1 VSPH 1376/2012-B-32
KSPH 37 INS 3081/2010 1 VSPH 1376/2012-B-32

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka MAX-TELEKOM, v.o.s., sídlem Benešov u Prahy, Křižíkova 1427, IČO 46354921, zast. JUDr. Pavlem Bergerem, advokátem, sídlem Praha 10, Bělocerkevská 1037/38, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. srpna 2012, č.j. KSPH 37 INS 3081/2010-B-26

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. srpna 2012, č.j. KSPH 37 INS 3081/2010-B-26 se v bodech I., II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl návrh dlužníka MAX-TELEKOM, v.o.s. (dále jen dlužník) na povolení reorganizace (bod I. výroku) a prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku), konstatoval, že insolvenčním správcem je Mgr. Karel Knypl (dále jen správce; bod III. výroku) a že účinky usnesení o prohlášení konkursu nastávající okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), a správci uložil povinnosti uvedené v bodě V. výroku.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 25.3.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení, že dne 22.2.2012 podal dlužník návrh na povolení reorganizace a že usnesením ze dne 24.2.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka. Protože dlužník k návrhu na povolení reorganizace nepřipojil seznamy svého majetku a závazků se všemi náležitostmi, vyzval ho soud usnesením ze dne 24.2.2012 (A-64) k jejich předložení. Konstatoval, že společnou vadou všech seznamů bylo neuvedení prohlášení, že údaje v nich obsažené jsou správné a úplné a jejich nepodepsání a že u pohledávek pak nebyl uveden právní důvod jejich vzniku a až na výjimky se uvedeno prohlášení o jejich dobytnosti . Proto soud I. stupně postupoval podle § 320 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a návrh na povolení oddlužení (míněn byl návrh na povolení reorganizace) odmítl. Nadto dodal, že podle dosavadních poznatků by v případě neodmítnutí návrhu na povolení oddlužení následovalo jeho zamítnutí, neboť nebyly splněny podmínky pro jeho povolení podle § 316 odst. 4 IZ. O prohlášení konkursu pak rozhodl proto, že jiný způsob řešení úpadku dlužníka již možný nebyl.

Jen proti bodům I., II. výroku usnesení Krajského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud reorganizaci povolil a prohlášený konkurs zrušil, neboť měl za to, že návrh na povolení reorganizace byl perfektní včetně potřebných příloh. Tvrdil, že při reorganizaci budou jeho věřitelé uspokojeni v podstatně větší míře než při konkursu, rozváděl příčiny svého úpadku a popisoval průběhy soudních sporů, na nichž demonstroval, že stát nemá zájem o nápravu nespravedlnosti vůči němu. Soudu I. stupně vytýkal, že se nevypořádal s tím, že vede spor o obnovu řízení s věřitelem ČR-Finančním úřadem Benešov, že před více jak rokem podal k Nejvyššímu soudu ČR dovolání ve sporu s Dial Telecom, a.s. o částku 81.312.004,25 Kč a že neúměrně vleklé projednávání věcí nemohl ovlivnit a nemůže mu být dáváno k tíži. Argumentoval zejména tím, že řádně doplnil svůj návrh na povolení reorganizace na základě výzvy soudu I. stupně a podle jeho pokynů a že mu § 104 IZ ani platná judikatura neukládají povinnost opatřit předložené seznamy prohlášením o jejich správnosti a úplnosti.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 319 IZ návrh na povolení reorganizace, podaný dlužníkem, musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) dlužníkovi známé údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dlužníka ovládají nebo které tvoří s dlužníkem koncern, včetně údaje o tom, zda ohledně některé z těchto osob neprobíhá insolvenční řízení, anebo prohlášení, že není takových osob, c) údaj o způsobu navrhované reorganizace (odst. 1). K návrhu na povolení reorganizace musí dlužník připojit seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil (odst. 2). Návrh na povolení reorganizace podaný věřitelem musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) a c). Ostatní údaje podle odstavce 1 uvede věřitel, jen pokud jsou mu známy (odst. 3). Pro označení osob v návrhu na povolení reorganizace a v seznamech k němu připojených platí § 103 odst. 1 obdobně (odst. 4). Údajem o způsobu reorganizace, obsaženým v návrhu na povolení reorganizace, nejsou osoby sestavující reorganizační plán, ani osoba, která návrh podala, vázány (odst. 5).

Podle § 104 IZ v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Podle § 320 IZ neobsahuje-li návrh na povolení reorganizace všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odst. 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení reorganizace připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odst. 2). Návrh na povolení reorganizace insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odst. 3).

Nejsou-li přes výzvu insolvenčního soudu k návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo tyto přílohy přes jeho výzvu neobsahují stanovené náležitosti, soud bez dalšího návrh odmítne podle § 320 odst. 3 IZ, aniž by zkoumal, zda tyto nedostatky neumožňují v řízení pokračovat (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.12.2008, sp.zn. KSBR 27 INS 1207/2008, 3 VSOL 188/2008).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že včas učiněným podáním ze dne 20.2.2012 (A-62) navrhl dlužník povolení reorganizace; k návrhu připojil soupisku hmotného majetku, soupisku nehmotného majetku, seznam závazků, seznam pohledávek, rekapitulaci stavu majetku, pohledávek a závazků a výpis z obchodního rejstříku. Usnesením ze dne 24.2.2012 (A-64) vyzval soud I. stupně dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení předložil mj. řádné seznamy svého majetku a závazků s náležitostmi podle § 104 IZ s poučením o tom, jak je má zpracovat a o tom, že nevyhoví-li této výzvě, soud návrh na povolení reorganizace odmítne. Na výzvu, jež mu byla doručena dne 1.3.2012, reagoval dlužník doplněním ze dne 7.3.2012 (A-66), v němž vyložil, že v rámci reorganizace hodlá zpeněžit svůj nemovitý a movitý majetek, a k němuž připojil počítačovou sestavu z internetového nahlížení do katastru nemovitostí, seznam movitého majetku, seznam závazků, seznam zaměstnanců (počet zaměstnanců: 0), seznam pohledávek a rekapitulaci stavu majetku, pohledávek a závazků.

Pokud jde o návrh na povolení reorganizace (A-62) nebo o jeho doplnění (A-66), shledal odvolací soud ve shodě se soudem I. stupně, že k nim předložené seznamy majetku a závazků nebyly opatřeny prohlášením o jejich správnosti a úplnosti, jak vyžaduje § 104 odst. 4 IZ, o čemž soud I. stupně dlužníka správně poučil v usnesení ze dne 24.2.2012 (A-64). Třeba zdůraznit, že náležitosti seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců upravuje komplexně § 104 odst. 2 až 4 IZ. Proto pokud § 319 odst. 2 IZ stanoví jako povinnou přílohu předložení seznamu majetku a závazků, popřípadě předložení prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve dlužník předložil, jde právě o seznamy uvedené v § 104 IZ, jejichž obsahové náležitosti v § 319 IZ-pro nadbytečnost-již opakovány nejsou. Ve shodě se soudem I. stupně shledal dále též odvolací soud, že u rozhodující pohledávky dlužníka evidované ve výši 81.312.004,-Kč za DialTelecom, a.s. splatné dne 20.6.2005 (celková výše pohledávek dlužníka činí 83.737.556,-Kč), nebyl uveden její právní důvod ani údaj o její dobytnosti (v poznámce u ní je uvedeno toliko: žaloba na zrušení rozhodčího nálezu-dovolání u Nejvyššího soudu ), jak vyžaduje § 104 odst. 2 IZ. Za popsaného stavu proto dospěl odvolací soud k závěru, že soud I. stupně podle § 320 odst. 3 IZ právem odmítl návrh na povolení reorganizace, když jeho povinné přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců) neobsahovaly ani přes soudní výzvu stanovené náležitosti, a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, neboť jiný způsob řešení jeho úpadku již možný nebyl.

K odvolacím výhradám dlužníka založeným na jeho subjektivním přesvědčení o perfektnosti připojených příloh nebo na tvrzeních vysvětlujících příčiny jeho úpadku a jeho současnou situaci odvolací soud poznamenává, že jsou pro posouzení věcné správnosti napadeného usnesení bezcenné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a usnesení v napadených bodech I., II. výroku jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16. října 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva