1 VSPH 1450/2015-A-11
MSPH 88 INS 15601/2015 1 VSPH 1450/2015-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem v insolvenčním řízení dlužnice Zuzany Gorolové, bytem Pod Čertovou Skalou 823/4, Praha 8, zast. advokátem Mgr. Martinem Krtilem, sídlem Za Poříčskou Bránou 334/4, Praha 8 zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 15601/2015-A-5 ze dne 19. června 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze soud usnesením č.j. MSPH 88 INS 15601/2015-A-5 ze dne 19.6.2015 odmítl insolvenční návrh jímž se Zuzana Gorolová (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze dlužnice včas odvolala. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 30.7.2015, doručeným soudu prvního stupně 30.7.2015, vzala odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. ledna 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná