1 VSPH 140/2015-A-19
KSHK 42 INS 28450/2014 1 VSPH 140/2015-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , IČO 42206375, bytem Hradec Králové, Velké náměstí 39/48, zahájené návrhem věřitelů: a) Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem Hradec Králové, V Poli 28/5, b) Ing. Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 6, Evropská 1729/49, c) Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Brandýs nad Labem, Jiskrova 423, věřitelé b) a c) zast. advokátem JUDr. Janem Šafrou, LL.M., se sídlem Praha 1, Revoluční 1082/8, o odvolání věřitele a) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 42 INS 28450/2014-A-8 ze dne 10. prosince 2014,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 42 INS 28450/2014-A-8 ze dne 10. prosince 2014 se potvrzuje.

II. Navrhovatel a) a dlužník nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové výše nadepsaným usnesením v bodu I. výroku zastavil řízení ve věci dlužníka Tomáše Mrkvičky ohledně návrhu insolvenčního navrhovatele a) Václava anonymizovano . V bodu II. výroku uložil insolvenčnímu navrhovateli a) zaplatit do 3 dnů od právní moci usnesení soudní poplatek 1.000 Kč na účet insolvenčního soudu. Bod I. výroku odůvodnil tím, že dne 21.10.2014 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh věřitele Václava anonymizovano na zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka Tomáše Mrkvičky. Podáním doručeným soudu 21.11.2014 přistoupili do insolvenčního řízení věřitelé Ing. Martin anonymizovano a Jan anonymizovano . Podáním doručeným soudu dne 4.12.2014 vzal navrhovatel a) Václav anonymizovano svůj insolvenční návrh zpět.

Soud odkázal na § 129 odst. 1, § 130 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) a řízení v souladu s těmito ustanoveními zastavil.

Bod II. výroku soud odůvodnil odkazem na § 2 odst. 1 písm. a), § 4 odst. 1 písm. e) a § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen SoudP). Soud v souladu s těmito ustanoveními uložil navrhovateli a) zaplatit část soudního poplatku, která se po zastavení řízení navrhovateli nevrací.

Věřitel a) Václav anonymizovano podal včas proti usnesení odvolání, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit a zastavit řízení ve vztahu ke všem insolvenčním navrhovatelům a nově rozhodnout o soudním poplatku. Odvolání odůvodnil tím, že není splněna podmínka mnohosti věřitelů. Věřitelé b) a c) by měli být považováni za jediného věřitele. K tomuto závěru dospěl též soud v usnesení o odmítnutí insolvenčních návrhů č. j. KSHK 42 INS 32750/2013-A-4 z 5.12.2014, ve kterém uvedl, že věřitelé Ing. Martin anonymizovano a Jan anonymizovano nabyli pohledávky od Hypoteční banky a. s. na základě veřejné dražby a stali se solidárními věřiteli dlužníka Tomáše Mrkvičky, tudíž se pro účely insolvenčního řízení posuzují jako jediný věřitel. Jak uvedl i Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 29 Odo 1121/2004 z 30.1.2007, předpoklad mnohosti věřitelů není naplněn v případě solidárních věřitelů. Věřitel a) nemá vůči dlužníkovi žádnou pohledávku.

Navrhovatelé b) a c) se k odvolání vyjádřili a navrhli je odmítnout, neboť bylo podáno neoprávněnou osobou, navíc není důvodné. Soud v souladu s § 130 odst. 2 insolvenčního zákona zastavil řízení jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal svůj návrh zpět. Zpětvzetím insolvenčního návrhu navrhovatelem a) byl vyčerpán předmět řízení ve vztahu k tomuto navrhovateli a tento již nemá možnost se vyjadřovat k tomu, zda jsou či nejsou splněny podmínky pro zjištění úpadku dlužníka a jakým způsobem bude naloženo s insolvenčním návrhem navrhovatelů b) a c). Z důvodu procesní opatrnosti navrhovatelé b) a c) oznamují, že existují další věřitelé dlužníka, které ve vyjádření blíže specifikovali.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona) přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání navrhovatele a) důvodným.

Podle § 129 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 insolvenčního zákona Je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí. Podle odst. 2 Je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět. Podle odst. 4 Rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 doručí insolvenční soud zvlášť insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku; osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze insolvenční navrhovatel.

Jak plyne z § 130 odst. 4 insolvenčního zákona, odvolání navrhovatele a) proti usnesení, kterým bylo zastaveno řízení z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu, je přípustné. Není proto správný názor navrhovatelů b) a c), že odvolání navrhovatele a) bylo podáno neoprávněnou osobou.

V předmětné věci podal nejdříve insolvenční návrh věřitel Václav anonymizovano a poté (před rozhodnutím o úpadku, který dosud nebyl vydán) věřitelé Ing. Martin anonymizovano a Jan anonymizovano , čímž se i tito stali v souladu s § 107 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenčními navrhovateli. Podáním z 2.12.2014 vzal zpět svůj insolvenční návrh toliko navrhovatel a), soud prvního stupně proto postupoval po právu, když v souladu s § 130 odst. 2 insolvenčního zákona zastavil řízení jen ve vztahu k navrhovateli a). Odvolatel nesprávně směšuje splnění podmínek pro zahájení insolvenčního řízení (ve smyslu § 97 odst. 1 insolvenčního zákona se insolvenční řízení zahajuje na návrh i jen jediné osoby) se splněním podmínky více věřitelů pro zjištění úpadku dle § 3 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Odvolací soud proto bod I. výroku podle § 219 o. s. ř. jako věcně správný potvrdil.

V návaznosti na výše uvedené není dán žádný důvod, proč by mělo být opětovně rozhodnuto o povinnosti navrhovatele zaplatit část soudního poplatku. Je správný závěr soudu prvního stupně, že v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1 písm. e) SoudP vznikla navrhovateli a) poplatková povinnost uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu, a to ve výši 2.000 Kč (položka 4 bod 1 písm. c/ Sazebníku poplatků, tvořícího přílohu SoudP). S ohledem na § 10 odst. 3 SoudP by se z této částky vracela navrhovateli suma 1.000 Kč, soud prvního stupně proto správně uložil navrhovateli a) zaplatit na soudní poplatek zbývající nevracenou částku 1.000 Kč. Odvolací soud proto jako věcně správný potvrdil i bod II. výroku podle § 219 o. s. ř.

O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto dle § 146 odst. 2 první věty o. s. ř. s přihlédnutím ke skutečnosti, že dlužníkovi nevznikly žádné odvolací náklady.

Poučení: Proti části bodu I. výroku usnesení, ve které byl potvrzen bod I. výroku usnesení soudu prvního stupně, je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu. Proti části bodu I. výroku usnesení, ve které byl potvrzen bod II. výroku usnesení soudu prvního stupně, není dovolání přípustné.

V Praze dne 23. července 2015

JUDr. Ladislav D e r k a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová