1 VSPH 1416/2017-A-11
KSHK 40 INS 12395 /2017 č. j. 1 VSPH 1416/2017-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derký a soudců ]UDr. Františka Kučerý a JUDr. ]iřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníků: a) Petr anonymizovano , anonymizovano , IČO 13189379, 13) Ludmila anonymizovano , nar. 16.3.1969, oba býtem Malé náměstí 206, 54101 Trutnov, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j KSHK 40 INS 12895/2017-3 5 ze dne 14. července 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 40 INS 12895/2017-A 5 ze dne 14. července 2017 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 14. 7. 2017 v bodu 1. výroku zamítl návrh na povolení oddlužení dlužníků Petra anonymizovano a Ludmilý anonymizovano . Vbodu Il. výroku zastavil insolvenční řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužníci podali dne 20. 6. 2017 návrh na zahájení insolvenčního řízení spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Dlužníci navrhli, aby jejich úpadek býl řešen oddlužením, a to formou zpeněžení majetkové podstaty. Jako svůj majetek v návrhu uvedli běžné vybavení domácnosti, věci osobní potřebý a podmíněnou pohledávku z darovací smlouvy ve výši 50 % z hodnoty pohledávek nezajiětčných věřitelů a hodnoty odměny a nákladů insolvenčního správce.

Soud odkázal na Š392 odst. 3, Š598 odst. 2, ŠZBŽJ odst. 1, 5395 odst. 1 písm. a), g 396 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona a učinil závěr, že podmíněná pohledávka z darovací smlouvy není majetkem způsobilým ke zpeněžení. V době rozhodování musí mít soud na jisto postavené, že existuje majetek vhodný ke zpeněžení, za takový majetek se nemůže považovat podmíněná pohledávka. Zejména s ohledem na Š 398 odst. 2 insolvenčního zákona, který stanoví, že majetek nabytý v průběhu insolvenčního řízení po schválení oddlužení nenáleží do majetkové podstaty je zřejmé, že pohledávka nemůže být předmětem zpeněžení. V darovací smlouvě je uvedeno, že dárce se zavazuje poskýtnout dar po splnění podmínek. jednou z nich je schválení oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty.

Dále soud shledal nepoctivý záměr ve skutečnosti, že dlužníci zvolili variantu zpeněžení majetkové podstaty, přičemž předmětem zpeněžení má být darovací smlouva na 30 % jejich

::pumuwvmu :: noi 11x eu imo move/zur! 1 VSPI I 1416/2017 závazků. Oba dlužníci mají příjmy, proto by u nich přicházela možnost oddlužení formou splátkového kalendáře, ve kterém by se zohledňovalyi jejich budoucí příjmy Dlužník uvádí, že jeho příjmy ze samostatně výdělečné činnosti činí průměrně 7. 089 Kč měsíčně a v budoucnosti dojde jestě kje jich poklesu Pokud by dlužníkům jejich příjmy nestačily, měli se snažit své příjmy navýšit, a to bud přivy dělkem, nebo smlouvou o důchodu, jej jímž účelem je dle názoru soudu to, že dlužníkovi pomůže v době, kdy jeho příjmy nepostačují na minimální plnění věřitelům. Darovací smlouva uzavřená přesně na 30 % závazků a hodnotu odměny a nákladů insolvenčního správce je dle názoru soudu účelová a jejím cílem je zkrátit věřitele a zlevnit si jim poskytnuté úvěry.

S ohledem na nepoctivost záměru soud zamítl návrh na povolení oddlužení a vzhledem k nesplnění podmínek pro prohlášení konkursu zastavil insolvenční řízení.

Dlužníci podali včas odvolání proti usnesení, ve kterém navrhli rozhodnutí zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšírnu řízeni. Odvolání odůvodnili tím, že pohledávka dlužníků z darovací smlouvy je součástí majetkově podstaty ve smyslu insolvenčního zákona. Poskytnutí daru je podmíněno odkládací podmínkou, že bude povoleno oddlužení. Dlužníci za účelem odstranění nejasností předkládají novou darovací smlouvu uzavřenou dne 16. 6. 2017 s dárcem Ing. Bohumilem Hálou, která nahrazuje původní darovací smlouvu. Dle této smlouvy dárce poskytne zmíněný dar budí dle původní varianty, nebo ve formě měsíčních splátek po 4.000 Kč v případě oddlužení formou splátkového kalendáře, Dle nové darovací smlouvy se dlužníci stávají vlastníkem v okamžiku rozhodnutí soudu o schválení oddlužení. Tímto darem bude částka 400. 000 Kč, kterou dárce složí do advokátní úschovy. Tento postup dlužníci považují za souladný s právní úpravou insolvenčního řízení. Svůj názor opírají i o usnesení Nejvyššího soudu č. j 29 NSČR 22/2012 13-18 ze dne 31. 7. 2012, ve kterém Nejvyšší soud dovodil, že se nejedná o nepoctivý záměr dlužníků, pokud až v průběhu odvolacího řízení předkládají smlouvu o důchodu umožňující oddlužení, tj. uspokojení aspoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Odvolatelé uvedli, že pohledávka z darovací smlouvy je majetkem ve smyslu 5 406 odst. 2 písm. b) v návaznosti na Š 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona a je povinností soudu k tomuto majetku dlužníků přihlédnout. S ohledem na velmi nízké příjmy dlužníků není namístě shledávat vpředmětné darovací smlouvě nepoctivý záměr dlužníků. Svým postupem dlužníci nezbavují věřitele jejich práva na volbu způsobu oddlužení. Pokud by tento dar dlužníci neobdrželi, nebyli by schopni uspokojit ani 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Bez pomocí třetí osoby nejsou dlužníci schopni vymanit se z dluhové pasti. Uvedeným způsobem by měli být dlužníci schopni splatit 34 % uvedených pohledávek, neboť při odhadovaném průměrném měsíčním čistém výdělku dlužnice 12.257 Kč by měla být schopna splácet měsíčně částku 3.042 Kč vedle měsíčního daru 4.000 Kč, což by celkem činilo částku 422.500 Kč zaplacenou v rámci pětiletého splátkového kalendáře.

V doplnění odvolání (č. d. 1349) Ze dne 19. 12. 2017 dlužníci předložili smlouvu o advokátní úschově ze dne 20. 12. 2017, ve které se dárce Ing. Bohumil Hála zavázal složit do úschovy částku 400.000 Kč, a to za účelem vyplacení této částky insolvenčnímu správci. Není dotčena možnost nabídnout věřitelům i plnění oddlužení formou splátkového kalendáře. Dlužníci dále uvedli, že zdravotní stav dlužníka se mírně zlepšil, což umožnilo dlužníkovi uzavřít dohodu o provedení práce s průměrným čistým měsíčním příjmem 5.000 Kč, přičemž dlužnice má již dříve zmíněný měsíční čistý příjem 12.257 Kč. Dlužníci by tudíž měli být schopni splácet věřitelům měsíčně částku 7.929 Kč a insolvenčnímu správci měsíčně odměnu s výdaji 1,634 Kč. Dále dlužníci sdělili, že skutečná výše pohledávky věřitele č. ? SPM INVEST, a. 3., IČO 27239306 (původně věřitele MONETA Money bank, a.s., IČO assume,

1 varu 1410; azure

činí 7947120 Kč dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 70C23/2017 ze dne 20. 4. 2017.

Odvolací soud bez nařízení jednání (5 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2016 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle Š 212 o. s. ř. a shledal odvolání dlužníků důvodným.

Podle Š 395 odst. 1 insolvenčního zákona lnee/eenažn' innd žnnn'afne nežere nn pel/režná eddfnžená jen'žže ee žžerelene že ražena eeeíneneen lže džnednčpžedpe/ělždní, ae) ženinje efedeeaán nmeenný žnneeír, nene ale) že bednern pfneíne; ktere" %)) ptž eddinženeí nedržel? nežayřžeíne' eeíž'refe, nade ne'žž' než 30 % jenž) pebledžeeě, ledaže nie neíržreleí i nážž'šn plneínene eenbínn'l

Podle Š 406 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona l/ eežbednnn; ji'enž rebenínje eddlnženeí zpeneíženene mana ea padne,-ig, a'neefnenč'ne rand ežnnaž' nenene, zelení pedle einen ke dni nadání režbednnní náleží do nenyíeněeee' peelingy, anne neeyenén, ešení re Marne mena n inner/žene peelingy podle jí 4 72 edn. ? paken. Ie), penndjazíe e engine/ě, nelepí dfnžne'líe neneedl :e eežnnnen znamena, ení nan peee'nneef eneíá, ae bedneni že?/žene ž nenažnne'řie prai'nne'žejednaáná

Podle 5 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona Pe denn finalní nažnneř ražeaílene' eddfnžene' plneínnn ipíeíZ/eeaae'be neleneíeíře je dfnžne'ié peee'nen bůdříůíj/ že?/lenna deíanetee'in, nenene ae ž nenžnne'áe pražením ešení-nn, _jn/éež ei innyeíefě, erný dínžnáé neneed! e režnnnen nene/tna, areaí Knín peeennerí nie?, tydne e'neeíeenaíne'nen _gbreínn' Íee žbeneíženeí ae Wreřžeaě, nene/aaa jřne' sne" neíneeeíádne' príýřny, peeažn 1% neieneežádnýrn platnem není ráneee týlní/ženám kalendáře.

Podle 5398 odst. 2 insolvenčního zákona Paž eddínženf žpeneíženen nenene-,e pedefnfy re pennpnfe endenneípedle ni'enneanne' e zpeněžení nejez/nene peei'nngy e nen/enim n žeeneížena.í ennyerneee' painting) plž edeí/nžene' nen eyre'ž n'žnžy je,že žbeneížene' nenjeneeee painting! e nenfénn'n. Není lá dále rtnneeene yánně, paž Jeanie qpeírea'en eddinženeí de nemel/een peelingy neernííežeí neeyea'e/e, eng? dlnžneie nežijí! e pražení/bn rneeíeenčna'ne žížene'peíeí, ee nnrlný; nežere/lay sebraniene" eddlnžená

V prvé řadě se odvolací soud neztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že pohledávka z darovací smlouvy (byt podmíněné, a to vazbou na okamžik schválení oddlužení) nemůže být předmětem zpeněžení dle Š 398 odst. 2 insolvenčního zákona. jak plyne zvýše citovaného ustanovení 5398 odst. 2 insolvenčního zákona, do majetkové podstaty by nenáležel majetek, který by dlužníci nabyli po schválení oddlužení. To není případ předmětné darovací smlouvy, podle které by dlužníci nabyli majetek (částku 400.000 Kč) v době schválení oddlužení (nikoliv po této době).

Dále odvolací soud poukazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j 3 VSPl í 848 / 201 2820 ze dne 27. 8. 2012, ve kterém tento vyslovil závěr: Peeneeíre něž enýne nežžíeíeřne nee/Šeneá dínžneíé, efegípre mlži/ený kalendář neneíže'jen anna) že yednnne'pezneee Zelení areny, aniž by ee ,raáne _ylar/eáaež ennžn'f ení enea n Znen nee nenržneí g'yee pržý'eny ne preepeíeřa nenxenežfneže enaižne'ne nipe/énjene' nneýžr vřetení widei'eažeen ažnneení ]eefžže ražen e ležení pržýóneí nende, nene džeedn, preeí !gy než nedeernreežeeen príiýnrn dlnžneíěn nezna/9! ažýí ipíeífféený nníendeíž želežen nn yednaznýeb přijneeeb ž džebedn (až einen) ed tření mely), panna gyra; pány )% dernžene'peržeene' žánenne' není;?r Wengen nežnyážeínjíe/e eeíržeenř pennč'eyá

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem Vrchního soudu v Praze vyjádřeným v tomto

puma-Tuvalu" 4 mann au mm Mises/zur!

1 VSPI I 1416 /2017 usnesení a zdůrazňuje, že jak se vdané věci podává, dlužníci vrámci svých možností mají a přiznávají příjmy, kterými by se mohli podílet na úhradě splátek oddlužení v případě schváleného oddlužení formou splátkového kalendáře. Navíc díky formě daru se věřitelům naskýtá možnost oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty (tj. obdržet jednorázově částku dosahující 30 % jejich pohledávek), což by pro nezajištěné věřitele mohlo být výhodnější, než částky k uspokojení svých pohledávek získávat postupně v průběhu pěti let, a to i v případě, že by konečné uspokojení bylo o několik procent vyšší, než jednorázové okamžité plnění formou zpeněžení majetkové podstaty zahrnující zmíněný dar. Z uvedených důvodů odvolací soud neshledává, že by na straně dlužníků byl dán nepoctivý záměr z důvodu, že je dar kvantifikován ve výši 30 procent pohledávek nezajištěných věřitelů. Navíc, jak vyplyne z níže uvedeného, podíl uspokojení těchto pohledávek by měl být vyšší, než uvedená hranice 30 % a bylo by tomu tak i v případě plnění oddlužení formou splátkového kalendáře. Odvolací soud dodává, že o způsobu oddlužení vždy rozhodují věřitelé nebo soud (viz Š 399 odst. 1 insolvenčního zákona), nikoliv dlužníci. Nehrozí proto, že by dlužníci mohli vnutit věřitelům formu oddlužení, která by pro věřitele byla nevýhodná.

Odvolací soud podotýká, že dlužníci v návrhu na povolení oddlužení uvedli celkovou částku svých dluhů ve výši 1 007. 342 ,08 Kč Mezi těmito pohledávkami věřitelů byla uvedena i pohledávka věřitele MONETA Money bank, a s., IČO 25672720 (nyní věřitel SPM INVEST, a s., IČO 27239306) ve vyší 188.191 ,21 Kč, avšak dle předloženého rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č j 70 C 23/2017 ze dne 20 4 2017 tato pohledávka byla věřiteli přiznána ve výši 79 477, 20 Kč. Při započtení tohoto snížení pohledávky by měla celková výše pohledávek činit 898 628 0,7 Kč. 30 % z této částky činí 269. 588, 421 Kč je zřejmé, že z daru ve výši 400 000 Kč bude v případě oddlužení uspokoj eno vedle odměny insolvenčního správce s jeho výdaji nepochybně více než 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Odvolací soud zdůrazňuje, že je nutno vždy mít na zřeteli zásadu vyjádřenou v 55 písm. a) insolvenčního zákona, že insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Vpřípadě zastavení insolvenčního řízení dle Š396 odst. 2 insolvenčního zákona nepochybně nelze předpokládat, že by věřitelé dosáhli vyššího uspokojení svých pohledávek než v oddlužení.

V dané věci soud prvního stupně dosud nerozhodl o insolvenčním návrhu dlužníků na zjištění úpadku. Nebylo proto možné změnit napadené usnesení a povolit oddlužení (nelze povolit oddlužení za procesní situace, kdy není zjištěn úpadek). Odvolací soud proto dle 5 7 insolvenčního zákona a Š219a odst. 2 o. s. ř. zrušil napadené usnesení a věc v souladu s 5 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o 11 Č e n í : Proti tomuto usnesení n e n ei dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 22. prosince 2017

JUDr. Ladislav D e r k a, vat. předseda senátu Za správnost vyhotovení:

T. Knlžrnniěeneí MW