1 VSPH 1388/2012-A-19
KSUL 77 INS 12277/2012 1 VSPH 1388/2012-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Mírové Náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV, doručovací adresa: Lovosická 1355/27, 405 02 Děčín 6, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 12277/2012-A-12 ze dne 29. srpna 2012

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením rozhodl o zastavení insolvenčního řízení dlužníka Pavla anonymizovano (dále jen dlužník) pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení a o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Podáním došlým soudu dne 7.9.2012 podal proti tomuto usnesení dlužník odvolání, v němž zejména namítal, že zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil proto, že byl na pracovní cestě v zahraničí a žádal o stanovení dodatečné lhůty pro splnění této povinnosti. Následně svým podáním došlým soudu dne 3.10.2012 své odvolání vzal zpět a požádal o vrácení listinných příloh podaného návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. října 2012

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová