1 VSPH 1443/2013-P155-13
KSHK 41 INS 940/2011 1 VSPH 1443/2013-P155-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka: DAP-PROVMEX a.s., IČO 28211821, sídlem 500 03 Hradec Králové, Jižní 870, o odvolání věřitele: MORAVAN DEVELOP s.r.o., IČO 26905604, sídlem 615 00 Brno, Zábrdovická 15/16a, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 940/2011-P-155/celk.2 ze dne 7. března 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS

940/2011-P-155/celk.2 ze dne 7. března 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením č.j. KSHK 41 INS 940/2011-P-155/celk.2 (správně č.j. KSHK 41 INS 940/2011-P155-2/celk.2) v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele MORAVAN DEVELOP s.r.o. ve výši 36.817,20 Kč a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že na přezkumném jednání konaném dne 20.4.2011 insolvenční správce popřel pohledávku věřitele v celé výši co do pravosti. Podáním doručeným věřiteli dne 23.6.2011 jej správce informoval o popření pohledávky, důvodech popření a poučil jej v souladu s § 198 IZ o možnosti podat žalobu na určení popřené pohledávky. Lhůta k podání žaloby marně uplynula dne 8.7.2011. Protože věřitel ve stanovené lhůtě žalobu nepodal, soud přihlášku pohledávky postupem podle § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že soud I. stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a k nesprávnému právnímu posouzení věci. V doplnění odvolání ze dne 8.8.2013 věřitel namítal, že soud I. stupně nesprávně zjistil skutkový stav, protože neprovedl navržené důkazy, na základě provedených důkazů dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním a dospěl k nesprávnému právnímu posouzení věci. Proto věřitel navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky přijímá.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 198 odst. 1 IZ mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka zjištěná co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že na přezkumném jednání konaném dne 20.4.2011 byla pohledávka věřitele ve výši 36.817,20 Kč, která byla přihlášena jako nevykonatelná a nezajištěná, popřena co do důvodu a výše. Přípisem ze dne 22.6.2011, který byl věřiteli doručen dne 23.6.2011, byl věřitel ze strany insolvenčního správce informován o popření pohledávky, o možnosti podat žalobu na určení popřené pohledávky a o následcích nepodání žaloby, tedy, že se k pohledávce nebude v insolvenčním řízení přihlížet.

Z obsahu insolvenčního rejstříku neplyne, že by věřitel žalobu na určení pohledávky včas podal, přičemž věřitel v rámci odvolací argumentace neuvedl ničeho konkrétního, čím by bylo lze zpochybnit závěr soudu I. stupně o správnosti skutkových závěrů vedoucích k odmítnutí popřené pohledávky.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud odvolání neshledal důvodným, a napadené usnesení proto podle § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 23. září 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková