1 VSPH 1457/2012-A-13
KSPL 54 INS 21722/2012 1 VSPH 1457/2012-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužnice: Monika Jiranová, nar. 16. května 1974, bytem Plzeň, Rokycanská 1064/28, zast. JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem Praha 5, Štefánikova 48, o insolvenčním návrhu věřitele: Česká úvěrová pokladna, a.s., IČO 27826597, sídlem Moravská Ostrava, Tyršova 1438/8, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 21722/2012-A-2 ze dne 5. září 2012, ve znění opravného usnesení č.j. KSPL 54 INS 21722/2012-A-7 ze dne 16. října 2012,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni oznámil vyhláškou č.j. KSPL 54 INS 21722/2012-A-2 ze dne 5.9.2012, že téhož dne bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice. Usnesením č.j. KSPL 54 INS 21722/2012-A-7 ze dne 16.10.2012 soud opravil vyhlášku tak, že doplnil její záhlaví o úplné označení insolvenčního navrhovatele Česká úvěrová pokladna, a.s. a opravil bod I. výroku tak, že oznámil, že insolvenčním návrhem v záhlaví označeného navrhovatele bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužnice.

Proti shora uvedenému usnesení se dlužnice odvolala a požadovala, aby bylo zrušeno, insolvenční návrh byl zamítnut a insolvenční řízení bylo zastaveno. Dlužnice namítala, že podle § 141 odst. 1 IZ sice není odvolání proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka přípustné, avšak proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele odvolání přípustné je. Dlužnice dále namítala okolnosti týkající se exekučního řízení. V doplnění odvolání ze dne 16.10.2012 dlužnice namítala, že její úpadek nebyl osvědčen, odkázala na dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 12 Co 432/2012-73 ze dne 20.7.2012, že pohledávky věřitele nebyly osvědčeny a insolvenční návrh nebyl řádně podán.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolání proti napadenému usnesení přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Vyšel přitom z toho, že podle § 101 insolvenčního zákona oznámí insolvenční soud zahájení insolvenčního řízení vyhláškou, kterou zveřejní do dvou hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. Podle druhého odstavce uvedeného ustanovení není odvolání proti vyhlášce přípustné.

Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že vyhláška, kterou soud oznámí zahájení insolvenčního řízení, je usnesením, jímž se upravuje vedení řízení, proti němuž není přípustné odvolání. Dle názoru odvolacího soudu musí mít stejnou povahu i opravné usnesení, jímž je insolvenční soud opravil, resp. doplnil označení insolvenčního navrhovatele, a proto ani proti němu není odvolání přípustné. Námitky uvedené dlužnicí by bylo lze tvrdit proti usnesení o zjištění úpadku dlužnice, které však zatím nebylo vydáno, případně by mohly mít povahu vyjádření dlužnice k insolvenčnímu návrhu.

Za této situace postupoval odvolací soud podle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva