1 VSPH 1383/2013-B-2303
MSPH 96 INS 714/2009 1 VSPH 1383/2013-B-2303

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Kuery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenní vČci dlužníka Pražského stavebního bytového družstva, IýO 00033243, sídlem Praha 5-Jinonice, Na Hutmance 300/7, zast. JUDr. Ji ím Kozákem, advokátem, sídlem MČlník, Jiráskova 236, do níž vstoupilo MČstské státní zastupitelství v Praze, o odvolání oprávnČné osoby Ing. Pavla Kolody, bytem Praha 11, ProutČná 423/36, proti usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 29. ervence 2013, .j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2096,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 29. ervence 2013, .j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2096, se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením MČstský soud v Praze odmítl pro opoždČnost odvolání Ing. Pavla Kolody (dále jen odvolatel) proti usnesení o urení odmČny insolvenního správce zve ejnČnému pod .d. MSPH 96 INS 714/2009-B-2035.

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ uvedl, že usnesení ze dne 13.6.2013 (B-2035) doruil odvolateli dne 24.6.2013 a že patnáctidenní lh ta k podání odvolání uplynula dne 9.7.2013. Protože odvolatel podal odvolání proti uvedenému usnesení osobnČ do soudní podatelny až dne 16.7.2013, soud I. stupnČ je jako opoždČné odmítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel vas odvolal namítaje, že z vrácené doruenky pouze vyplývá, že mu zásilka byla vložena do schránky. MČl za to, že zásilka mu mČla být nejprve uložena na poštČ a ve schránce mu mČla být zanechána výzva, aby si ji vyzvedl. Protože se tak nestalo, považoval zásilku za doruenou až uplynutím desátého dne ode dne jejího vhození do schránky. Proto požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející na základČ obsahu spisu, a dospČl p itom k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Podle § 7 odst. 1 insolvenního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenní ízení použijí p imČ enČ ustanovení obanského soudního ádu (o.s. .), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spoívá insolvenní ízení. Ve smyslu § 71 odst. 1 IZ se usnesení soudu vydaná v insolvenním ízení doruují vyvČšením na ú ední desce insolvenního soudu a jeho zve ejnČním v insolvenním rejst íku, ledaže zákon stanoví pro urité p ípady nebo pro urité osoby rovnČž zvláštní zp sob doruení.

Zvláštní zp sob doruení (§ 75 IZ) spoívá v tom, že v zákonem stanovených p ípadech je usnesení dorueno zvláš nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního zp sobu doruení spoívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta poátek bČhu lh ty k podání opravného prost edku nebo k jinému procesnímu úkonu, akoliv jinak platí, že usnesení mu bylo dorueno dnem, pop ípadČ okamžikem jeho zve ejnČní v insolvenním rejst íku.

Podle § 50 odst. 1 o.s. . nezastihl-li doruující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doruenou vhozením do schránky, datum vhození vyznaí doruující orgán na doruence a na písemnosti.

Z obsahu insolvenního spisu odvolací soud zjistil, že usnesení o urení odmČny insolvenního správce ze dne 13.6.2013 (B-2035) bylo odvolateli ádnČ dorueno dne 24.6.2013 ve 13:35 hod. vhozením do jeho domovní schránky v souladu s § 50 odst. 1 o.s. .. Za situace, kdy pro doruení usnesení byla použita obálka typu III. (jde o doruení do vlastních rukou s vylouením uložení zásilky na poštČ), jsou odvolací výhrady bezp edmČtné.

Protože lh ta k podání odvolání proti usnesení ze dne 13.6.2013 (B-2035) skonila odvolateli dnem 9.7.2013, je odvolání odvolatele podané do soudní podatelny osobnČ až dne 16.7.2013 zjevnČ opoždČné.

Protože prominutí zmeškání lh ty není v insolvenním ízení p ípustné (§ 83 IZ), soud I. stupnČ správnČ rozhodl, když odvolání postupem podle § 208 odst. 1 o.s. . odmítl. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s. . jako vČcnČ správné potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 12. zá í 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva