1 VSPH 1402/2014-A-14
KSLB 54 INS 13906/2014 1 VSPH 1402/2014-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužnice Jany Pospíšilové, bytem Rumburských hrdinů 821, Nový Bor-Arnultovice, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 54 INS 13906/2014-A-7 ze dne 10. června 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 54 INS 13906/2014-A-7 ze dne 10. června 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 54 INS 13906/2014-A-7 ze dne 10.6.2014 odmítl insolvenční návrh, jímž se Jana Pospíšilová (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že mu byl dne 21.5.2014 doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři. Usnesením č.j. KSLB 54 INS 13906/2014-A-5 ze dne 26.5.2014 soud dlužnici vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení předložila seznam závazků, který by byl správný a úplný a doplněný o data splatnosti jednotlivých závazků, protože seznam závazků, který předložila, neobsahoval konkrétní data splatnosti, ale pouze údaje o době zaplacení poslední splátky, z těch však není jasné, zda, jak dlouho a které její závazky jsou po splatnosti. Dlužnice byla poučena, jak má doplnění příloh insolvenčního návrhu provést, tedy i jaké údaje má do seznamu závazků doplnit, a byla poučena též o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené sedmidenní lhůtě doplněn, soud jej v souladu s § 128 odst. 2 insolvenčního zákona odmítne. Dlužnice na výzvu reagovala podáním doručeným soudu dne 4.6.2014 tak, že předložila pouze týž seznam závazků, k jehož opravě byla vyzvána, tedy bez uvedení dat splatnosti závazků, s přípisem o tom, že je u každého nespláceného závazku označena doba prodlení dlužníka se splácením.

S ohledem na výše uvedené proto soud postupoval tak, že insolvenční návrh dlužníka v důsledku nedoplnění uvedených seznamů z důvodu § 128 odst. 2 věty poslední insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentovala zejména tím, že v insolvenčním návrhu označila své věřitele, kterým nyní nehradí své závazky, vyčíslila aktuální výši závazků a rovněž u každého nespláceného závazku sdělila, jak dlouho se nachází v prodlení. V návrhu i seznamu závazků sice chybělo výslovné označení splatnosti daného závazku, dlužnice však má za to, že pokud uvedla, že je v prodlení např. jeden rok, tak že splatnost u daného závazku, resp. splátky, již nastala, a to právě v době před jedním rokem. Dlužnice se proto domnívala, že uvede-li v návrhu dobu prodlení, není nutné zároveň speciálně uvádět i splatnost závazku. Proto dovozuje, že úpadek dostatečně osvědčila.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce třetího téhož ustanovení je dlužník povinen označit v seznamu závazků jako své věřitele všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které s ním tvoří koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést.Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo výše a proč. V seznamu závazků přitom stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že dlužnice v insolvenčním návrhu označila osm věřitelů, adresu jejich síla neuvedla, dále uvedla výši jejich pohledávek a doplnila, po jakou dobu tyto závazky nehradí. Lhůtu splatnosti ohledně žádného ze závazků neuvedla. V připojeném seznamu závazků dlužnice označila osm věřitelů, včetně adresy jejich sídla, výši jejich pohledávek, lhůtu splatnosti u žádné pohledávky neuvedla. Soud prvního stupně dlužnici usnesením č.j. KSLB 54 INS 13906/2014-A-5 ze dne 26.5.2014 vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení předložila seznam závazků, který by byl správný a úplný a doplněný o data splatnosti jednotlivých závazků, zároveň ji poučil, jak má doplnění provést. Dlužnice na výzvu reagovala podáním doručeným soudu dne 4.6.2014 tak, že k tomuto bodu výzvy předložila pouze týž seznam závazků, k jehož opravě byla vyzvána.

Odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně správně vyzval dlužnici k doplnění seznamu závazků o lhůty splatnosti jednotlivých závazků a řádně ji poučil i o tom, jak doplnění má provést. Dlužnice přesto v předloženém seznamu závazků neuvedla lhůty splatnosti jednotlivých závazků. Z toho plyne, že dlužnice v insolvenčním návrhu (ani prostřednictvím povinných příloh-seznamu závazků) nevylíčila řádně skutečnosti, z nichž by vyplýval závěr, že má vůči vícerým (alespoň dvěma) konkrétním věřitelům pohledávky, které jsou více než třicet dnů po lhůtě splatnosti a které není schopna plnit, když takové konkrétní údaje nelze zjistit ani z dalších vyplněných kolonek návrhu na povolení oddlužení. Neuvedla tedy rozhodné skutečnosti, jež by její tvrzený úpadek podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona osvědčovaly, přestože jde o obligatorní náležitosti insolvenčního návrhu. Pouhé obecné konstatování, že je v úpadku, není ve smyslu ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona uvedením okolností, které úpadek osvědčují (k tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009-A ze dne 20.5.2010 uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2011).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné připomenout, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužnice insolvenční návrh opatřený všemi předepsanými náležitostmi znovu podala a aby spolu s ním podala na předepsaném formuláři i řádný návrh na povolení oddlužení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

V Praze dne 2. října 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vaněčková