1 VSPH 1409/2012-P10-12
KSCB 28 INS 1919/2008 1 VSPH 1409/2012-P10-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužnice Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Malšice, Příběnická 145, o odvolání věřitelů č. 14 Jana Hrbka a č. 15 Jaroslavy Hrbkové, oba bytem Tábor, Jaselská 2324, zast. JUDr. Marií Kostrůnkovou, advokátkou, sídlem Tábor, Bělehradská 2759, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. července 2012, č.j. KSCB 28 INS 1919/2008-P10-6,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 19.7.2012, č.j. KSCB 28 INS 1919/2008-P10-6, v bodě I. výroku odmítl přihlášku P10 věřitelů č. 14 Jana Hrbka a č. 15 Jaroslavy Hrbkové (dále jen odvolatelé) v rozsahu pohledávky č. 2 ve výši 417.468,50 Kč a v bodě II. výroku je uvědomil o tom, že právní mocí tohoto usnesení jejich účast v rozsahu této pohledávky končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že na přezkumném jednání konaném dne 2.9.2008 popřel správce mj. též pohledávku č. 2 výši 417.468,50 Kč, ohledně níž podali odvolatelé včas určovací žalobu, avšak posléze ji vzali zpět a řízení bylo zastaveno usnesením ze dne 5.8.2011, č.j. 28 Cm 1598/2008-58, jež nabylo právní moci dne 3.9.2011. Z toho soud I. stupně dovodil, že k pohledávce č. 2 nelze přihlédnout podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Proto o ní rozhodl podle § 185 IZ.

Proti tomuto usnesení podali odvolatelé včasné blanketní odvolání, jež přislíbili odůvodnit do 2 týdnů.

Protože odvolatelé v tomto odvolání v rozporu s § 205 odst. 1 o.s.ř. neuvedli, v čem spatřují nesprávnost rozhodnutí, jež napadají, nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod), soud I. stupně je ve smyslu § 7 IZ dle § 209 o.s.ř. usnesením ze dne 28.8.2012 (B-53) vyzval, aby své podání do 7 dnů od doručení usnesení o shora uvedené náležitosti doplnili, a poučil je o následku spočívajícím v odmítnutí jejich odvolání, pokud nebude ve stanovené lhůtě doplněno a pro tento nedostatek nebude možno v odvolacím řízení pokračovat. Odvolatelé na předmětnou výzvu doručenou jim dne 30.8.2012 nereagovali. Podle § 212a odst. 1 o.s.ř. rozhodnutí soudu I. stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 205 odst. 2). Rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odst. 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody (§ 212a odst. 2 o.s.ř.).

Vrchní soud v Praze již v usnesení ze dne 19.6.2009, sp.zn. KSHK 34 INS 337/2009, 1 VSPH 317/2009-P156 (s odkazem na závěry vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4.9.2008, sp.zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11) vysvětlil, že insolvenční zákon přiznává přihlášce pohledávky v některých situacích stejné účinky jako žalobě a vazbu mezi oběma procesními podáními posiluje. V porovnání s úpravou známou dříve ze zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, totiž úprava obsažená v ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) IZ již se zahájením insolvenčního řízení pojí i ten účinek, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou. Jakkoli nejde o podání (žalobu nebo jiný návrh), jímž se zahajuje insolvenční řízení (tím je insolvenční návrh), lze přihlášku v mezích úvah o přiměřené aplikaci § 239 odst. 3 o.s.ř. označit za podání, jímž se ohledně přihlašovatele (věřitele) zahajuje řízení o uspokojení tímto podáním přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení. V intencích tohoto výkladu lze z hlediska citovaného ustanovení § 212a odst. 1 o.s.ř. považovat rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky za rozhodnutí o věci samé, neboť jeho následkem je i nemožnost tento nárok uplatnit žalobou.

Jelikož v odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky odvolatelé ač řádně vyzváni soudem I. stupně-neuvedli žádné odvolací důvody, a pro tyto nedostatky ve smyslu § 212a odst. 2 o.s.ř. nelze napadené usnesení přezkoumat, postupoval odvolací soud dle § 43 odst. 2 za užití § 211 o.s.ř. a odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. října 2012

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová