1 VSPH 1449/2016-A-33
KSPH 68 INS 13504/2016 1 VSPH 1449/2016-A-33

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužníka Ing. Mgr. Josefa Petzolda, Th.Bc., bytem Poříčí nad Sázavou, Mrač 374 E, zahájené na návrh navrhovatele Antonína Kulhánka, bytem Černá u Bohdanče 10, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 13504/2016-A-7 ze dne 6. června 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 13504/2016-A-7 ze dne 6. června 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 68 INS 13504/2016-A-7 ze dne 6.6.2016 odmítl návrh navrhovatele Antonína Kulhánka (dále jen navrhovatel), jímž se domáhal nařízení předběžného opatření, kterým mělo být v rámci skončeného insolvenčního řízení ohledně Ing. Mgr. Josefa Petzolda, ThBc. vedeného pod sp.zn. KSPH 55 INS 316/2008 uloženo insolvenčnímu správci deponovat pohledávku ve výši 832.420,-Kč do úschovy Krajského soudu v Praze.

V odůvodnění soud prvního stupně zejména uvedl, že navrhovatel nesložil podle ust. § 75b odst. 1 o.s.ř. spolu s návrhem na vydání uvedeného předběžného opatření jistinu. V tomto případě se nejedná o předběžné opatření, které může i bez návrhu nařídit soud, proto postupoval soud podle § 75b odst. 2 o.s.ř. a návrh na nařízení předběžného opatření odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl.

Argumentoval zejména tím, že není povinen v souvislosti s návrhem na vydání předběžného opatření hradit jistotu ve výši 10.000,-Kč, neboť podle jeho názoru se jedná u požadavku deponovat hyperochu ze skončeného insolvenčního řízení sp.zn. KSPH 55 INS 316/2008 ve prospěch insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSPH 68 INS 13504/2016 o předběžné opatření, které může nařídit i bez návrhu příslušný soud. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Protože insolvenční zákon neupravuje jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, zastává odvolací soud názor, že v takovém případě je třeba v insolvenčním řízení přiměřeně použít ust. § 75b odst. 1 o.s.ř., dle něhož je navrhovatel povinen ji složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, ve výši 10.000,-Kč a v obchodních věcech ve výši 50.000,-Kč s tím, že podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu složit společně a nerozdílně. Podle ust. § 75b odst. 2 o.s.ř. nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

Pokud jde o povahu navrhovaného předběžného opatření, jímž mělo být dlužníkovi jako účastníku insolvenčního řízení uloženo složit peněžitou částku do úschovy u soudu, jde podle jeho obsahu (ust. § 41 odst. 2 o.s.ř.) o standardní předběžné opatření v režimu ust. § 76 odst. 1 písm. d) o.s.ř. za použití ust. § 102 o.s.ř., jež lze nařídit toliko na návrh. Nejedná se tedy o žádné ze speciálních předběžných opatření upravených insolvenčním zákonem (srov. ust. § 82, § 100, § 112, § 113 apod.), jež by bylo možno event. nařídit i bez návrhu a v němž by složení jistoty nebylo lze požadovat (ust. § 75b odst. 3 písm. b/ o.s.ř.). V daném případě byl proto navrhovatel povinen podle ust. § 75b odst. 1 o.s.ř. složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníkovi vznikla předběžným opatřením.

V posuzované věci z obsahu spisu vedeném pod sp.zn. KSPH 68 INS 13504/2016 plyne, že podáním ze dne 6.6.2014 (A-6) navrhovatel učinil návrh na vydání předběžného opatření, jímž mělo být v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. č.j. KSPH 55 INS 316/2008 uloženo insolvenčnímu správci, aby deponoval pohledávku ve výši 832.420,-Kč do úschovy soudu Krajského soud v Praze. Ze spisu sp.zn. KSPH 55 INS 316/2008 odvolací soud zjistil, že konkurs prohlášený na majetek dlužníka Ing. Mgr. Josefa Petzolda, ThBc., byl usnesením čj. KSPH 55 INS 316/2008-B-148 ze dne 6.5.2016 zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Usnesením č.j. KSPH 55 INS 316/2008-B-156 ze dne 29.6.2016 byl insolvenční správce-Záveská, v.o.s. zproštěn funkce. Dříve než byl konkurs zrušen, nařídil soud prvního stupně usnesením č.j. KSPH 55 INS 316/2008-B-154 ze dne 22.6.2016 na návrh dlužníka předběžné opatření, kterým uložil insolvenčnímu správci složit do úschovy soudu částku ve výši 832.419,96 Kč.

Za popsaného stavu soud prvního stupně nepochybil, když o návrhu navrhovatele rozhodl tak, že ho odmítl z důvodu nezaplacené jistoty.

Třeba dodat též to, že návrhu na nařízení předběžného opatření v rámci insolvenčního by nebylo možné vyhovět za situace, kdy v skončeném insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSPH 55 INS 316/2008 soud již rozhodl usnesením č.j. KSPH 55 INS 316/2008-B-154 ze dne 22.6.2016 o tom, že insolvenční správce je povinen do úschovy soudu složit částku ve výši 832.419,96 Kč, a dále proto, že uvedené insolvenční řízení již bylo pravomocně skončeno usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 55 INS 316/2008-B-148 ze dne 6.5.2016, které nabylo právní moci dne 28.5.2016.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu I. stupně potvrdil jako věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. září 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík