1 VSPH 1372/2013-B-188
MSPH 78 INS 5200/2009 1 VSPH 1372/2013-B-188

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenním ízení dlužníka: MILNEA, státní podnik v likvidaci, IýO 00016187, sídlem Praha 6, T anovského 622/11, o odvolání vČ itel : a) FOCUS-METAL, s.r.o., IýO 62303414, sídlem Valašské Mezi íí, Jiráskova 399/11, b) FOKR Czech, s.r.o., IýO 25873580, sídlem Valašské Mezi íí, Havlíkova 234/1, oba zast. Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem Karviná-Fryštát, K. Sliwky 126/18, o odvolání vČ itel a) a b) proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 78 INS 5200/2009-B-181 ze dne 16. ervence 2013,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodČ I. výroku rozhodl tak, že vyhovuje návrhu insolvenní správkynČ Mgr. Gabriely Švecové a zvyšuje její odmČnu tak, aby byla její výše vypotena ze základu-výše výtČžku zpenČžení, který správkynČ dosáhla ke dni 31.5.2012 , a v bodČ II. výroku insolvenní správkyni uložil, aby ve smyslu výroku ad. I. napadeného usnesení p epracovala konenou zprávu a obratem ji zaslala se všemi náležitostmi soudu.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že insolvenní správkynČ dne 11.3.2013 požádala o zvýšení své odmČny tak, aby byla v souladu s rozsahem její innosti v ízení, když došlo ke snížení základu pro výpoet odmČny v d sledku zpČtvzetí p ihlášek vČ itel v rozsahu popČrných úkon správkynČ a dlužníka. SprávkynČ požadovala, aby byl jako základ její odmČny použit výtČžek zpenČžení, kterého dosáhla dne 31.5.2012. Do ízení se p vodnČ p ihlásili vČ itelé s pohledávkami v celkové výši 91.720.970,-K, z d vodu zpČtvzetí p ihlášek se snížila hodnota p ihlášených pohledávek a tím i výtČžek zpenČžení urený k rozdČlení vČ itel m o témČ 90 mil. K. Soud v rámci pouení uvedl, že proti tomuto usnesení není odvolání v souladu s § 91 insolvenního zákona (dále též IZ) p ípustné.

Podáním dorueným soudu dne 8.8.2013 se v záhlaví uvedení vČ itelé proti usnesení odvolali a namítali, že soud nemČl o zvýšení odmČny rozhodnout v samostatném usnesení, ale v rámci usnesení o schválení konené zprávy, že zvýšení odmČny správkynČ bylo chybné, naopak by mČlo dojít ke snížení odmČny, že základem pro urení odmČny správce je výtČžek zpenČžení urený k rozdČlení vČ itel m, dále poukázali na nehospodárný postup správkynČ, která vydala na právní služby ástku 1.559.619,-K, aniž by bylo služeb pot eba. Proto navrhovali, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda je proti napadenému rozhodnutí odvolání p ípustné, a dospČl k závČru, že nikoliv.

Podle § 10 písm. b) IZ insolvenní soud v insolvenním ízení pr bČžnČ vykonává dohled nad postupem a inností ostatních procesních subjekt a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dále jen "dohlédací innost").

Podle § 11 odst. 1 IZ insolvenní soud p i výkonu dohlédací innosti rozhoduje o záležitostech, které se týkají pr bČhu insolvenního ízení, iní opat ení pot ebná k zajištČní jeho úelu a ukládá povinnosti, týkající se innosti jednotlivých subjekt ízení.

Podle § 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenní soud uinil p i výkonu dohlédací innosti vetnČ p edbČžných opat ení, není odvolání p ípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Podle § 304 IZ insolvenní soud p ezkoumá konenou zprávu insolvenního správce a jeho vyútování a odstraní po slyšení insolvenního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odst. 1).

K projednání konené zprávy insolvenního správce a jeho vyútování na ídí insolvenní soud jednání. Termín a místo tohoto jednání uvede ve vyhlášce na ú ední desce; p edvolání k tomuto jednání insolvenní soud zvláš doruí insolvennímu správci, dlužníku, vČ itel m, kte í podali námitky proti konené zprávČ, a vČ itelskému výboru (odst. 3).

Na jednání o konené zprávČ a vyútování insolvenního správce projedná insolvenní soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základČ toho rozhodne buć tak, že a) schválí p edloženou konenou zprávu a vyútování, nejsou-li námitky v i nim d vodné, b) na ídí doplnČní nebo zmČnu konené zprávy nebo vyútování, jestliže shledá, že nČkteré z námitek proti nim jsou d vodné, avšak nemČní její základní obsah, c) odmítne p ijmout konenou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené d vodnČ zpochyb ují zprávu jako celek; v tomto p ípadČ uloží insolvennímu správci, aby p edložil novou konenou zprávu ve lh tČ, kterou urí (odst. 4).

Rozhodnutí podle odstavce 4 insolvenní soud vyvČsí na ú ední desce soudu. Zvláš toto rozhodnutí doruí insolvennímu správci, dlužníku a vČ itel m, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti tomuto rozhodnutí mohou podat vČ itelé, jejichž námitkám nebylo vyhovČno (odst. 5).

Ze shora uvedeného plyne, že podstatné závČry vyplývající z konené zprávy a vyútování po jejich projednání postupem dle § 304 IZ insolvenní soud vyjád í ve výroku usnesení, jímž konenou zprávu a vyútování schvaluje.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že konená zpráva dosud nebyla schválena, p iemž odvolací námitky svým obsahem smČ ují právČ proti urení odmČny správkynČ v rámci konené zprávy. Skutenost, že soud I. stupnČ rozhodl samostatným usnesením o zp sobu urení odmČny správkynČ (by vydání rozhodnutí v takovéto podobČ insolvenní zákon nep edpokládá), nemá vliv na to, že vlastní konené rozhodnutí o odmČnČ správkynČ musí být podle insolvenního zákona obsaženo až v rámci usnesení vydávaného v režimu § 304 odst. 4 písm. a) IZ, kde také insolvenní soud posoudí d vodnost p ípadných výhrad vznášených formou vas podaných námitek. Jiné rozhodnutí podle téhož odstavce, le v ásti uvedené pod písmenem b), je svou povahou usnesením vydávaným v rámci dohlédací innosti (soud takto vede správce k úpravČ i doplnČní, aby z hlediska formálních i obsahových náležitostí odpovídala konená zpráva i vyútování požadavk m na nČ kladeným), proti nČmuž odvolání p ípustné není.

Protože napadené usnesení není usnesením dle § 304 odst. 4 písm. a) IZ, nýbrž se svou povahou blíží spíše usnesení dle § 304 odst. 4 písm. b) IZ, pop . usnesení, jímž se upravuje vedení ízení (§ 202 odst. 1 písm. a/ o.s. .), odvolací soud odvolání proti nČmu postupem podle § 218 písm. c) o.s. . jako nep ípustné odmítl.

NicménČ pro pot eby dalšího ízení pokládá odvolací soud za nezbytné uvést, že zp sob výpotu odmČny insolvenního správce je právními p edpisy pomČrnČ p esnČ upraven-viz § 38 odst. 5 IZ a vyhláška . 313/2007 Sb., p iemž ani insolvenní soud nem že svévolnČ mechanismus výpotu mČnit. Shledá-li ovšem vypotenou (v souladu se závaznými pravidly) ástku nepomČrnou, m že tuto p imČ enČ vzhledem ke specifickým okolnostem p ípadu zmČnit. Jinak eeno, insolvenní soud dbá postupem dle § 304 IZ mimo jiné o to, aby mechanismus výpotu správcovy odmČny neodporoval výše zmínČné vyhlášce, nicménČ výslednou ástku stanovenou tímto zp sobem mu insolvenní zákon, jsou-li pro to splnČny podmínky uvedené ve t etím odstavci § 38, následnČ umož uje moderovat. Volnou úvahu, již toliko pro úplnost to budiž eeno, p ipouští vyhláška jen za situace, kdy odmČnu nelze urit podle pravidel obsažených v § 1 až 4, o takový p ípad se ale v souzené vČci zjevnČ nejedná.

Po u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 12. zá í 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková