1 VSPH 1372/2017-13-54
č. j. MSPH 76 INS 6792/2014 1 VSPH 1372/2017-13-54

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr ]iřího Karety a soudců jUDr Frantiska KučeryajUDr. ]iíího Goldsteinav insolvenční věci dlužníka: Martín anonymizovano , anonymizovano , bytem jateční 21,170 00 Praha, o odvolání insolvenční správkyně: Insolvenční správci, v o. 3, IČO 22800085, sídlem Vlasimská 1925, 256 01 Benesov, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j MSPl l 76 INS 6792/2014-1348 ze dne 11. července 2017 takto:

Usnesení Městského soudu v Praze &. j. MSPH 76 INS 6792/2014 3-48 ze dne 11. července 2017 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Městský soud v Praze usnesením č. j. MSPH 76 INS 6792/2014-Bf48 ze dne 11. 7. 2017 zrušil konkurs vedeny na majetek Martina anonymizovano (dále jen dlužník) po splnění rozvrhového usnesení a insolvenční správkyni Insolvenční správci, v. o. s. (dále jen správkyně) uložil, aby mu do 20 dnů od právní moci usnesení oznámila splnění povinnosti dle ust. Š 313 odst. 2 insolvenčního zákona.

2. Vodůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 5. 3. 2017 (č. d. 3 45), jež nabylo právní moci dne 24. 3 2017, rozvrhl výtěžek zpeněžení majetkové podstaty Správkyně mu sdělila, že splnila rozvrhové usnesení, vyplatila věřitele a zaslala mu upraveny seznam zjistěnych pohledávek věžitelu se zapsanymi vyplacenvmi částkami dle rozvrhového usnesení Proto rozhodl, jak uvedeno shora

3. Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se správkyně včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně kdalšímu projednání. 1Vodvolání uvedla, že ji dne 19. 7. 2017 kontaktovala mzdová účetní zaměstnavatele dlužníka (Skanska, a. s.,) jež ji informovala o tom,že od brezna 2014 deponuje srážky ze mzdy dlužníka v aktualni celkové vysi 509.215 Kč. Správkyně poukázala na to, že dlužník byl po dobu trvání insolvenčního řízení nekontaktní, neposkytoval jí součinnost, a o existenci jeho zaměstnavatele proto neměla žádné informace. Dodala, že zaměstnavatele dlužníka již vyzvala, aby dcponovaně finanční prostředky, jež náležejí do majetkové podstaty dlužníka, poukázal na účet majetkové podstaty. Měla za to, že takto významná změna stavu majetkové podstaty, jež nastala až po schválení konečné zprávy avydání napadeného usnesení, zakládá odvolací důvod dle ust. Š 205 odst. 2 písm. f) občanského soudního řádu.

Shodu s prvopisem potvržuje Tereaa Kulětrunková.

::PÚKÍÉCOVHHI 2 MSFH 76 INS 6792/2014

1 VSPI I 1372 / 2017

4. Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

5. Podle ust. Š 308 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona rozhodne insolvenční soud i bez návrhu o zrušení konkursu po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení.

6. Rozvrhové usnesení slouží k rozvržení výtěžku konkursu, tj. zejména výtěžku zpeněženi majetkové podstaty, podle pravidel vyjádřených v ust. Š 306 odst. 2 insolvenčního zákona, přičemž schválená konečná zpráva a upravený seznam přihlášek jsou základními podklady, z nichž soud při přezkoumání věcné správnosti návrhu na rozvrh a při vydání rozvrhového usnesení vychází. Protože rozvrhovým usnesením rozhoduje soud o rozvrhu výtěžku, stanoví v něm částky, které budou přihlášeným věřitelům vyplaceny, když pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jim postavené na roveň a zajištěné pohledávky'v rozsahu stanoveném v ust. Š 167 a Š 298 insolvenčního zákona měly být uspokojeny ještě před rozvrhem. Současně insolvenčnímu správci stanoví lhůtu ke splnění rozvrhového usnesení, event. mu uloží povinnost informovat soud o jeho splnění. Případné vady rozvrhového usnesení spočívající např. v tom, že dosud nebyly uspokojeny některé z přednostních pohledávek uvedených vust. Š 305 insolvenčního zákona, mohou být reparovány na základě odvolání účastníků (dlužníka, přihlášených věřitelů či věřitelů pohledávek za podstatou, pohledávek jim postavených na roveři a zajištěných pohledávek v rozsahu stanoveném v ust. Š 167 a Š 298 insolvenčního zákona jakožto osob rozhodnutím dotčených) a insolvenčního správce, pokud rozvrhové usnesení doznalo změny oproti jeho návrhu. linými slovy, odvolací soud je přesvědčen o tom, že změny rozvrhového usnesení lze dosáhnout toliko ptjidáním opravného prostředku napadajícího rozvrhové usnesení; k pochybnostem o jeho správnosti vyjádřeným po právní moci rozvrhového usnesení (ať ze strany insolvenčního správce fakticky například neprovedením rozvrhu či ze strany účastníků zpochybňovánírn správnosti rozvrhového usnesení napadením usnesení o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usneseni) již v konkursu přihlížet nelze.

7. jinými slovy, jediným předpokladem, jenž musí být naplněn k tomu, aby soud podle ust. Š 308 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona mohl rozhodnout o zrušení konkursu, je splnění rozvrhového usnesení, resp. obdržení zprávy o tom. Takové rozhodnutí je možné účinně zpochybnit pouze prostřednictvím argumentu, že ke zrušení konkursu nemělo dojít, nebot? rozvrhové usnesení nebylo ve vztahu ke konkrétnímu věřiteli ještě splněno, argumentem, že rozhodnutí je předčasně, jelikož rozvrhové usnesení ještě nenabylo právní moci, či argumentem, že po vydání rozvrhového usnesení nastala (vznikla) právní skutečnost, na základě níž dlužník nabyl další majetek (např. děděním nebo darovací smlouvou), blíže k tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu CR sp. zn. 29 Cdo 315/2011 ze dne 23.2.2011, sp. zn. 29 Odo 1475/2005 ze dne 22.8.2007 a sp. zn. 29 Cdo 2428/2007 ze dne 13.1.2007, jež se sice připínají k dřívější právní úpravě (k zákonu o konkursu a vyrovnání), avšak jsou použitelná i v poměrech insolvenčního řízení (a insolvenčního zákona).

8. Pro rozhodnutí o odvolání je tak vdané věci podstatné, že po vydání napadeného usnesení zjistila správkyně existenci dalšího (dosud nevypořádaněho) majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza isíulštrunková.

1 vorm iam; LUL!

9. Za této situace odvolací soud podle ust. Š 21% odst. 1 písm. a) a Š 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 3. ledna 2018JUDr. jiří K a r e t a v. r. předseda senátu

_/ Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza líulštrunková.ŽJč/W