1 VSPH 1422/2015-B-21
KSPH 65 INS 8399/2014 1 VSPH 1422/2015-B-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužnice: Alena anonymizovano , anonymizovano , bytem Malešov 195, PSČ 285 41, zastoupeného advokátem JUDr. Luďkem Lisse, Ph.D. LL.M. MPA, se sídlem Praha 7, Jablonského 640/2, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 65 INS 8399/2014-B-11 ze dne 8. srpna 2014,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením z 8. 8. 2014 v bodu I. výroku neschválil oddlužení dlužnice Aleny anonymizovano . V bodu II. výroku prohlásil konkurs na majetek dlužnice. V bodu III. výroku rozhodl, že konkurs bude projednán jako nepatrný a v bodu IV. výroku vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku.

Dlužnice podala proti usnesení včas odvolání, ve kterém navrhla body I. a II. výroku usnesení zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Podáním z 22. 12. 2015 dlužnice vzala své odvolání zpět.

Spis byl k rozhodnutí o odvolání postoupen odvolacímu soudu až dne 22. 7. 2015. S ohledem na zpětvzetí odvolání odvolací soud dle § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), § 218c, § 207 odst. 2 o. s. ř. a bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona) zastavil odvolací řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. ledna 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková