1 VSPH 1436/2016-B-58
KSPL 29 INS 15979/2011 1 VSPH 1436/2016-B-58

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučera a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Ing. Vít Hořejš, nar. 17. června 1961, bytem Karlovy Vary-Tašovice, Šikmá 211, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 15979/2011-B-37 ze dne 17. května 2016, za účasti Krajského státního zastupitelství v Plzni,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 15979/2011-B-37 ze dne

17. května 2016 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce JUDr. Daniel Kaplan LL.M., vydal zajištěnému věřiteli č. 11 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., ze zpeněžení předmětu zajištění: pozemek parc. č. 141/2, jehož součástí je stavba č. p. 1781, pozemek parc. č. 141/4, jehož součástí je stavba č. p. 1810, vše zapsáno na LV č. 2434 pro katastrální území Tuhnice, obec Karlovy Vary, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálním pracovištěm Karlovy Vary, zpeněženého prodejem mimo dražbu výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce ve výši 1.377.531,98 Kč (bod I. výroku), uložil insolvenčnímu správci provést vydání výtěžku zpeněžení podle upraveného seznamu přihlášek do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, zapsat do upraveného seznamu přihlášek k přihlášce zajištěného věřitele, jaká částka mu byla vyplacena a podat soudu o vydání výtěžku zpeněžení zprávu do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí (bod II. výroku) a schválil zálohu insolvenčního správce na odměnu ve výši 34.163,02 Kč (bod III. výroku). isir.justi ce.cz

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním doručeným dne 5.5.2016 žádal insolvenční správce o vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli. Návrh insolvenčního správce na vydání výtěžku byl zveřejněn dne 6.5.2016 (č.d. B-35) a dlužník a věřitelé byli poučeni o možnosti podat námitky ve lhůtě 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku. Ve stanovené lhůtě nebyly proti návrhu na vydání výtěžku námitky podány.

Soud shledal návrh insolvenčního správce na vydání výtěžku v souladu s § 298 IZ, čistý výtěžek zpeněžení činil 1.377.531,98 Kč.

Proti tomuto usnesení se do bodu I. výroku odvolal dlužník s tím, že podané blanketní odvolání ve lhůtě 30 dnů zdůvodní.

Z vyjádření insolvenčního správce JUDr. Daniela Kaplana, LL.M. ze dne 10.6.2016 plyne, že dlužník nebyl k podání odvolání aktivně legitimován, když proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení nepodal včas námitky. Správce odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 4 VSPH 2239/2015-B-79 ze dne 27.11.2015, na usnesení č.j. 4 VSPH 54/2015-B-27 ze dne 19.1.2015 a na usnesení č.j. 1 VSPH 230/2012-B-740 ze dne 29.2.2012 a navrhoval, aby odvolací soud odvolání dlužníka odmítl.

Z vyjádření Krajského státního zastupitelství v Plzni ze dne 1.8.2016 (č.d. B-54) plyne, že napadené rozhodnutí měl vydat samosoudce s odkazem na § 13 IZ ve spojení s § 36a odst. 4 a 5 z.č. 6/2002 Sb. a dále poukázal na nutnost přihlédnout k námitkám dlužníka ze dne 20.5.2016 (č.d. B-39), na které nelze nahlížet jako na opožděné s ohledem na nutnost poskytnutí poučení ze strany insolvenčního soudu. Krajské státní zastupitelství v Plzni dále odkázalo na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 4 VSPH 54/2015-B-27 ze dne 19.1.2015 a navrhovalo, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom následujícím zjištěním a závěrům:

Pro rozhodnutí o odvolání měl odvolací soud za zásadní skutečnost, že napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce Mgr. Patrikem Kurzem.

Podle § 12 odst. 2 IZ, zákon upravující vyšší soudní úředníky a vyšší úředníky státního zastupitelství stanoví, kdy je v insolvenčním řízení oprávněn jednat a rozhodovat vyšší soudní úředník.

Z ustanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, vyplývá, že vyšší soudní úředník v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním může, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, provádět veškeré úkony soudu prvního stupně, s výjimkami mimo jiné uvedenými pod písm. m) jednání a rozhodnutí v insolvenčním řízení, kdy podle bodu 13. nemůže provádět jednání a rozhodnutí o schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení.

Podle § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), asistent soudce je oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

V této souvislosti dlužno též připomenout, že v odůvodnění nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 22.5.2013, sp. zn. Pl. ÚS 31/10, uveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 224/2013 Sb., Ústavní soud zdůraznil, že vyšší soudní úředník může pro soudce a na jeho odpovědnost jistě připravovat řadu procesních úkonů soudu, nicméně vykonávat tyto úkony svým jménem může pouze v případech úkonů jednoduchých či úkonů rutinní povahy. Složitější záležitosti, vyžadující právní erudici, či situace, v nichž soud nemůže být z povahy věci reprezentován nikým jiným než soudcem (meritorní rozhodnutí, rozhodnutí konečná, významnější rozhodnutí v přípravě jednání), účast vyššího soudního úředníka nepřipouštějí.

Vydání rozhodnutí o souhlasu soudu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli podle § 298 odst. 2 IZ, jež vzhledem k obsahu odpovídá svou povahou rozvrhovému usnesení a jemuž vzhledem k § 298 odst. 3 IZ předchází postup obdobný postupu při projednávání konečné zprávy, vyšším soudním úředníkem, je vyloučeno. Již jen proto nemůže napadené usnesení obstát.

Pokud jde o splnění poučovací povinnosti ze strany insolvenčního soudu k podání námitek proti návrhu na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, soud I. stupně usnesením ze dne 9.5.2016 (č.d. B-36), v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 17.5.2016, poskytl věřitelům a dlužníku poučení o možnosti podání námitek ve lhůtě 7 dnů ode dne zveřejnění usnesení č.d. B-36 v insolvenčním rejstříku. Podáním doručeným soudu I. stupně dne 20.5.2016 byly doručeny námitky ze strany dlužníka, které lze považovat za včasné a se kterými je třeba se v řízení před soudem I. stupně vypořádat. Dlužník je tedy osobou k podání odvolání oprávněnou (§ 298 odst. 7 IZ), neboť námitky proti návrhu správce podal včas.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 30. srpna 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková