1 VSPH 137/2011-B-10
KSPL 27 INS 4259/2010 1 VSPH 137/2011-B-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice: Monika Süssenbeková, rč: 625220/1637, Kralovická 1454/49, Plzeň, t.č. Krašovská 1723/4, Plzeň, zahájeném na návrh Ing. Petra Holuba, nar. 27. července 1964, bytem Jihovýchodní III 735/5, Praha 4, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 4259/2010-B-1 ze dne 27. října 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 4259/2010-B-1 ze dne 27. října 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením prohlásil na majetek dlužnice nepatrný konkurs (body I. a III. výroku), jehož účinky nastaly okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod II. výroku) a v bodě IV. výroku uložil insolvenčnímu správci povinnost předložit soudu zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu.

V odůvodnění usnesení soud konstatoval, že usnesením ze dne 23.8.2010 bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice. Na přezkumném jednání konaném dne 12.10.2010 navrhl insolvenční správce, aby na majetek dlužnice byl prohlášen nepatrný konkurs. Protože dlužnice nepodala návrh na povolení oddlužení, soud postupem dle § 314 odst. 1 písm. b) IZ ve spojení s § 149 odst. 1 IZ prohlásil na majetek dlužnice nepatrný konkurs.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včas odvolání a požadovala, aby odvolací soud přezkoumal výši pohledávky, kterou vůči ní uplatňuje navrhovatel Ing. Petr Holub. Vysvětlovala, že od jmenovaného si spolu se svým manželem vypůjčila částku 710.000,-Kč, jež byla určena k úhradě dluhu, jenž souvisí s pořízením bytu v Karlovické ulici v Plzni. Zároveň zpochybnila i nároky exekutora JUDr. Juraje Podkonického a vyslovila podiv nad tím, že konkurs je veden pouze na ni, ač byt i půjčka zní na jméno obou manželů Süssenbekových.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Pro posouzení důvodnosti odvolání jsou podstatná ta zjištění, na nichž napadené usnesení stojí a která dlužnice v odvolání nezpochybnila, totiž že již byl zjištěn úpadek dlužnice, že spolu s přezkumným jednáním proběhla dne 12.10.2010 i schůze věřitelů a

že dlužnice návrh na povolení oddlužení nepodala. V podaném odvolání dlužnicí vznášená argumentace je svou povahou uplatnitelná při přezkumném jednání, kde je s ohledem na znění § 410 odst. 2 IZ dlužníku umožněno popírat přihlášené pohledávky věřitelů, uvedená tvrzení jsou však irelevantní při rozhodování o způsobu, jímž má být již zjištěný úpadek v režimu § 149 IZ řešen.

Rovněž tak tvrzení, že konkurs měl být prohlášen i na majetek jejího manžela, je pro výsledek odvolacího řízení bez významu, neboť v souzeném případě, kdy je řešen výlučně úpadek Moniky Süssenbekové, nepřichází za daného stavu věci v úvahu jiný způsob než konkurs prohlášený právě na její majetek, a to bez ohledu na povahu závazků dlužnice, tedy zda jde o závazky společné, či výlučně její.

Z výše uvedených důvodů shledal odvolací soud napadené usnesení ve výroku věcně správným, a proto je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 21. února 2011

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová