1 VSPH 1382/2011-A-126
MSPH 95 INS 8386/2011 1 VSPH 1382/2011-A-126

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka CEMA, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 808/66, IČO: 65277406, zahájené na návrh A) Vladky anonymizovano , anonymizovano , B) Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Bítov 106, oba zast. JUDr. Miroslavem Zvěřinou, advokátem, sídlem Třebíč, Bráfova 20, C) COLAS CZ, a.s., sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, IČO 26177005, zast. Mgr. Janem Mauricem, advokátem, sídlem Praha 4, Nad Spádem 640/18, D) PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sídlem Rakouská republika, A-4021, Linz, Europaplatz 1a, zast. Mgr. Miroslavem Švendou, advokátem, sídlem Praha 1, Na Příkopě 22, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2011, č.j. MSPH 95 INS 8386/2011-A-94

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením rozhodl Městský soud v Praze o úpadku dlužníka (bod I. výroku) a o ustanovení insolvenčního správce Mgr. Martiny Stínkové, sídlem T. G. Masaryka 346, Kladno (bod II. výroku).

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s tím, že je odůvodní ve lhůtě 30 dnů.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 19. března 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová