1 VSPH 1434/2015-A-41
KSPA 56 INS 35697/2013 1 VSPH 1434/2015-A-41

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužnice: Dagmar Nastoupilová, nar. 5. září 1964, IČO 62035967, bytem Praha 10, Bělocerkevská 1438/2, zast. JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem se sídlem Praha 2, Jugoslávská 481/12, zahájeném k návrhu věřitele: Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 35697/2013-A-34 ze dne 27. května 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužnice, zamítl návrh na povolení oddlužení a na její majetek prohlásil nepatrný konkurs (body II., III. a VI. výroku), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Petra Konečného (bod IV. výroku) s tím, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku), vyzval věřitele k přihlašování pohledávek a ke sdělení práv váznoucích na majetku dlužníka (body VII. a VIII. výroku), dlužníky dlužníka vyzval k plnění k rukám insolvenčního správce (bod IX. výroku), nařídil konání přezkumného jednání a svolal schůzi věřitelů na 7.9.2015 (body X. a XI. výroku), a uložil dlužnici a správci související povinnosti (body XII. až XIV. výroku). Své rozhodnutí soud dále odůvodnil.

Proti tomuto usnesení se včas odvolala dlužnice, avšak v odvolání neuvedla žádný z odvolacích důvodů podle § 205 odst. 2 o.s.ř. ani rozsah, v jakém dlužnice měla v úmyslu usnesení napadnout, přičemž dlužnice ani k výzvě soudu I. stupně ze dne 9.6.2015 (A-36), které jí bylo doručeno dne 19.6.2015, odvolání nedoplnila o odvolací důvod a odvolací návrh ve lhůtě 15 dnů, ačkoli byla poučena o možnosti odmítnutí jejího podání (odvolání) v případě, že nebude ve stanovené lhůtě doplněno.

Protože dlužnice na výzvu soudu I. stupně ze dne 9.6.2015 (A-36) reagovala jen tak, že zaslala plnou moc udělenou právnímu zástupci, odvolací soud dospěl k závěru, že v řízení nelze pro absenci určitého podání (odvolání) obsahujícího odvolací důvod a odvolací návrh pokračovat, a proto za situace, kdy není ani zřejmé, v jakém rozsahu je usnesení ze dne 27.5.2015 odvoláním napadeno, rozhodl podle § 211 o.s.ř. isir.justi ce.cz ve spojení s § 43 odst. 2 o.s.ř. a s ohledem na nemožnost v řízení pokračovat (viz § 212a odst. 2 o.s.ř.) odvolání dlužnice odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 24. července 2015

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová