1 VSPH 1469/2014-B-45
MSPH 91 INS 31508/2012 1 VSPH 1469/2014-B-45

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužnice Ivany Jelínkové, bytem Tobrucká 714/27, Praha 6, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 31508/2012-B-34 ze dne 5.června 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 31508/2012-B-34 ze dne 5.června 2014 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozhodl usnesením č.j. MSPH 91 INS 31508/2012-B-34 ze dne 5.6.2014, že oddlužení Ivany Jelínkové (dále dlužnice) se zrušuje (bod I. výroku), na její majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný (body II. a III. výroku), konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku, a insolvenčnímu správci uložil, aby předložil soupis majetkové podstaty (body IV. a V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. MSPH 91 INS 31508/2012-A-16 ze dne 27.2.2013 rozhodl o úpadku dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. MSPH 91 INS 31508/2012-B-19 ze dne 22.10.2013 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 27.11.2013 insolvenční správce navrhl, aby schválené oddlužení dlužnice bylo zrušeno, protože příjmy dlužnice jsou nedostatečné a dlužnice tak není schopna plnit schválený splátkový kalendář. Dlužnice do 21.4.2014 neuhradila žádnou splátku a od listopadu 2013 nebyla správci hrazena odměna. Z oznámení zaměstnavatele dlužnice Základní školy a Mateřské školy sídlem Bílá 1 v Praze 6, vyplývá, že dlužnice ukončila pracovní poměr ke dni 31.3.2012, a tedy v době podání insolvenčního návrhu dlužnice již zde nepracovala. Svoje tvrzení o výši přijmu doložila potvrzením, na němž si datum vystavení sama doplnila. Dlužnice k návrhu na zrušení oddlužení uvedla, že je zaměstnána u Centrály zdravotní domácí péče Perla, a.s., sídlem Dejvická 28, Praha 6. Pracovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31.3.2014 s perspektivou změny na dobu neurčitou. K tomuto tvrzení insolvenční správce uvedl, že obeslal označeného zaměstnavatele, ale ten na jeho výzvu nereagoval.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že dlužnice splátkový kalendář, do něhož byly zahrnuty pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 1.103.121,68 Kč, neplní, protože nemá takový příjem, který by jí plnění umožňoval. Proto postupoval v souladu s ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona a schválené oddlužení zrušil, neboť za nezměněných okolností by do konce schváleného oddlužení nebyly nezajištěné pohledávky uspokojeny ani v rozsahu 30 %. Současně rozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem, který bude nepatrný.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. Argumentovala zejména tím, že od prosince 2013 pracovala jako pečovatelka pro Centrálu zdravotní domácí péče Perla, a.s. Mzda jí byla zasílána na účet vedený u GE Money Bank, a.s. Poslední mzdu jí odebral exekutor Mgr. Jan Vedral. Má za to, že insolvenční správce Mgr. Petr Brož s ní řádně nekomunikuje, a proto by měl být zproštěn své funkce. Dále doplnila, že ke dni 16.6.2014 ukončila pracovní poměr u uvedeného zaměstnavatele z důvodu péče o svoji nezletilou dceru, a proto, že jí nevyhovovalo, že musela vykonávat i jiné činnosti, než jaké je povinna dělat pečovatelka, kterou měla vykonávat podle uzavřené pracovní smlouvy.

Správce k odvolání dlužnice uvedl, že jediným jejím příjmem je důchod od Ministerstva vnitra České republiky ve výši, kterou nelze postihnout žádnými srážkami. Dlužnice žádného jiného plátce mzdy neoznačila.

Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud I. stupně usnesením č.j. MSPH 91 INS 31508/2012-B-19 ze dne 22.10.2013 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podle uvedeného usnesení činily závazky dlužnice celkem 1.103.121,68 Kč. Příjem dlužnice umožňoval, aby během pěti let uhradila tyto nezajištěné pohledávky v rozsahu 31 %. Ze zprávy o plnění oddlužení ze dne 21.4.2014 (B-33) vyplývá, že na plnění splátkového kalendáře dlužnice od listopadu 2013 do dubna 2014 nic neuhradila, a rovněž nebyla od listopadu 2013 doposud uhrazena žádná odměna správce. Mezi nezajištěné věřitele nebylo od počátku oddlužení plněním splátkového kalendáře nic rozděleno. Na nařízeném jednání dlužnice na otázku soudu, aby předložila doklad o tom, kde je zaměstnána, sdělila, že žádný doklad o uzavření pracovní smlouvy nemá.

Z uvedených zjištění vyplývá, že schválený splátkový kalendář dlužnice vůbec neplní, protože není zaměstnána a její příjem představující důchod poskytovaný Ministerstvem vnitra České republiky ve výši 7.540,-Kč neumožňuje provádět srážky na úhradu splátkového kalendáře.

Dlužnice v průběhu plnění splátkového kalendáře byla poučena o všech povinnostech, k nimž je v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázána a rovněž i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Protože dlužnice v odvolání neuvedla nic, čím by vyvrátila správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, tudíž odvolací soud shledal věcně správným, proto je podle ust. § 219 občanského soudního řádu v celém rozsahu v napadených bodech I. a II. výroku potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 2.října 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová