1 VSPH 1425/2014-A-17
KSCB 25 INS 6450/2014 1 VSPH 1425/2014-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníků: a) Ladislav Kůrka, nar. 19. května 1969, IČO 13499815, b) Ivana Kůrková, nar. 9. ledna 1970, oba bytem Lodhéřov, Najdek 10, zahájené k návrhu věřitele Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 6450/2014-A-10 ze dne 9. června 2014,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením uložil dlužníkům a) a b) a insolvenčnímu navrhovateli České spořitelně, a.s. zaplatit společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním doručeným soudu dne 11.3.2014 navrhovatel podal návrh na zjištění úpadku dlužníka a). Dlužníci a) a b) podali dne 10.4.2014 rovněž insolvenční návrh a spojili jej s návrhem na povolení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Nezajištěné závazky dlužníků činily 1.185.015,-Kč, zajištěné závazky činily 1.047.156,-Kč. Závazky ve výši 927.589,-Kč pocházely z podnikání.

Soud odkázal na § 108, § 389 odst. 1 písm. b), § 390 odst. 3 IZ, konstatoval, že nebyl předložen souhlas žádného věřitele s řešením úpadku oddlužením a dlužníci nebyli aktivně legitimováni k podání návrhu na povolení oddlužení, což jej vedlo k závěru o řešení úpadku konkursem, přičemž v takovém případě odměna insolvenčního správce činila minimálně 45.000,-Kč plus odměna z počtu přezkoumaných přihlášek. Proto soud uložil dlužníkům a) a b) a navrhovateli zaplatit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a namítali, že záloha byla stanovena v neúměrné výši a žádali o zrušení či snížení zálohy.

Z obsahu spisu plyne, že dne 13.6.2014, tedy ještě před podáním odvolání dlužníků a) a b), byla záloha ze strany insolvenčního navrhovatele uhrazena, a proto se odvolání dlužníků jeví jako bezpředmětné, když uložená povinnost zaplatit zálohu byla jedním z solidárně zavázaných (Českou spořitelnou, a.s.), splněna.

Proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková