soud prvního stupně postupoval správně, když přihlášku uvedeného věřitele neodmítl. Pro posouzení podmínek uvedených v § 178 insolvenčního zákona není rozhodující výše pohledávky aktuální v době jejího přezkumu, ale v době vymezené okamžikem, než nastal účinek, na základě kterého se nepřihlíží k popřené části pohledávky, kterou vzal ještě předtím věřitel účinně zpět. Protože v dané věci vzal věřitel účinně zpět popřenou část popřené pohledávky ještě v průběhu běžící lhůty určené pro podání určovací žaloby (před tím, než by nastaly

účinky spojené s jejím nepodáním), což vzal soud prvního stupně na vědomí usnesením č.j. KSCB 25 INS 3031/2012-P1-5 ze dne 11.5.2012, odvolací soud konstatuje, že pro odmítnutí zjištěné části pohledávky nebyl žádný důvod.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. října 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová