1 VSPH 1398/2012-P9-11
KSPA 56 INS 9326/2011 1 VSPH 1398/2012-P9-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníků: a) Milan Berky, nar. 8. února 1948, bytem Albrechtice 118, b) Edita Berkyová, nar. 2. dubna 1951, bytem Albrechtice 118, o odvolání věřitele: O.K.V. Leasing, s.r.o., IČO 63487063, sídlem Žďár nad Sázavou, Strojírenská 396, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č.j. KSPA 56 INS 9326/2011-P9-6 ze dne 27. srpna 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č.j. KSPA 56 INS 9326/2011-P9-6 ze dne 27. srpna 2012 se v bodech I., II. a III. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, nadepsaným usnesením rozhodl, že se k přihlášce věřitele č. 9 O.K.V. Leasing, s.r.o. (dále jen odvolatel) nepřihlíží, přihlášku odmítl (bod II. výroku) a vyslovil, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast odvolatele v insolvenčním řízení (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že do insolvenčního řízení přihlásil odvolatel pohledávku v celkové výši 104.051,-Kč, jež byla na přezkumném jednání konaném dne 26.10.2011 popřena co do výše 73.060,69 Kč a zjištěna byla ve zbytku ve výši 30.990,31 Kč. Odvolatel se přezkumného jednání neúčastnil, vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky odvolatel převzal dne 30.4.2012, lhůta k podání určovací žaloby marně uplynula dne 16.5.2012. Proto soud postupoval podle § 185 IZ, odmítl celou přihlášku a odvolatele uvědomil o ukončení jeho účasti v řízení.

Proti tomuto rozhodnutí se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Namítal, že do řízení přihlásil několik pohledávek (jistinu úvěru ve výši 23.100,-Kč, úrok z prodlení ve výši 64.494,-Kč a náklady rozhodčího a exekučního řízení ve výši 16.457,-Kč), nikoli jednu pohledávku. Z toho dovozoval, že ustanovení o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, je třeba aplikovat na každou přihlášenou pohledávku samostatně a nikoli na přihlášku jako celek a odkázal na ustálenou judikaturu Vrchního soudu v Praze.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 178 IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, insolvenční soud uloží, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Odvolací soud je toho názoru, že citovaná ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ je třeba aplikovat jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku a nikoliv na přihlášku pohledávek jako celek, neboť každá pohledávka je individuálním nárokem specifikovaným konkrétním důvodem a výší, jenž lze uplatnit samostatnou přihláškou. Aby tak věřitelé nemuseli (formálně) činit, tedy aby nemuseli každý svůj nárok samostatně přihlašovat, umožňuje jim předepsaný formulář přihlášky pohledávek (§ 176 IZ), jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz, uvést jednotlivě své pohledávky na vložených listech toliko jedné přihlášky a na její závěrečné straně pak mají všechny přihlášené pohledávky sečíst. Z toho však nelze dovozovat, že suma všech přihlášených pohledávek představuje v insolvenčním řízení pohledávku jedinou, neboť pokud by v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které by se podle IZ k některé z přihlášených pohledávek nebo její části nepřihlíželo, mělo to (nesprávně) následek pro přihlášku jako celek, tedy i pro pohledávky, ohledně nichž taková skutečnost nenastala; takový postup by byl zjevně v rozporu s dikcí ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ.

Z přihlášky odvolatele odvolací soud zjistil, že v ní odvolatel včas přihlásil jedinou pohledávku v celkové výši 104.051,-Kč skládající se z jistiny ve výši 23.100,-Kč a příslušenství v celkové výši 80.951,-Kč (náklady řízení ve výši 14.077,-Kč, rozhodčí poplatek 2.380,-Kč, úrok z prodlení 0,2% denně z částky 23.100,-Kč od 21.10.2007 do 26.6.2008 ve výši 11.503,-Kč, úrok z prodlení ve výši 0,2% denně z částky 23.100,-Kč od 27.6.2008 do 18.8.2011 ve výši 52.991,-Kč). Dále bylo zjištěno, že odvolatel byl řádně vyrozuměn o popření pohledávky a byl poučen o možnosti bránit se mu určovací žalobou včetně následku spojeným s marným uplynutím lhůty pro podání určovací žaloby (P9-5), a že taková žaloba nebyla podána. Za popsaného stavu je zjevné, že odvolatel do insolvenčního řízení přihlásil toliko jedinou pohledávku, jejíž jistina činí 23.100,-Kč, zbývající část celkové částky představuje její příslušenství podle § 121 odst. 3 občanského zákoníku-úrok z prodlení a náklady řízení spojeného s uplatněním pohledávky, jak plyne z kolonky č. 11 přihlášky a přílohy k přihlášce (usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí č.j. 0Nc 7402/2008-7 ze dne 8.7.2008). Protože zjištěná část pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky (30.990,31 Kč), soud prvního stupně postupoval správně, když v souladu s § 178 věta prvá IZ k přihlášené pohledávce se nepřihlédl ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích.

V Praze dne23. října 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva