1 VSPH 1365/2014-P12-10
KSPH 41 INS 16322/2012 1 VSPH 1365/2014-P12-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka BEMOINVEST, s.r.o., IČO 45145091, sídlem Na Bezděkově 2056, Benešov, o odvolání Eko Art Lm, s.r.o., sídlem Hybernská 1007/20, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Michalem Filipínským, sídlem Vinohradská 18, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 16322/2012-P12-3 ze dne 21. května 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 16322/2012-P12-3 ze dne 21. května 2014 se m ění tak, že přihláška pohledávky věřitele Eko Art Lm, s.r.o. ve výši 817.616,-Kč se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 41 INS 16322/2012-P12-3 ze dne 21.5.2014 odmítl přihlášku Eko Art Lm, s.r.o. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se BEMOINVEST, s.r.o. (dále jen dlužník) ve výši 817.616,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel podal dne 17.10.2012 přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení vedeného ohledně dlužníka. Tato přihláška však byla vadná, protože v ní nebyl uveden důvod vzniku pohledávky a k přihlášce nebyly přiloženy listiny, které pohledávku dokládají. Insolvenční správce proto vyzval věřitele dopisem ze dne 14.4.2014 k doplnění a odstranění vad přihlášky. Vzhledem k tomu že tato výzva nebyla odvolatelem na poště vyzvednuta, byla vrácena jako nedoručená. Do doby rozhodování soudu prvního stupně věřitel svou přihlášku nedoplnil. Z tohoto důvodu soud prvního stupně postupoval podle ust. § 185 a 188 insolvenčního zákona a odmítl ji.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že přihláška podaná u soudu 13.9.2012 obsahovala důvod přihlášené pohledávky, jímž je neuhrazená smluvní pokuta, dále byla k přihlášce připojena žaloba, na základě níž bylo zahájeno řízení za účelem vymožení přihlášené pohledávky, smlouva o dílo, odstoupení od této smlouvy a výzva k zaplacení smluvní pokuty. Dne 17.10.2012 pak tato přihláška byla doplněna podáním, kdy přihláška byla podána na předepsaném formuláři.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Přihlášku pohledávky lze podle ust. § 176 insolvenčního zákona podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 211/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna ministerstvem spravedlnosti. Kromě obecných náležitostí podání (ust. § 42 odst. 4 občanského soudního řádu) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (ust. § 188 insolvenčního zákona).

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že odvolatel podáním doručeném soudu dne 13.9.2012 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši ve výši 817.616,-Kč (P12-1). Toto podání však nebylo provedeno na předepsaném formuláři. Odvolatel v podání uvedl, že důvodem přihlášky je smluvní pokuta za nedodání díla v dohodnuté lhůtě podle smlouvy o dílo, od níž z důvodu jejího neplnění odstoupil. Dále připojil žalobu podanou u Krajského soudu v Praze, kterou se domáhal před zahájením insolvenčního řízení úhrady této pohledávky, a rovněž připojil smlouvu o dílo uzavřenou s dlužníkem dne 12.6.2006. Podáním doručeným soudu dne 17.10.2012 (P12-2) odvolatel doplnil uvedené podání přihláškou pohledávky na předepsaném formuláři, kde uvedl, že důvodem přihlášky je smluvní pokuta, jejíž splatnost nastala 3.9.2008, a dále odkázal na své podání doručené soudu dne 13.9.2012.

Z výše uvedených zjištění je zřejmé, že podání doručené soudu dne 13.9.2012, které nebylo provedeno na předepsaném formuláři, obsahovalo přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Toto podání obsahovalo důvod vzniku pohledávky, protože odvolatel vylíčil skutečnosti, na základě nichž pohledávka vznikla a připojil listiny, které podle něj její vznik dokládají. Z insolvenčního spisu není zřejmé, že by insolvenční správce vyzval odvolatele, aby toto podání doplnil a opravil, a že by ho poučil o tom, jak opravu či doplnění provést. Odvolatel podáním doručeným soudu dne 17.10.2012 svoje podání doručené soudu 13.9.2012 doplnil tak, že připojil přihlášku pohledávky na předepsaném formuláři, kde uvedl shodnou výši pohledávky, shodně označil důvod této pohledávky a to, že se jedná o smluvní pokutu, uvedl lhůtu její splatnosti a výslovně odkázal na své podání doručené soudu 13.9.2012.

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně zastává názor, že přihláška pohledávky doručená soudu na předepsaném formuláři dne 17.10.2012 ve spojení s podáním doručeném soudu dne 13.9.2012 obsahuje důvod vzniku přihlašované pohledávky, protože jsou popsány skutečnosti, na základě nichž pohledávka vznikla, a to natolik podrobně, že bylo možné jednak přihlašovanou pohledávku odlišit od jiných pohledávek, a jednak posoudit pravost jeho pohledávky.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se uvedená přihláška pohledávky neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 8. října 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková