1 VSPH 1444/2013
KSHK 41 INS 11692/2013 1 VSPH 1444/2013 A 17

U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenním iízení dlužníka: DIATRYMA s.r.o., I+O 28811658, sídlem v Hradci Králové, Prmyslová 1200/4a, zahájeném k návrhu v'iitele Ing. Františka Janíka, nar. 27. dubna 1955, bytem v Hradci Králové, Sezemická 530, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 41 INS 11692/2013 A 7/celk.2 ze dne 11. ervna 2013, t a k t o : Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 41 INS

11692/2013 A 7/celk.2 ze dne 11. ervna 2013 se p o t v r z u j e .

O d v o d n ' n í : Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením odmítl návrh dlužníka na vyhlášení moratoria ze dne 30.5.2013. V odvodn'ní usnesení soud zejména uvedl, že podáním ze dne 30.5.2013 dlužník navrhl vyhlášení moratoria z dvodu, že se mu podaiilo v poslední dob' zm'nit stav pohledávek a závazk a lze oekávat zlepšení situace. Soud dosp'l k záv'ru, že návrhu na vyhlášení moratoria nemže vyhov't, protože dlužník piedložil toliko souhlas p'ti svých zam'stnanc, jejichž pohledávky za dlužníkem byly nižší než 50 % veškerých závazk dlužníka, dále byly piedloženy toliko v prosté kopii, a dlužník nepiedložil poslední úetní záv'rku.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a k odvolání piiložil úetní záv'rku, zopakoval ekonomické dvody, které jej vedly k podání návrhu na vyhlášení moratoria. Vrchní soud v Praze piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející a dosp'l k t'mto zjišt'ním a záv'rm: Podle § 118 odst. 1 insolvenního zákona vyhlásí insolvenní soud moratorium, jestliže jsou spln'ny piedpoklady uvedené v § 115 a 116 a nebylo li dosud rozhodnuto o insolvenním návrhu; jinak návrh na moratorium odmítne. Podle § 117 téhož zákona rozhodne insolvenní soud o návrhu na moratorium do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; § 43 obanského soudního iádu se nepoužije. Podle § 115 insolvenního zákona mže dlužník, který je podnikatelem, do 7 dn od podání insolvenního návrhu, a jde li o insolvenní návrh v'iitele, do 15 dn od jeho doruení insolvenním soudem, navrhnout insolvennímu soudu vyhlášení moratoria; toto právo nemá právnická osoba v likvidaci. Podle § 116 insolvenního zákona musí návrh na moratorium krom' obecných náležitostí podání obsahovat všechny skutenosti, které odvodÜují jeho vyhlášení (odst. 1). K návrhu podle odstavce 1 je dlužník krom' seznam a listin, které je povinen piipojit k insolvennímu návrhu, povinen piipojit poslední úetní záv'rku a písemné prohlášení v'tšiny svých v'iitel poítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí; podpisy v'iitel na tomto prohlášení musí být úiedn' ov'ieny (odst. 2). Z obsahu spisu odvolací soud shodn' jako soud I. stupn' zjistil, že návrh na vyhlášení moratoria neobsahoval poslední úetní záv'rku, piiemž s ohledem na nemožnost aplikace § 43 o.s.i. není prostor pro dopln'ní návrhu na vyhlášení moratoria, který musí být již od poátku perfektní. Odvolací soud dále zjistil, že dlužník má závazky vi zam'stnancm v celkové výši 1.760.976, K, závazky vi dalším 7 v'iitelm v celkové výši 5.420.980, K. Jestliže souhlas s vyhlášením moratoria vyslovili toliko v'iitelé Zuzana Špetlová, Stanislav Doleek, Jan Vlachý, Ladislav Havel a František Janík, jejichž souhrnná výše pohledávek neiní potiebnou v'tšinu z celkové výše pohledávek, která je k vyhlášení moratoria nutná, nelze návrhu na vyhlášení moratoria vyhov't.

Ze shora uvedených dvod shledal odvolací soud napadené usnesení jako v'cn' správné, a proto je postupem podle § 219 o.s.i. potvrdil. P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání piípustné, jestliže na základ' dovolání podaného do dvou m'síc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu +R prostiednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dosp'je k záv'ru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.i.). V Praze dne 23. záií 2013 JUDr. František K u e r a, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Kateiina Van'ková