1 VSPH 1387/2012-B-35
KSHK 40 INS 7512/2011 1 VSPH 1387/2012-B-35

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníků manželů Jiřího Linharta a Radky Linhartové, bytem Rudník 239, o odvolání PROTHEA Finance, a.s., sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, zast. advokátem JUDr. Milanem Novákem, sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 7512/2011-B-28 ze dne 13. srpna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 7512/2011-B-28 ze dne 13. srpna 2012 se v bodech II. a III. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 40 INS 7512/2011-B-28 ze dne 13.8.2012 rozhodl v bodě I. výroku o povolení řešení úpadku dlužníků Jiřího Linharta a Radky Linhartové (dále jen dlužníci), v bodě II. výroku nevyhověl námitkám PROTHEA Finance, a.s. (dále jen věřitel) proti schválení oddlužení dlužníků, v bodě III. výroku schválil způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře, v bodě IV. výroku dlužníkům uložil platit nezajištěným věřitelům splátky a plátcům mzdy dlužníků uložil v dalších bodech výroku provádět v zákonném rozsahu z jejich příjmu srážky, které budou poukazovány k rukám insolvenčního správce.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 16.6.2011 rozhodl o úpadku dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Podáním doručeným dne 23.6.2011 podal věřitel námitky proti schválení oddlužení spočívající v tom, že návrhem na povolení oddlužení sledují dlužníci nepoctivý záměr. Podle věřitele měl dlužník vyvést přes soudní zákaz (generální inhibitorium uložené dlužníku usnesením Okresního soudu v Trutnově č.j. 19 Nc 3903/2009-7 ze dne 13.5.2009) ze společného jmění manželů-dlužníků movité věci, konkrétně motocykly JAWA 350 a HONDA MAGNA 750. Tento majetek dle věřitele dlužníci před soudem zatajili. Po zjištění, že dlužníci splňují zákonné podmínky pro povolení oddlužení soud posoudil i námitku věřitele a dospěl k závěru, že není důvodná. Dlužník totiž dle názoru soudu generální inhibitorium uložené uvedeným rozhodnutím neporušil a důvodem dispozice s motocykly byl jeho zájem řešit zhoršující se majetkovou situaci rodiny. Proto soud námitce věřitele nevyhověl a shora uvedeným usnesením ze dne 13.8.2012 schválil způsob oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se věřitel odvolal v rozsahu bodu II. a III. výroku a jako odvolací důvody uvedl to, že soud nepřihlédl k věřitelem namítaným skutečnostem, jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a nesprávných a neúplných skutkových zjištěních. Navrhoval změnu tohoto rozhodnutí odvolacím soudem tak, že se oddlužení neschvaluje. Věřitel v odvolání zejména namítal, že soud se nevypořádal se skutečností, že dlužníci zatajili při uzavírání půjčky s věřitelem své další závazky a vyvedli ze společného jmění manželů majetek, shora uvedené motocykly. Touto činností dlužníků se dle věřitele zabývala i Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královohradeckého kraje, když prověřovala pod sp.zn. KRPH-1940-145/TČ-2011-051081-AK trestní oznámení z trestného činu podvodu, kterého se měli dlužníci dopustit při uzavírání půjčky s věřitelem. Kromě toho bylo dlužníku uloženo generální inhibitorium i dalším rozhodnutím soudu ve věci 26 Nc 5936/2008, jež bylo dlužníku doručeno dříve, než disponoval s motocyklem HONDA MAGNA 750.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona zamítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. § 395 odst. 3 písm. b) téhož zákona lze na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení usuzovat zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka proběhlo podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové povahy.

Podle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona mohou věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení.

Podle ust. § 405 odst. 1 téhož zákona soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že věřitel vznesl podáním ze dne 22.6.2011 námitky, z nichž dovozoval důvody pro neschválení oddlužení. Jeho námitky spočívající v tvrzeném nepoctivém záměru dlužníků při podání návrhu na povolení oddlužení projednal soud I. stupně dle ust. § 403 odst. 2 insolvenčního zákona dne 29.7.2011 a opětovně dne 27.1.2012 v řádně nařízených soudních jednáních. Přitom posoudil námitky věřitele spočívající v tom, že dlužník disponoval s majetkem (tedy zatížil věc zřízením zástavního práva oproti poskytnutí půjčky, které bylo následně realizováno prodejem věci) ve společném jmění manželů-dlužníků poté, co mu bylo doručeno usnesení Okresního soudu v Trutnově č.j. 19 Nc 3903/2009-7 ze dne 13.5.2009, které nabylo právní moci dne 9.3.2010 obsahující generální inhibitorium.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužníci nejsou podnikatelé, plněním splátkového kalendáře by měli uhradit z celkové výše zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů 1.310.981,17 Kč částku 555.360,-Kč, tedy poměrnou část odpovídající 42 % těchto pohledávek. Dále odvolací soud zjistil z protokolu o jednání (B-11) a usnesení Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královohradeckého kraje, sp.zn. KRPH-1940-145/TČ-2011-051081-AK ze dne 13.4.2012, že motocykl JAWA 350 jako nefunkční převedl dlužník na jinou osobu již v období několika let před zahájením insolvenčního řízení a motocykl HONDA MAGNA 750 dal do zástavy Miroslavu Havlíčkovi dne 23.12.2009, zatímco usnesení Okresního soudu v Trutnově 19 Nc 3903/2009 o nařízení exekuce (na něž odkazoval věřitel ve své námitce) mu bylo doručeno dne 19.2.2010. Řízení o prověření oznámení trestného činu dlužníka bylo uvedeným usnesením Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královohradeckého kraje, ze dne 13.4.2012, odloženo.

Při hodnocení, zda byly splněny zákonné podmínky pro povolení oddlužení, považoval odvolací soud za klíčovou skutečnost, že dlužníci splňují zákonné podmínky pro schválení splátkového kalendáře a nebyl prokázán jejich nepoctivý záměr při podání návrhu na povolení oddlužení. Při hodnocení poctivosti záměru spojeného s podáním insolvenčního návrhu vycházel odvolací soud z obsahu námitky věřitele směřující k porušení generálního inhibitoria uloženého dlužníku usnesením Okresního soudu v Trutnově 19 Nc 3903/2009 o nařízení exekuce, jejíž důvodnost se nepotvrdila. Nepotvrdilo se ani tvrzení navrhovatele o tom, že by dlužníci uvedený majetek zatajili, neboť ze skutečností zjištěných soudem I. stupně vyplývá, že dlužníci v době podání jejich insolvenčního návrhu již tyto motocykly nevlastnili.

K dalším doplněním námitek věřitele uvedeným v jeho odvolání a spočívajícím v uvedení nepravdivých skutečností dlužníky věřiteli při uzavírání smlouvy o půjčce a v porušení generálního inhibitoria dlužníkem uloženým mu na základě doručení jiného rozhodnutí soudu o nařízení exekuce na jeho majetek (usnesení Okresního soudu v Trutnově č.j. 26 Nc 5936/2008-5), již odvolací soud nepřihlížel, neboť tato tvrzení věřitele byla uplatněna po lhůtě dle § 403 odst. 2 IZ, tedy opožděně.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání věřitele důvodným a napadené usnesení v bodě II. a III. výroku podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í přípustné dovolání, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 5. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva