1 VSPH 1432/2013-B-45
KSPA 48 INS 17916/2011 1 VSPH 1432/2013-B-45

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužnice: Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem 565 01 Choceň-Dvořisko 26, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Ing. Tomáše Matouška, sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 7. ledna 2013, č.j. KSPA 48 INS 17916/2011-B-18,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 7. ledna 2013, č.j. KSPA 48 INS 17916/2011-B-18, se v bodu I. výroku m ě n í tak, že se insolvenčnímu správci JUDr. Ing. Tomáši Matouškovi přiznává odměna ve výši 2.250,-Kč a daň z přidané hodnoty ve výši 458,-Kč, celkem 2.708,-Kč.

Odůvodnění:

V bodu I. výroku uvedeného usnesení Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích v insolvenčním řízení dlužnice Lenky anonymizovano (dále jen dlužnice) přiznal insolvenčnímu správci JUDr. Ing. Tomáši Matouškovi (dále jen správce) odměnu ve výši 1.800,-Kč včetně DPH za dobu od rozhodnutí o úpadku (6.2.2012) do účinnosti splátkového kalendáře (28.11.2012). V bodu II. výroku soud dále určil, že tato odměna bude uspokojována jako pohledávka za majetkovou podstatou ze srážek z příjmu dlužnice.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že v projednávané věci byl zjištěn úpadek dlužnice, bylo povoleno její oddlužení a byl ustanoven insolvenční správce. Účinky zjištění úpadku nastaly dne 6.2.2012 a na základě následného usnesení o schválení oddlužení dlužnice nastaly dne 28.11.2012 účinky schváleného splátkového kalendáře s tím, že splátkový kalendář začal být plněn od měsíce prosince 2012. Insolvenční správce požádal o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za období předcházející schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to v celkové výši 750,-Kč (+ DPH) za každý započatý kalendářní měsíc od února do listopadu 2012.

Soud I. stupně měl za to, že náklady správce v této insolvenční věci se soustředily do první fáze insolvenčního řízení, tedy do úkonů vztahujících se k přezkumu pohledávek věřitelů a zjišťování majetku dlužnice. Při posuzování výše odměny insolvenčního správce dle § 5 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhl.č. 313/2007 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška) proto výši nákladů stanovil v měsíčních částkách odpovídajících paušální měsíční částce odměny při plnění splátkového kalendáře ve výši 750,-Kč a 20% DPH v rozsahu 2 měsíců (únor a březen 2012) do konání přezkumného jednání a schůze věřitelů. Za další období soud I. stupně důvody pro přiznání odměny insolvenčnímu správci již neshledal.

Proti bodu I. výroku tohoto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že mu přizná odměnu ve výši 7.500,-Kč (10x 750,-Kč) a DPH ve výši 1.575,-Kč. Nesouhlasil s argumentací soudu I. stupně, zrekapituloval průběh insolvenčního řízení a poukazoval na ustálenou judikaturu Vrchního soudu v Praze, dle níž má nárok na odměnu a na náhradu hotových výdajů též za období od rozhodnutí o úpadku do měsíce předcházejícího vydání usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Proto by mu měly být zapraveny jeho nároky nekryté splátkovým kalendářem nejen za období od února do března 2012, ale i za období následujících 8 měsíců do listopadu 2012.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 38 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 5).

Podle § 168 odst. 2 písm. a) IZ ve spojení s odstavcem 3 téhož ustanovení se hotové výdaje a odměna insolvenčního správce uspokojují jako pohledávky za majetkovou podstatou kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Podle § 3 písm. b) prováděcí vyhlášky činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky náleží insolvenčnímu správci v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z výše uvedené úpravy jednoznačně vyplývá, že pro případ schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (§ 406 odst. 3 IZ) prováděcí vyhláška stanoví výši odměny insolvenčního správce (v § 3 písm. b) a výši náhrady jeho hotových výdajů (v § 7 odst. 4) jen ve vztahu k jeho činnosti, již v rámci svých zákonných povinností, v souladu s usnesením soudu o schválení oddlužení splátkovým kalendářem, k realizaci této formy oddlužení provádí. To je z konstrukce těchto správcových nároků jednoznačně patrné, když jsou prováděcí vyhláškou vázány jen na dobu trvání splátkového kalendáře, a to paušální měsíční částkou, jež odpovídá měsíčnímu plnění splátkového kalendáře. Ve vztahu k činnosti správce před rozhodnutím o schválení oddlužení splátkovým kalendářem odvolací soud proto shodně se soudem I. stupně zastává názor, že insolvenčnímu správci náleží odměna i za úkony učiněné před účinností splátkového kalendáře (shodně srov. např. usnesení sp. zn. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B ze dne 25.8.2010, a poté opakovaně v řadě dalších svých rozhodnutí, viz např. usnesení sp. zn. MSPH 79 INS 14408/2010, 3 VSPH 161/2011-B ze dne 11.3.2011).

Při posouzení výše této odměny insolvenčního správce je pak třeba přistoupit dle § 5 prováděcí vyhlášky, tj. určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností soud insolvenčnímu správci přiznává v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle § 7 odst. 1 až 3 téže vyhlášky.

Jak správně určil soud I. stupně v bodu II. výroku, takto přiznané nároky odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce za předchozí období-stejně jako nároky téže povahy náležející správci paušální částkou až za provádění oddlužení splátkovým kalendářem-jsou dle § 168 odst. 2 písm. a) IZ pohledávkami za majetkovou podstatou. Jako takové jsou při splátkovém kalendáři hrazeny v měsíčních splátkách (musí být do něj jako přednostní nároky pojaty), anebo mohou být uspokojeny ve smyslu § 38 odst. 2 IZ a § 8 prováděcí vyhlášky ze složené zálohy na náklady insolvenčního řízení. Teprve nelze-li správcovy nároky zcela nebo zčásti uspokojit z těchto zdrojů, mohou být (každý nejvýše do výše 50.000,-Kč) uhrazeny státem (srov. např. usnesení sp. zn. KSUL 77 INS 4589/2010, 3 VSPH 408/2010-A ze dne 7.10.2010 či usnesení sp. zn. MSPH 95 INS 10629/2010, 3 VSPH 924/2010-A ze dne 30.3.2011).

V daném případě vycházel odvolací soud ze správných skutkových zjištění soudu I. stupně, která doplnil zjištěními z insolvenčního rejstříku podpořených obsahem odvolání insolvenčního správce, že v období od schůze věřitelů (23.3.2012) do schválení splátkového kalendáře (28.11.2012) nejsou v insolvenčním rejstříku evidovány žádné úkony insolvenčního správce, jež by se vztahovaly ke splátkovému kalendáři dlužnice, kromě vyrozumění nezajištěných věřitelů o popření jejich pohledávek a komunikace s ručitelem oddlužení (manžel dlužnice).

Odvolací soud dospěl na základě uvedených zjištění k závěru, že výše odměny stanovená soudem I. stupně odpovídá povaze a náročnosti úkonů insolvenčního správce prováděných před schůzí věřitelů (s přihlédnutím k nízkému počtu přihlášených věřitelů), ale vzhledem k dalším zjištěným úkonům správce v období od schůze věřitelů do schválení splátkového kalendáře (tedy od března do listopadu 2012) je namístě správci přiznat též přiměřenou odměnu za tyto úkony. Proto přiznal správci další odměnu ve výši 750,-Kč a daň z přidané hodnoty 21 %, tedy celkem 908,-Kč.

K tomu odvolací soud připomíná, že k úkonům insolvenčního správce, které směřují k prodeji zajištěného majetku, nelze při úvaze o výši odměny za činnost správce před schválením splátkového kalendáře přihlížet, neboť jsou hrazeny z odměny správce vypočtené dle § 1 odst. 2 prováděcí vyhlášky.

Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) a § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 5. listopadu 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková