1 VSPH 137/2016-A-17
MSPH 89 INS 24939/2015 1 VSPH 137/2016-A-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: LPK, s.r.o., IČO: 26065169, sídlem Praha 1, Národní 365/43, zahájeném k návrhu věřitele: Ing. Jana Hlůžová, bytem Desná, Sokolská 406, zast. JUDr. Vojtěchem Krupkou, advokátem se sídlem Jablonec nad Nisou, Horní nám. 2253/3, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 24939/2015-A-9 ze dne 5. listopadu 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 24939/2015-A-9 ze dne 5. listopadu 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením zamítl námitku místní nepříslušnosti.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním ze dne 3.11.2015 namítal dlužník místní nepříslušnost Městského soudu v Praze z důvodu, že již nemá sídlo na adrese Národní 365/43, Praha 1, ale dočasné reálné sídlo na adrese Mladá Boleslav, Smetanova 451, a to z důvodu výpovědi z nájmu.

Soud měl za irelevantní, kde se nacházelo reálné sídlo dlužníka, protože místo sídla dlužníka v době zahájení bylo v obvodu Městského soudu v Praze.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že zápis v obchodním rejstříku je jen deklaratorní, že nemá v bývalém sídle žádné aktivity, byla mu dána výpověď a nemá do sídla žádný přístup. Dále namítal, že uzavřel smlouvu o půjčce ve výši 20 mil EUR na financování svých aktivit a že veškeré závazky budou z této půjčky uhrazeny, a proto nebude splňovat podmínky pro zjištění úpadku.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 7b odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ) pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle § 85 odst. 3 o.s.ř. obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Z obsahu spisu plyne, že dne 3.11.2015 byla soudu I. stupně doručena námitka místní nepříslušnosti Městského soudu v Praze podaná dlužníkem, který namítal, že již nesídlí na adrese na Praze 1, z důvodu výpovědi z nájmu, reálné dočasné sídlo je v Mladé Boleslavi, Smetanova 451, kde je vedeno účetnictví a podnikatelská činnost je řízena z tohoto místa. Dlužník se domáhal vyslovení místní nepříslušnosti Městského soudu v Praze a postoupení věci Krajskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Z obsahu spisu plyne, že řízení bylo zahájeno k návrhu věřitele Ing. Jany Hlůžové, která jako sídlo dlužníka uvedla Národní 365/43, Praha 1, které, a to je pro posouzení důvodnosti odvolání podstatné, plyne i z výpisu z obchodního rejstříku.

Protože v době zahájení insolvenčního řízení bylo sídlo dlužníka v obvodu Městského soudu v Praze, je tento soud místně příslušným soudem po celou dobu řízení a to bez ohledu na faktickou změnu sídla dlužníka. Postup dle § 12 odst. 2, 3 o.s.ř. tím vyloučen není.

Na základě shora uvedených skutečností odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 1. února 2016 JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková