1 VSPH 1375/2013-B-119
KSLB 76 INS 2547/2009 1 VSPH 1375/2013-B-119

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Novina 179, Kryštofovo Údolí, zast. Mgr. Davidem Motyčkou, advokátem, se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 2547/2009-B-84 ze dne 17. června 2013,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení majetku-nemovitostí zapsaných na LV 1160, budovy č.p. 2051-objekt k bydlení, stojící na pozemku par. č. 286-zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku par. č. 286-zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Nové Město, Obec Praha, vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen nemovitost ), z majetkové podstaty dlužníka, který byl předmětem zajišťovacích práv věřitele GOMANOLD TRADING LIMITED, reg. č. HE172674, Kypr, Acropoleos Avenue 59-61, Savvides Center, 1st floor, office 102, 2012 Nicosia, v částce 30.091.467,40 Kč.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal dlužník, leč podáním ze dne 29. srpna 2013 vzal své odvolání zpět.

Za výše popsaného stavu věci postupoval odvolací soud podle § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. září 2013

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová