1 VSPH 1407/2016-A-16
KSUL 69 INS 12093/2016 1 VSPH 1407/2016-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem v insolvenční věci dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní náměstí 382/69, Opava, doručovací adresa: Opletalova 607, Benešov nad Ploučnicí, zahájené návrhem dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 12093/2016-A-8 ze dne 16. června 2016,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 69 INS 12093/2016-A-8 ze dne 16. června 2016 odmítl insolvenční návrh Davida anonymizovano (dále jen dlužník ).

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Podáním z 8.9.2016 doručené soudu prvního stupně dne 16.9.2016 vzal dlužník své odvolání zpět (č.d. A-13).

S ohledem na zpětvzetí odvolání odvolací soud dle ust. § 7 insolvenčního zákona, § 218c o.s.ř. a § 207 odst. 2 o.s.ř. a bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona) zastavil odvolací řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. listopadu 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková isir.justi ce.cz