1 VSPH 1379/2015-A-22
MSPH 79 INS 11577/2015 1 VSPH 1379/2015-A-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníků (manželů): a) Vít anonymizovano , anonymizovano , Praha 1, Rybná 716/24, b) Danuše anonymizovano , anonymizovano , Tišnov, PSČ 666 01, nám. Míru 111, zahájené insolvenčním návrhem dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 11577/2015-A-13 ze dne 10. června 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 11577/2015-A-13 ze dne 10. června 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v usnesení z 10.6.2015 vyslovil svou místní nepříslušnost a dále rozhodl, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Krajskému soudu v Brně. Rozhodnutí odůvodnil tím, že dne 4.5.2015 bylo zahájeno insolvenční řízení na základě společného návrhu dlužníků (manželů) spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Dlužník Vít anonymizovano uvedl jako své bydliště adresu Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 a dlužnice uvedla jako bydliště adresu nám. Míru 111, 666 01 Tišnov. Dlužníkům se nepodařilo doručit žádnou písemnost (dlužník není známý na pražské adrese a adresa dlužnice je sídlem Obecního úřadu v Tišnově. Z obsahu spisu, jakož i z připojeného insolvenčního spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 24 INS 29757/2014 plyne, že oba manželé-starobní důchodci-nemají žádnou vazbu na hlavní město. Z obsahu spisu rovněž plyne, že jejich poslední společné bydliště bylo v obvodu působnosti Krajského soudu v Brně. Soud proto učinil závěr, že místně příslušným je Krajský soud v Brně.

Dlužníci napadli usnesení včas podaným společným odvoláním, ve kterém navrhli rozhodnutí zrušit a insolvenční věc i nadále projednávat u Městského soudu v Praze. Odvolání odůvodnili tím, že dlužník ke své identifikaci uvedl svou adresu Rybná 716/24, 110 00 Praha 1. Navíc si dlužník hledá v Praze místo a hodlá se v Praze i nadále zdržovat. Z nepřevzetí zásilek nelze dovodit, že se dlužníci nezdržují v Praze. Dlužníci dále odkázali na jednotlivá ustanovení o. s. ř.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně a neshledal odvolání důvodným.

Insolvenční řízení bylo zahájeno dle § 7 insolvenčního zákona a § 82 odst. 1 o. s. ř. dne 4.5.2015. Městský soud v Praze dříve, než začal jednat ve věci, podle § 105 odst. 1 o. s. ř. rozhodl o své místní nepříslušnosti.

Podle § 7 insolvenčního zákona Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 105 odst. 1 o. s. ř. Místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem. Podle odst. 2 Vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 1 první a druhé věty o. s. ř. Řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 7a písm. a) insolvenčního zákona Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení.

Podle § 7b odst. 1 insolvenčního zákona Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 85 odst. 1 první věty o. s. ř. Nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Odvolací soud zdůrazňuje, že bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem zdržovat se tam trvale. Může se proto jednat i o odlišné místo, než je adresa pro doručování dle § 46b písm. a) o. s. ř. nebo adresa uvedená účastníkem (§ 46a odst. 2 o. s. ř.). V dané věci dlužníci neuvedli adresu svého bydliště (na adresách Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 ani nám. Míru 111, 666 01 Tišnov se nezdržují-nebydlí) a neučinili tak ani v odvolání. Jako korespondenční adresu na obálce odvolání dlužníci uvedli adresu U Humpolky 1506, 666 01 Tišnov.

Dlužníci podali již dříve dne 3.11.2014 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení u Krajského soudu v Brně. Toto řízení sp. zn. KSBR 24 INS 29757/2014 bylo skončeno pravomocně usnesením ze 17.3.2015, kterým bylo zastaveno řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Též v uvedeném řízení se nepodařilo dlužníkům doručovat písemnosti. V insolvenčním návrhu v tomto řízení uvedli dlužníci jako svou adresu nám. Míru 111, 666 01 Tišnov. V dokladech, které dlužníci přiložili k tomuto návrhu, bylo uváděno několik různých doručovacích adres, mezi nimi i adresa U Humpolky 1506, 666 01 Tišnov, a to u obou dlužníků (dále byla uváděna též adresa Hornická 1530, 666 03 Tišnov 3).

Odvolací soud se ztotožňuje se soudem prvního stupně, že nic nesvědčí závěru, že by se v době zahájení řízení dlužníci (jeden z nich) zdržovali v Praze (na adrese Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 je dlužník neznámý a dlužnice ani nikdy netvrdila, že by v Praze bydlela, nejedná se proto jen o to, jak dlužnící nesprávně uvádějí, že by na uvedené adrese nepřebírali poštu) a jako správný se jeví závěr, že se dlužníci zdržovali v době zahájení a zdržují se i nyní v Tišnově na některé z výše uvedených dvou adres (U Humpolky 1506, 666 01 Tišnov nebo eventuálně Hornická 1530, 666 03 Tišnov 3). Obecným soudem dlužníků je proto Okresní soud Brno-venkov, a proto v souladu s § 7a insolvenčního zákona je místně příslušným Krajský soud v Brně.

Z uvedených důvodů je správný závěr soudu prvního stupně o jeho místní nepříslušnosti, a odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 23. července 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková