1 VSPH 1395/2013-A-14
KSPL 54 INS 21174/2013 1 VSPH 1395/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a ze soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve vČci dlužnice: Zde ka Žižková, r.. 695925/1882, IýO 64187683, bytem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 21174/2013-A-7, ze dne 9. srpna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 21174/2013-A-7, ze dne 9. srpna 2013, se m Č n í tak, že se dlužnici ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 2.000,-K ve lh tČ 15 dn ode dne právní moci tohoto usnesení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením uložil dlužnici Zde ce Žižkové povinnost hradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K ve lh tČ 10 dn ode dne právní moci tohoto usnesení.

V od vodnČní usnesení soud zejména vycházel z toho, že dle § 108 insolvenního zákona (dále jen IZ) je t eba zajistit prost edky k pr bČhu insolvenního ízení a že smyslem zálohy je materiální zajištČní výkonu funkce insolvenního správce. Soud uvedl, že u dlužnice p ichází v úvahu zp sob ešení úpadku oddlužení, p i kterém bude vČtšina vzniklých náklad hrazena v mČsíních zálohách spolu se splátkovým kalendá em, ale pro výkon innosti insolvenního správce je t eba poskytnout zálohu i pro dobu do rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka na samém poátku insolvenního ízení.

Proti tomuto usnesení se dlužnice vas odvolala a namítala, že ze svého p íjmu ve výši 8.200,-K není schopna zálohu ve výši 5.000,-K zaplatit, nebo by nemČla na své živobytí.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nČhož insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Úelem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenního ízení soud nepožaduje po insolvenním navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 vČta druhá IZ).

Vzhledem k tomu, že insolvenní správce má právo na odmČnu a náhradu náklad úelnČ vynaložených v souvislosti s ádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne mČsíce p edcházejícího mČsíci, v nČmž nastaly úinky schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e, p iemž tyto nároky nejsou jakkoliv kryty paušálními platbami podle splátkového kalendá e (podle § 3 písm. b/ vyhl. . 313/2007 Sb., o odmČnČ insolvenního správce, o náhradách jeho hotových výdaj , o odmČnČ len a náhradník vČ itelského výboru a o náhradách jejich nutných výdaj , iní odmČna insolvenního správce p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e 750,-K za každý zapoatý kalendá ní mČsíc trvání úink schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e a podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky mu náleží v souvislosti s výkonem jeho innosti náhrada hotových výdaj ve výši 150,-K za každý zapoatý kalendá ní mČsíc trvání úink schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e), je odvolací soud p esvČden o tom, že uritá minimální záloha na náklady insolvenního ízení je zásadnČ vždy zapot ebí.

Z obsahu insolvenního návrhu a jeho p íloh se podává, že dlužnice nemá vyživovací povinnosti, má splatné závazky v i svým vČ itel m v celkové výši 112.890,-K a její p íjmy z pracovního pomČru jsou doloženy ve výši 8.200,-K mČsínČ.

Podle § 395 odst. 1 písm. a) IZ insolvenní soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se z etelem ke všem okolnostem lze d vodnČ p edpokládat, že hodnota plnČní, které by p i oddlužení obdrželi nezajištČní vČ itelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito vČ itelé s nižším plnČním souhlasí. Podle § 398 odst. 3 IZ p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e je dlužník povinen po dobu 5 let mČsínČ splácet nezajištČným vČ itel m ze svých p íjm ástku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být p i výkonu rozhodnutí nebo p i exekuci uspokojeny p ednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 o.s. .). Z citované právní úpravy vyplývá, že zásadním p edpokladem pro povolení oddlužení (vedle dalších p edpoklad ) je schopnost dlužníka za zákonných podmínek splatit svým nezajištČným vČ itel m nejménČ 30 % jejich pohledávek za dobu 5 let.

Odvolací soud je shodnČ jako soud I. stupnČ toho názoru, že se z etelem na poet vČ itel , celkovou výši závazk a výši mČsíního p íjmu dlužníka, lze mít za to, že d vody pro povolení oddlužení jsou dány. Za dostatenou výši zálohy pot ebné pro prvotní fázi insolvenního ízení (pro dobu p eklenutí nedostatku finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku) však považuje vzhledem k výši závazk dlužnice ástku 2.000,-K s tím, že v další fázi insolvenního ízení budou náklady insolvenního správce hrazeny v p ípadČ povolení oddlužení plnČním splátkového kalendá e v rámci mČsíních splátek.

Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) a § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil, jak je ve výroku uvedeno.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 13. zá í 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková