1 VSPH 142/2014-B-35
KSUL 74 INS 13975/2011 1 VSPH 142/2014-B-35

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Kuery a JUDr. Ji ího Goldsteina v insolvenním ízení dlužníka Jozefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Ústí na Labem, Jind icha Plachty 183, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. prosince 2013, .j. KSUL 74 INS 13975/2011-B-29,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. prosince 2013, .j. KSUL 74 INS 13975/2011-B-29, se z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenním ízení vedeném ohlednČ dlužníka Jozefa anonymizovano (dále jen dlužník) vyslovil souhlas s vydáním výtČžku zpenČžení ve výši 129.355,-K zastavených nemovitostí dlužníka zajištČné vČ itelce . 4 GE Money Bank, a.s. (dále jen zajištČná vČ itelka; bod I. výroku), uril insolvenní správkyni JUDr. Dagmar Mixové (dále jen správkynČ) odmČnu ve výši 3.131,-K vetnČ DPH (bod II. výroku), uznal správkyni náklady spojené se zpenČžením p edmČtu zajištČní ve výši 7.154,-K (bod III. výroku) a náklady spojené se správou p edmČtu zajištČní ve výši 5.360,-K (bod IV. výroku) a správkyni uložil povinnosti uvedené v bodČ V. výroku.

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ mj. uvedl, že mu správkynČ navrhla vydání výtČžku zpenČžení nemovitostí ve vlastnictví dlužníka (bytové jednotky se spoluvlastnickými podíly na spolených ástech domu a pozemku) zajištČné vČ itelce, dle nČhož inil výnos zpenČžení 145.000,-K, náklady spojené se správou nemovitostí inily 5.360,-K (což je 3,7 % výtČžku zpenČžení), náklady související se zpenČžením nemovitostí inily 7.154,-K (což je 4,94 % výtČžku zpenČžení) a ástka p ipadající na odmČnu správkynČ inila 3.131,-K v. DPH ve výši 21 %. S ohledem na to, že výše zajištČné pohledávky iní 382.271,75 K a že návrh správkynČ je vČcnČ správný, souhlasil soud I. stupnČ s vydáním výtČžku zpenČžení ve výši 129.355,-K zajištČné vČ itelce.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal (B-30) a požadoval vysvČtlit, pro zajištČná vČ itelka požadovala zpenČžení jeho bytu za tak málo penČz a zbytek ještČ žádá doplatit a pro musel p ijít o byt, v nČmž žije ve spolené domácnosti se 3 dČtmi. Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Podle § 298 insolvenního zákona (dále jen IZ) ve znČní do 31.12.2013 mají zajištČní vČ itelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtČžku zpenČžení vČci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištČna (odst. 1). VýtČžek zpenČžení po odetení náklad spojených se správou a zpenČžením a po odetení ástky p ipadající na odmČnu insolvenního správce vydá insolvenní správce se souhlasem insolvenního soudu zajištČnému vČ iteli (odst. 2). Náklady spojené se zpenČžením lze odeíst nejvýše v rozsahu 5 % výtČžku zpenČžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtČžku zpenČžení. Se souhlasem zajištČného vČ itele lze odeíst náklady i ve vČtším rozsahu (odst. 3). V následujících odstavcích eší toto ustanovení nesplnČní povinnosti zajištČného vČ itele dle § 157 odst. 1 IZ uhradit polovinu odmČny a hotových výdaj uhrazených znalci odpotem této ástky od výtČžku zpenČžení (odst. 4) a vyluuje aplikaci odstavce 2 v p ípadČ, že zajištČný vČ itel splnil povinnost dle § 230 odst. 3 IZ nést ze svého náklady spojené s provedením pokyn smČ ujících k ádné správČ vČci, práva, pohledávky nebo majetkové hodnoty, která slouží k zajištČní pohledávky (odst. 5).

Pro rozhodnutí o odvolání mČl odvolací soud za zásadní skutenost, že napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce Mgr. Jakubem Ju icou. V této souvislosti považoval za nutné p ipomenout, že podle § 36a odst. 4 a 5 zákona . 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, vykonává asistent soudce jednotlivé úkony soudního ízení z povČ ení soudce, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh práce, a je oprávnČn podílet se na rozhodovací innosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním p edpisem pro vyšší soudní ú edníky; na jeho postavení se p imČ enČ použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních ú edník .

Ustanovení § 10 odst. 3 zákona . 121/2008 Sb., o vyšších soudních ú ednících a vyšších ú ednících státního zastupitelství, ve znČní do 31.12.2013, vymezuje, které úkony soudu m že provádČt vyšší soudní ú edník v obanském soudním ízení a v soudním ízení správním, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, p iemž podle písm. p) m že v insolvenním ízení provádČt další úkony s výjimkou jednání a rozhodnutí o 1. ustanovení insolvenního správce, 2. odvolání insolvenního správce z funkce, 3. zproštČní výkonu funkce insolvenního správce, 4. zrušení usnesení sch ze vČ itel , 5. ustanovení prozatímního vČ itelského výboru, 6. návrhu na na ízení p edbČžného opat ení, jímž má být omezeno právo dlužníka nakládat s majetkovou podstatou, 7. návrhu na moratorium, 8. tom, že dlužník je v úpadku, 9. zamítnutí insolvenního návrhu, 10. zrušení úpadku, 11. prohlášení konkursu a o jeho zrušení, 12. schválení konené zprávy a rozvrhového usnesení, 13. povolení reorganizace, o schválení reorganizaního plánu a jeho zmČn a o p emČnČ reorganizace v konkurs, 14. schválení plánu oddlužení a jeho zmČn, o p iznání osvobození od placení pohledávek zahrnutých do plánu oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení plánu oddlužení, 15. ukonení provozu dlužníkova podniku, 16. vČci samé v incidenních sporech.

V této souvislosti dlužno též p ipomenout, že nálezem pléna Ústavního soudu ze dne 22.5.2013, sp.zn. Pl. ÚS 31/10 uve ejnČným ve Sbírce zákon pod . 224/2013 Sb. bylo s úinností od 1.1.2014 zrušen § 11 zákona . 121/2008 Sb. V od vodnČní nálezu p itom Ústavní soud zd raznil, že vyšší soudní ú edník m že pro soudce a na jeho odpovČdnost jistČ p ipravovat adu procesních úkon soudu, nicménČ vykonávat tyto úkony svým jménem m že pouze v p ípadech úkon jednoduchých i úkon rutinní povahy. SložitČjší záležitosti, vyžadující právní erudici, i situace, v nichž soud nem že být z povahy vČci reprezentován nikým jiným než soudcem (meritorní rozhodnutí, rozhodnutí konená, významnČjší rozhodnutí v p ípravČ jednání), úast vyššího soudního ú edníka nep ipouštČjí.

Podle § 13 IZ iní asistent soudce insolvenního soudu jednotlivé úkony insolvenního ízení z povČ ení soudce insolvenního soudu.

P estože se v insolvenním spise nachází záznam (B-14) o povČ ení asistenta soudce Mgr. Jakuba Ju ici, aby mimo jiné vydával rozhodnutí o vydání výtČžku zpenČžení zajištČnému vČ iteli podle § 298 odst. 2 IZ, dospČl odvolací soud veden názorem Ústavního soudu k závČru, že je vydání rozhodnutí o souhlasu soudu s vydáním výtČžku zpenČžení zajištČnému vČ iteli podle § 298 odst. 2 IZ, jež vzhledem k obsahu odpovídá svou povahou rozvrhovému usnesení, vyšším soudním ú edníkem, resp. asistentem soudce insolvenního soudu vyloueno. OstatnČ § 11 písm. m) bod 13. zákona . 121/2008 Sb., o vyšších soudních ú ednících a vyšších ú ednících státního zastupitelství, ve znČní od 1.1.2014, již výslovnČ stanoví, že vyšší soudní ú edník m že v obanském soudním ízení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, provádČt veškeré úkony soudu I. stupnČ, s výjimkou jednání a rozhodnutí v insolvenním ízení o schválení konené zprávy a rozvrhového usnesení.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora shledal odvolací soud odvolání d vodným a vzhledem ke zjištČné vadČ zmatenostní povahy vyluující p ezkoumání vČcné správnosti zrušil napadené usnesení podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a b) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s. . a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 17. ledna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva