1 VSPH 1435/2015-B-90
MSPH 89 INS 20570/2012 1 VSPH 1435/2015-B-90

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: MUDr. Roman Chromý, nar. 16. května 1955, IČO 61378194, bytem Praha 7, U Uranie 1362/12, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 20570/2012-B-81 ze dne 16. června 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku schválil odměnu insolvenčního správce JUDr. Vladimíra Szabo ve výši 65.882,59 Kč a hotové výdaje ve výši 5.083,15 Kč, v bodě II. výroku schválil konečnou zprávu o zpeněžení majetku z majetkové podstaty zveřejněnou dne 20.5.2015 v insolvenčním rejstříku, podle které celkové příjmy majetkové podstaty činily 2.951.635,05 Kč, výdaje majetkové podstaty činily 1.266.021,19 Kč, k uspokojení věřitelů byla určena částka 1.627.208,07 Kč a k vrácení dlužníku byla částka 58.405,79 Kč.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním ze dne 14.5.2015 předložil insolvenční správce konečnou zprávu o zpeněžování majetku a vyúčtování odměny a výdajů, kterou soud podle § 204 odst. 1 a 2 IZ přezkoumal a uvědomil o ní dlužníka a věřitele. Konečná zpráva byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 20.5.2015, nebyly proti ní podány žádné námitky. Protože soud neshledal v konečné zprávě žádné nejasnosti ani proti ní nebyly podány námitky, postupoval podle § 204 odst. 4 IZ a konečnou zprávu schválil.

Proti tomuto usnesení podal odvolání dlužník a namítal, že soud nepřihlédl k jím tvrzeným skutečnostem, řízení bylo postiženo vadou a soud I. stupně neúplně zjistil skutkový stav. Namítal protizákonný prodej majetku před schůzí věřitelů, a že správce nevymáhal pohledávky dlužníka. Dlužníkovi byla znemožněna spolupráce s insolvenčním správcem zabavením počítače, byl mu znemožněn přístup na internet a k insolvenčnímu rejstříku i datovým schránkám. Namítal, že pohledávky věřitelů vznikly v důsledku porušování zákonných norem subjekty, které nebyly účastníky insolvenčního řízení. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a uvedl průběh řízení do souladu se zákonem.

Odvolací soud se prvotně zabýval přípustností odvolání dlužníka a dospěl k závěru, že dlužník nebyl aktivně legitimován k podání odvolání.

Podle § 304 odst. 1 IZ insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené.

O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odst. 2).

K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odst. 3).

Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí (odst. 4).

Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání (odst. 5).

Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno (odst. 6).

Z obsahu spisu plyne, že usnesením ze dne 20.5.2015 (B-79) byli věřitelé a dlužník uvědomění o konečné zprávě a o vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce a byli poučeni o možnosti podat proti konečné zprávě námitky do 15 dnů ode dne zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo dlužníku doručeno fikcí dne 30.5.2015.

Podáním doručeným soudu I. stupně 29.6.2015 osobně dlužníkem (B-83) dlužník vznesl námitky proti konečné zprávě, avšak stalo se tak opožděně, protože lhůta 15 dnů k podání námitek marně uplynula dne 15.6.2015. Skutečnost, že dlužník neměl k dispozici svůj počítač, neznamená, že by se dlužník nemohl s konečnou zprávou seznámit prostřednictvím jiného dálkového přístupu k insolvenčnímu rejstříku nebo prostřednictvím listinného spisu přímo na soudě I. stupně. Jestliže tak dlužník neučinil a nepodal včas proti konečné zprávě námitky, nebyl aktivně legitimován k podání odvolání proti napadenému usnesení, kterým byla konečná zpráva schválena (§ 304 odst. 6 IZ), o čemž byl ostatně byl dlužník poučen v rámci napadeného usnesení.

Proto postupoval odvolací soud podle § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. srpna 2015

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná