1 VSPH 1377/2017-B-40
KSHK 41 INS 28961 / 2014 č. j. 1 VSPH 1377/2017-B-40

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. Karety a soudců ]UDr. Františka Kučery a jUDr. ]iřího Goldsteina ve věci dlužníků dlužníci: 1. Ing. Michal anonymizovano , anonymizovano , IČO 45929793 bytem 5. května 830, 549 41 Cervený Kostelec

2. Irena anonymizovano , narozená dne 1. 6. 1963, IČO 45835560 bytem 5. května 830, 549 41 Cervený Kostelec proti věřitelce: Jarmila Nováková, Na Skvárovně 368, 549 32 Velké Poříčí o odvoláni věřitelky Jarmily Novákové, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 41 INS 29861/2014 B-32 ze dne 12. května 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 41 INS 29861/2014wB-32 ze dne 12. května 2017 se v bodě 1. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud vHradci Králové usnesením č. j. KSHK 41 INS 29861 / 2014 B 32 ze dne 12. 5. 2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Ing. Michala anonymizovano a Ireny anonymizovano (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci) rozhodl o tom, že zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 4 885 076,57 Kč budou v rámci rozvrhu uspokojeny poměrně do výše 0,3317 % z částky 16 203,11 Kč, již insolvenční správce Mgr. jan Urban (dále jen správce) rozdělí, jak soud určil vbodě l. výroku, správci uložil, aby provedl rozvrh do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení a aby mu o tom do 15 dnů od splnění rozvrhu podal písemnou zprávu (body II. a IV. výroku), věřitelům uložil, aby správci sdělili bankovní spojení, případně adresu, na niž jim má na ně připadající částky zaslat (bod III. výroku), a konstatoval, že usnesení zveřejní v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku). 2. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením. ze dne 29. 1. 2015 (č. d. A S) rozhodl o úpadku dlužníků a ustanovil správce do funkce, usnesením ze dne 22. 4. 2015 (č. d. 37) prohlásil na majetek dlužníků konkurs a usnesením ze dne 2. 2. 2017 (č. d. B-29), jež v bodě I.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

.. ...; vl...) l-l/UUJ., LUlq ivspH 1377/2017 výroku nabylo právní moci dne 9. 3. 2017 a vbodě II. výroku nabylo právní moci dne 2. 2. 2017, schválil konečnou zprávu o zpeněžení majetkově podstaty a vyúčtování odměny a hotových výdajů správce. Podle zprávy činil výtěžek zpeněžení 987 680 Kč, přičemž zajištěným věřitelům byl vydán výtěžek ve výši 761 215 Kč a pohledávky za majetkovou podstatou tvořily náklady na správu a udržování majetkové podstaty ve výši 48 500 Kč, hotové výdaje správce včetně daně z přidané hodnoty ve výši 2 586,68 Kč a jeho odměna včetně daně z přidané hodnoty ve výši 159 175,21 Kč, a na rozdělení mezi nezajištěné věřitele připadla částka 16 203,11 Kč. Dne 5. 5. 2017 předložil správce soudu návrh na vydání rozvrhového usnesení, podle něhož budou jejich pohledávky v celkové výši 4 885 076,57 Kč uspokojeny vrozsahu 0,331 7%. Soud shledal, že jsou splněny všechny předpoklady pro vydání rozvrhového usnesení, a proto rozhodl, jak uvedeno výše.

3. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se včas odvolaly věřitelky Jarmila Nováková a Ing. Jarmila Krejslerová (dále jen odvolatelky), přičemž jejich odvolání dle svého obsahu směřuje toliko proti bodu I. výroku, a vyjádřily nesouhlas s tím, že dle rozvrhového usnesení jim má být na pohledávku ve výši 172 550,96 Kč vyplacena pouze částka 572,33 Kč, resp. na pohledávku ve výši 987 040,05 Kč pouze částka 3 273,87 Kč. Tvrdily, že je jim známo, že majetek dlužníků zahrnoval dum, pozemky a auta, namítaly, že za situace, kdy mu půjčily mnoho peněz, měly být dlužníkovi strhávány srážky z výplaty či důchodu, a upozornily na to, že Oddělení hospodářské kriminálky v Náchodě byly dne 27. 1. 2014 předloženy směnky, dle nichž měl dlužník směnečné pohledávky ve výši 2 milionů Kč.

4. Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospel k těmto zjištěním a závěrům:

5. Podle ust. $ 302 odst. 1 insolvencního zákona předloží insolvenční správce v závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenčnírnu soudu konečnou zprávu, jejíž náležitosti stanoví odstavec 2 téhož ustanovení tak, že musí obsahovat zejména a) přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavenych, které insolvenční správce již uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, b) přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé, c) přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo, d) uvedení majetku, který nebyl zpeněžen, s odůvodněním, proč k tomu došlo, e) výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo, f) přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu a g) přehled jednání zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, vněmž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou vupraveném seznamu přihlášených pohledávek. Dle odst. 2 a 3 téhož ustanovení přezkoumá insolvenční soud věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem a poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny; všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna.

8. Odvolací soud ze spisu ověřil, že údaje týkající se průběhu insolvenčního řízení uvedené vodůvodnění napadeného usnesení odpovídají jeho obsahu. Vtéto souvislosti považoval

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

PUMHUU V 21111 za nutné zdůraznit, že soud prvního stupně uvědomil účastníky insolvenčního řízení v souladu s ust. Š 304 odst. 2 insolvenčního zákona vyhláškou zveřejněnou dne 5. 1. 2017 v insolvenčním rejstříku (č. d. 13 28) o zveřejnění konečné Zprávy a vyúčtování a o tom, že proti nim mohou podat do 15 dnů od jejich zveřejnění námitky, ale žádný z nich (včetně odvolatek) tak neučinil. Usnesení ze dne 2. 2. 2017 (č. d. B-29) v části, jíž soud konečnou zprávu a vyúčtování schválil, nabylo právní moci dne 9. 3. 2017, a tomuto rozhodnutí phiě odpovídá jak návrh správce na vydání rozvrhového usnesení, tak napadené usnesení.

9. K odvolací argumentaci nelze než uvést., že věcnou správnost napadeného usnesení ničím nezpochybnila. Je totiž postavena na tvrzeních, jež měly odvolatelky uplatnit v předchozí fázi řízení - v námitkách proti konečné zprávě, leč neučinily tak, a ve fázi přezkoumání věcné správnosti návrhu na vydání rozvrhového usnesení, resp. rozvrhového usnesení samotného k nim již nelze přihlédnout.

10. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatelek důvodným a napadené usnesení podle ust. Š 219 občanského soudního řádu v bodě I. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím

Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 2. ledna 2018

JUDr. Jiří K a r e t a v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. ' l// //