1 VSPH 1390/2014-B-101
KSPH 36 INS 12899/2010 1 VSPH 1390/2014-B-101

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: LEVITA, s.r.o., IČO 26403994, sídlem Pyšely, Zaječice 72, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 12899/2010-B-92 ze dne 2. května 2014,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením schválil pokyn zajištěného věřitele Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. ze dne 25.2.2014, na základě kterého by měly být nemovitosti v majetkové podstatě dlužníka LEVITA s.r.o., zastavené ve prospěch Raiffeisen stavební spořitelny a.s. prodány mimo dražbu zájemci Nová Pec Lake Resort, družstvu za částku 29.000.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužník odvolal a namítal, že nebyly dodrženy podmínky prodeje, prodejní cena byla z nabídkových cen nejnižší a záměr prodeje majetkové podstaty nebyl řádně zveřejněn.

Odvolání není podle § 230 odst. 5 IZ přípustné, o čemž ostatně soud I. stupně účastníky řízení rovněž poučil, proto odvolací soud odvolání podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 19. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová