1 VSPH 1439/2012-B-54
KSUL 77 INS 13852/2012 1 VSPH 1439/2012-B-54

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka CZECH-LOGISTIC, a.s., IČO 25040391, sídlem Chomutov, Pražská 585, zast. JUDr. Barbarou Wondreysovou, advokátkou, sídlem Praha 3, Velehradská 26, o odvolání Ing. Aleše Klaudyho, sídlem Děčín I., Masarykovo nám. 191/18, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. září 2012, č.j. KSUL 77 INS 13852/2012-B-21,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. září 2012, č.j. KSUL 77 INS 13852/2012-B-21, s e m ě n í v bodě I. výroku tak, že se insolvenční správce Ing. Aleš Klaudy z funkce insolvenčního správce neodvolává, a v bodě II. výroku tak, že se Insolv, v.o.s. insolvenčním správcem neustanovuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem v bodě I. výroku odvolal z funkce insolvenčního správce (dále též správce) Ing. Aleše Klaudyho (dále jen odvolatel), v bodě II. výroku ustanovil novým správcem Insolv, v.o.s., v bodě III. výroku stanovil, že odvolání a ustanovení správce je vykonatelné doručením tohoto usnesení, a v bodě IV. výroku rozhodl o tom, že odvolaný správce je povinen informovat nového správce o své dosavadní činnosti a předat mu veškerou agendu a doklady.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 25.7.2012 (A-21) zjistil úpadek dlužníka CZECH-LOGISTIC, a.s. (dále jen dlužník) a insolvenčním správcem ustanovil Insolvenční agenturu, v.o.s. a že usnesením ze dne 13.9.2012 (B-10) odvolal Insolvenční agenturu, v.o.s. z funkce správce a novým správcem se zvláštním povolením ustanovil odvolatele. Proti usnesení ze dne 13.9.2012 (B-10) se dlužník odvolal (B-13), neboť měl pochybnosti o nepodjatosti odvolatele vzhledem k jeho poměru vůči insolvenčnímu navrhovateli a přihlášenému věřiteli ARMEX Oil, s.r.o. (dále též věřitel) a požadoval jeho zrušení. Dne 19.9.2012 oznámil odvolatel soudu I. stupně skutečnosti, které by mohly svědčit o jeho podjatosti ve vztahu k věřiteli a k jeho právnímu zástupci Mgr. Martinu Kolářovi.

Z obsahu dlužníkova odvolání, z oznámení odvolatele a z výpisů z obchodního rejstříku (B-15) soud I. stupně zjistil, že odvolatel je jediným členem představenstva společnosti GLOBAL HOLDING, a.s., která je společníkem (s obchodním podílem ve výši 49 %) věřitele ARMEX Oil, s.r.o., že jediným akcionářem GLOBAL HOLDING, a.s. je společnost Poradenství pro podniky-Aleš Klaudy, s.r.o., jejímiž jednateli a společníky je odvolatel (s obchodním podílem ve výši 9/10) a jeho zaměstnanec pan Jan Mužík (s obchodním podílem ve výši 1/10), tedy, že odvolatel je majoritním společníkem společnosti, která je jediným akcionářem společnosti GLOBAL HOLDING, a.s., která je společníkem věřitele ARMEX Oil, s.r.o., a že míra uspokojení věřitele ARMEX Oil, s.r.o. v insolvenčním řízení bude mít přímý vliv na majetkové poměry odvolatele.

Z toho dovodil, že poměr odvolatele k věřiteli ARMEX Oil, s.r.o. zakládá důvod k pochybnostem o jeho nepodjatosti a že vztah majetkového propojení odvolatele a věřitele by mohl ovlivnit celkový způsob výkonu práv a povinností odvolatele. Uzavřel, že odvolatel je z insolvenčního řízení vyloučen podle § 24 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), přičemž s ohledem na majetkový charakter vztahu mezi odvolatelem a věřitelem nelze postupovat podle § 34 IZ a ustanovit odděleného insolvenčního správce. Proto postupoval podle § 31 IZ a odvolatele odvolal z funkce správce a ustanovil správce nového.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, neboť napadené usnesení spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Poukazoval především na to, že danou věc judikatura dosud neřešila a že speciální ustanovení § 34 IZ má přednost před aplikací obecného ustanovení § 24 IZ. Měl za to, že pro posouzení věci je rozhodná povaha pohledávky věřitele ARMEX Oil, s.r.o., jež nemá žádné zvláštní pořadí, je nezajištěná a představuje jen 7 % z jejich celkového objemu, a postavení tohoto věřitele v insolvenčním řízení, jenž není členem prozatímního věřitelského výboru, právní mocí usnesení o zjištění úpadku ztratil dispozici se svým insolvenčním návrhem a vůči majetkové podstatě nemá žádné zvláštní postavení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 24 odst. 1 IZ je insolvenční správce z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle § 34 IZ je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud ustanovit pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce (odst. 1). Je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů proto, že mohou odporovat společnému zájmu věřitelů v insolvenčním řízení, ve kterém byl rovněž ustanoven insolvenčním správcem, ustanoví insolvenční soud pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce vždy (odst. 2). Odvolací soud vyšel ze zjištění učiněných soudem I. stupně, jež mají v obsahu spisu potřebnou oporu (B-15), které odvolatel nezpochybňoval a dle nichž: -ve společnosti ARMEX Oil, s.r.o. (jde o insolvenčního navrhovatele a přihlášeného věřitele) mají obchodní podíly společníci ARMEX HOLDING, a.s. (51 %) a GLOBAL HOLDING, a.s. (49 %); -ve společnosti GLOBAL HOLDING, a.s. je odvolatel jediným členem jeho představenstva a jediným akcionářem je společnost Poradenství pro podniky- Aleš Klaudy, s.r.o.; -ve společnosti Poradenství pro podniky-Aleš Klaudy, s.r.o. je odvolatel jednatelem a společníkem (9/10).

Ze shora uvedených zjištění má též odvolací soud ve shodě se soudem I. stupně za to, že u odvolatele existují dostatečné důvody pochybovat o jeho nepodjatosti se zřetelem na jeho poměr (majetkové propojení) k osobě věřitele ARMEX Oil, s.r.o. Dle svého tvrzení (B-16), má odvolatel přátelský vztah a úzkou pracovní spolupráci též s právním zástupcem tohoto věřitele Mgr. Martinem Kolářem.

Pro posouzení toho, zda je správce pro svůj poměr jen k jednomu z dlužníkových věřitelů (nebo jeho zástupci) vyloučen z celého insolvenčního řízení nebo jen z některých úkonů, je třeba se ve smyslu § 34 odst. 1 IZ dále zabývat též charakterem pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavením v insolvenčním řízení, tedy tím, zda tento poměr ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce.

Z přihlášky věřitele ARMEX Oil, s.r.o. (P1-2) odvolací soud zjistil, že tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení tři nezajištěné pohledávky v celkové výši 9.524.671,55 Kč. Ze seznamu přihlášených pohledávek (B-5) vyplývá, že celková výše přihlášených nezajištěných pohledávek činí 138 976 213,34 Kč a zajištěných 19.452.216,81 Kč, tedy že pohledávka věřitele činí 6,8 % všech nezajištěných pohledávek, resp. 6 % všech přihlášených pohledávek. Z uvedeného je zřejmé, že pohledávka věřitele je v daném insolvenčním řízení zcela marginální, co do své výše i co do své (nepřednostní) povahy.

Pokud jde o postavení věřitele ARMEX Oil, s.r.o. v insolvenčním řízení, shledal odvolací soud, že v dané fázi řízení jde o běžného nezajištěného věřitele, jenž není členem ani náhradníkem věřitelského výboru a svými úkony nijak neovlivňuje jeho průběh; skutečnost, že dříve šlo o insolvenčního navrhovatele, je pro posouzení jeho role v další fázi insolvenčního řízení bezpředmětná.

Odvolací soud tak uzavírá, že s přihlédnutím k charakteru pohledávky věřitele ARMEX Oil, s.r.o. a k jeho postavení v insolvenčním řízení, je odvolatel vyloučen jen z některých úkonů vůči tomuto věřiteli a jeho zástupci, a nikoliv z celého insolvenčního řízení, neboť vztah mezi odvolatelem a věřitelem nebo jeho zástupcem není s to ovlivnit celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v bodě I. výroku změnil tak, že se odvolatel z funkce neodvolává, a v bodě II. výroku, že se Insolv, v.o.s. insolvenčním správcem neustanovuje. V dalším řízení soud I. stupně ustanoví bez zbytečného odkladu odděleného insolvenčního správce pro veškeré úkony vůči věřiteli ARMEX Oil, s.r.o. (§ 34 odst. 2 IZ) a neopomene předložit spis odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužníka (B-13) proti usnesení ze dne 13.9.2012 (B-10).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. října 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva