1 VSPH 1431/2013-A-18
KSPL 54 INS 16905/2013 1 VSPH 1431/2013-A-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenní vČci dlužníka: PN-AUTO-MOTO-CENTRUM, s.r.o., IýO 64830420, sídlem Závodní 12, 360 06 Karlovy Vary, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. srpna 2013, .j. KSPL 54 INS 16905/2013-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. srpna 2013, .j. KSPL 54 INS 16905/2013-A-8, se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni ve výroku oznaeným usnesením uložil dlužníku: PN-AUTO-MOTO-CENTRUM, s.r.o. (dále jen dlužník), aby do 7 dn od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 30.000,-K.

Z od vodnČní usnesení zejména vyplývá, že dne 17.6.2013 bylo zahájeno insolvenní ízení. Z obsahu insolvenního návrhu a jeho p íloh vyplývá, že dlužník je p edlužen, nemá žádný majetek ani zamČstnance, a má splatné závazky v i svým vČ itel m v celkové výši 16.023.865,-K.

P i úvaze o stanovení zálohy dlužníkovi (jako navrhovateli) na náklady insolvenního ízení vycházel soud prvního stupnČ z pot eby zajistit pro insolvenního správce dostatek finanních prost edk k úhradČ jeho hotových výdaj a náklad spojených se správou a zpenČžováním majetkové podstaty v úvodní fázi insolvenního ízení. DospČl k závČru, že z prodeje majetku dlužníka nebude možné získat prost edky pro poátení úkony insolvenního správce ani pro plnou úhradu náklad insolvenního ízení a stanovil zálohu odpovídající tČmto zjištČním ve výši 30.000,-K.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zmČnil a dlužníku zálohu nevymČ oval, nebo dlužník svoji podnikatelskou innost ukonil již v roce 2003, nemá finanní prost edky na její zaplacení a úpadek lze ešit pouze nepatrným konkursem.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona, podle nČjž m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li z ejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník nevykazuje žádný majetek a nemá žádné zamČstnance, výše závazk evidovaných dlužníkem iní p ibližnČ 16 mil. K.

V daném p ípadČ nebude možné ešit dlužník v úpadek jiným zp sobem než konkursem (pop . nepatrným konkursem dle § 314, § 315 insolvenního zákona), a je proto t eba zajistit insolvennímu správci dostatek prost edk na hotové výdaje související s jeho inností a náklady spojené se zjiš ováním majetkové podstaty (p ípadnČ jejího prodeje). Vzhledem k tomu, že dlužník nedisponuje dostatenými likvidními prost edky, postupoval soud prvního stupnČ správnČ, pokud rozhodl o uložení povinnosti dlužníku uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení.

Úelem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

Z insolvenního spisu se zatím jeví jako d vodný p edpoklad, že insolvennímu správci vzniknou výdaje spojené s p ezkumem pohledávek vČ itel a zjiš ování majetku dlužníka, a tyto výdaje nebude možno krýt z finanních prost edk dlužníka. Proto se odvolacímu soudu jeví výše zálohy stanovená soudem prvního stupnČ jako p imČ ená s ohledem na oekávané výdaje insolvenního ízení.

Dlužno též dodat, že soud I. stupnČ správnČ zhodnotil i tu skutenost, že dlužník jako podnikatel je podle § 98 insolvenního zákona povinen podat insolvenní návrh bez zbyteného odkladu poté, co se dozvČdČl nebo p i náležité pelivosti mČl dozvČdČt o svém úpadku ve formČ platební neschopnosti. Pokud dlužník prost edky použil k jinému úelu a v d sledku toho nyní není schopen požadovanou zálohu na náklady tohoto ízení zaplatit, je nutno p iíst tuto okolnost jedinČ k jeho tíži.

Z uvedeného vyplývá, že soud I. stupnČ správnČ posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenního ízení, a odvolací soud proto jeho rozhodnutí podle § 219 obanského soudního ádu jako vČcnČ správné potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 9. ledna 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva