1 VSPH 1438/2012-B-51
KSUL 77 INS 13852/2012 1 VSPH 1438/2012-B-51

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka CZECH-LOGISTIC, a.s., IČO 25040391, sídlem Chomutov, Pražská 585, zast. JUDr. Barbarou Wondreysovou, advokátkou, sídlem Praha 3, Velehradská 26, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. září 2012, č.j. KSUL 77 INS 13852/2012-B-20,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. září 2012, č.j. KSUL 77 INS 13852/2012-B-20, se m ě n í tak, že se návrh dlužníka ze dne 7. září 2012 (B-6) na povolení reorganizace neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem odmítl návrh dlužníka CZECH-LOGISTIC, a.s. (dále jen dlužník) na povolení reorganizace.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 25.7.2012 (A-21) zjistil úpadek dlužníka a že dne 10.9.2012 podal dlužník včas návrh na povolení reorganizace, jenž neobsahoval všechny zákonné náležitosti a k němuž nebyly připojeny přílohy se všemi náležitostmi.

Usnesením ze dne 12.9.2012 (B-8) vyzval soud I. stupně dlužníka k označení osoby oprávněné za dlužníka jednat a k předložení nového seznamu tuzemských a zahraničních závazků, neboť věřitelé v předložených seznamech nebyli přesně označeni a seznam závazků nebyl podepsán a nebylo v něm uvedeno, že je správný a úplný.

Dne 19.9.2012 (B-18) doručil dlužník doplnění návrhu na povolení reorganizace, v němž uvedl osobu oprávněnou za něho jednat a předložil seznam svých závazků a zaměstnanců. Soud I. stupně shledal doplněný seznam neúplným, když v něm dlužník sám uvedl, že předkládá toliko seznam závazků evidovaných v účetnictví na účtu 321 a v případě závazků evidovaných na jiných účtech žádal o prodloužení lhůty. Nadto měl předložený seznam závazků za nečitelný a neurčitý, když např. v seznamu zahraničních věřitelů byl mezi německými věřiteli uveden věřitel označený pouze jako Rechtsanwalte . Protože příloha návrhu na povolení reorganizace (seznam závazků) nebyla ve stanovené lhůtě řádně doplněna, postupoval soud I. stupně podle § 320 odst. 3 zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) a návrh na povolení reorganizace odmítl. Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Zrekapituloval, že dne 10.9.2012 podal návrh na povolení reorganizace, že ho soud I. stupně usnesením ze dne 12.9.2012 (B-8), jež mu bylo doručeno téhož dne, vyzval k jeho doplnění ve lhůtě 7 dnů, což učinil podáním ze dne 18.9.2012. Vysvětloval, že u jednoho ze zahraničních věřitelů došlo z důvodu technické chyby k jeho nesprávnému označení, když správně mělo být uvedeno Eva Schramm Klaus Kazior Ulrich Wittneben Rechtsanwälte , což se do tabulky už nevešlo, a proto to zůstalo ve zbytku skryté, a že ohledně nových seznamů závazků evidovaných na ostatních účtech žádal o prodloužení lhůty z důvodu, že u nich ještě nedošlo ke konečnému odsouhlasení vzájemných sald s institucemi státní správy. Proto je s vědomím své případné trestní odpovědnosti nemohl opatřit prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. Uvedl, že identifikaci věřitelů u těchto závazků doplnil v rámci seznamů závazků evidovaných na účtu 321. Soudu I. stupně vytýkal, že jeho včas podané žádosti o prodloužení lhůty nevyhověl a nevyjádřil se k ní ani v odůvodnění napadeného usnesení, ačkoliv usnesením ze dne 17.9.2012 (B-11), jež mu doručil dne 18.9.2012, mu uložil lhůtu 7 dnů (tedy do 25.9.2012) k doplnění návrhu na povolení reorganizace o seznam majetku a o vyjádření, zda vlastní pohledávky, a pokud ano, nechť řádně označí své dlužníky, a k předložení účetní závěrky za období od 1.7.2010 do 30.6.2011. Vyjádřil názor, že soud I. stupně mohl vyhovět jeho návrhu na prodloužení lhůty pro předložení zbývajících nových seznamů závazků minimálně do 25.9.2012, a to tím, spíše, že napadené usnesení ze dne 21.9.2012 vydal v době, kdy mu dosud neskončila lhůta k doplnění návrhu určená usnesením ze dne 17.9.2012 (B-11) a kdy přezkumné jednání a první schůze věřitelů bylo usnesením ze dne 18.9.2012 (B-14) odročeno na 16.11.2012.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 319 IZ návrh na povolení reorganizace, podaný dlužníkem, musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) dlužníkovi známé údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dlužníka ovládají nebo které tvoří s dlužníkem koncern, včetně údaje o tom, zda ohledně některé z těchto osob neprobíhá insolvenční řízení, anebo prohlášení, že není takových osob, c) údaj o způsobu navrhované reorganizace (odst. 1). K návrhu na povolení reorganizace musí dlužník připojit seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil (odst. 2). Návrh na povolení reorganizace podaný věřitelem musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) a c). Ostatní údaje podle odstavce 1 uvede věřitel, jen pokud jsou mu známy (odst. 3). Pro označení osob v návrhu na povolení reorganizace a v seznamech k němu připojených platí § 103 odst. 1 obdobně (odst. 4). Údajem o způsobu reorganizace, obsaženým v návrhu na povolení reorganizace, nejsou osoby sestavující reorganizační plán, ani osoba, která návrh podala, vázány (odst. 5).

Podle § 104 IZ v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Podle § 320 IZ neobsahuje-li návrh na povolení reorganizace všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odst. 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení reorganizace připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odst. 2). Návrh na povolení reorganizace insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odst. 3).

Nejsou-li přes výzvu insolvenčního soudu k návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo tyto přílohy přes jeho výzvu neobsahují stanovené náležitosti, soud bez dalšího návrh odmítne podle § 320 odst. 3 IZ, aniž by zkoumal, zda tyto nedostatky neumožňují v řízení pokračovat (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.12.2008, sp.zn. KSBR 27 INS 1207/2008, 3 VSOL 188/2008).

Ze spisu odvolací soud zjistil tyto rozhodující skutečnosti: -včas učiněným podáním ze dne 7.9.2012 (B-6) navrhl dlužník povolení reorganizace, přičemž k návrhu připojil neúplné seznamy svého majetku a závazků; -usnesením ze dne 12.9.2012 (B-8), jež mu bylo doručeno dne 12.9.2012, vyzval soud I. stupně dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení a) označil osobu oprávněnou za něho jednat a aby b) předložil nový seznam svých tuzemských a zahraničních závazků s náležitostmi podle § 104 IZ s poučením o tom, jak je má zpracovat a o tom, že nevyhoví-li této výzvě, soud návrh na povolení reorganizace odmítne; -usnesením ze dne 17.9.2012 (B-11), jež mu bylo doručeno dne 18.9.2012, vyzval soud I. stupně dále dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení a) předložil seznam svého majetku, b) vyjádřil se k tomu, zda vlastní pohledávky, a pokud ano, nechť doloží jejich identifikaci s uvedením svých dlužníků, c) předložil účetní závěrku za období od 1.7.2010 do 30.6.2011; -usnesením ze dne 18.9.2012 (B-14) soud I. stupně mj. odročil první schůzi věřitelů a přezkumné jednání původně nařízené na 21.9.2012 na nový termín 16.11.2012; -včasným podáním ze dne 18.9.2012 (B-18) dlužník označil osobu oprávněnou za něj jednat a předložil nové seznamy svých závazků evidované v jeho účetnictví na účtu 321, a to seznam tuzemských závazků v CZK, seznam tuzemských závazků v EUR, seznam zahraničních závazků, a seznam zaměstnanců, včetně prohlášení o jejich správnosti a úplnosti; k tomu dlužník sdělil, že jeho účetní závěrka za období od 1.7.2011 do 30.6.2012 není dosud uzavřená, neboť se s účetními daty stále pracuje z důvodu odsouhlasování vzájemných závazků a pohledávek, v důsledku čehož může dojít ke změnám v předložených seznamech, a proto žádá o prodloužení lhůty k předložení nových seznamů závazků evidovaných na ostatních účtech (tj. vyjma závazků na účtu 321) z důvodu, že u těchto závazků dosud nedošlo ke konečnému odsouhlasení vzájemných sald; -napadeným usnesením ze dne 21.9.2012 (B-20) soud I. stupně odmítl návrh na povolení reorganizace; -podáními ze dne 24.9. a 25.9.2012 doručenými soudu I. stupně dne 25.9.2012 (B-29, 30, 31, 32) doplnil dlužník návrh na povolení oddlužení o seznam svého majetku a seznam pohledávek s prohlášením o jejich správnosti a úplnosti a předložil svoji účetní závěrku za období od 1.7.2010 do 30.6.2011.

Pokud jde o dlužníkův návrh na povolení reorganizace ze dne 7.9.2012 (B-6) ve znění pozdějších doplnění ze dne 18.9.2012 (B-18) a ze dne 24.9. a 25.9.2012 (B-29, 30, 31, 32), shledal odvolací soud na rozdíl od soudu I. stupně, že má všechny náležitosti, je srozumitelný a určitý včetně jeho povinných příloh.

Odvolací soud vyšel především z toho, že včasným podáním ze dne 18.9.2012 (B-18) dlužník doplnil návrh na povolení reorganizace o řádný seznam svých závazků, v němž výslovně prohlásil, že je správný a úplný, přesně tak, jak to po něm soud I. stupně právem vyžadoval usnesením ze dne 12.9.2012 (B-8). Okolnost, že dlužník předložený seznam závazků poté do určité míry zrelativizoval co do jeho úplnosti nebo věcné správnosti svojí žádostí o prodloužení lhůty v případě blíže nespecifikovaných závazků evidovaných na jiných svých účtech, nelze dle názoru odvolacího soudu vyhodnotit tak, že by návrh na povolení reorganizace-resp. tato jedna z jeho příloh-neobsahoval všechny náležitosti nebo byl nesrozumitelný anebo neurčitý. Jinými slovy řečeno, příp. důvodné pochybnosti o správnosti nebo úplnosti předloženého seznamu závazků by mohly vést-se zřetelem ke všem okolnostem věci-toliko k závěru o nepoctivém záměru dlužníka, pro nějž lze návrh na povolení reorganizace zamítnout podle § 326 odst. 1 písm. a) IZ a nikoliv odmítnout.

Pokud jde o soudem I. stupně konstatovanou nečitelnost a neurčitost seznamu závazků demonstrovanou na případu věřitele označeného pouze jako Rechtsanwalte , je odvolací soud toho názoru, že tuto ojedinělou marginálii-ostatně hodnověrně vysvětlenou v odvolání-nelze vyhodnotit tak, že by seznam závazků (jako celek) neměl stanovené náležitosti, pro něž by bylo lze návrh na povolení reorganizaci odmítnout.

K postupu soudu I. stupně, jenž ohledně nedostatků v přílohách návrhu na povolení reorganizace postupoval tak, že dlužníka vyzval k jejich odstranění usnesením ze dne 12.9.2012 (B-8) a pak dalším usnesením ze dne 17.9.2012 (B-11), přičemž v obou případech stanovil dlužníkovi lhůtu 7 dnů k jeho doplnění, konstatuje odvolací soud, že tak měl soud I. stupně správně učinit jen jedním rozhodnutím tak, aby maximální délka lhůty 7 dnů, kterou nelze prodloužit, nebyla překročena. Pokud však soud I. stupně dlužníka vyzval k doplnění návrhu na povolení reorganizace ještě druhým rozhodnutím, čímž mu poskytl delší lhůtu k doplnění jeho návrhu, pochybil, když ještě v jejím průběhu návrh na povolení reorganizace (předčasně) odmítl.

Protože dlužník včas doplnil přílohy návrhu na povolení reorganizace o stanovené náležitosti (resp. včas odstranil jejich vady) v soudem I. stupně určené lhůtě, nebyl žádný důvod k odmítnutí tohoto návrhu. Uvedené platí tím spíše, že soud I. stupně odročil první schůzi věřitelů až na 16.11.2012 (B-14).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení proto podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. října 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva