1 VSPH 1363/2015-B-72
KSUL 44 INS 4262/2011 1 VSPH 1363/2015-B-72

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice: Ivany Sochorové, bytem Česká 379/15, Most, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 4262/2011-B-39 ze dne 23. června 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 4262/2011-

B-39 ze dne 23. června 2015 se v bodech I. a II. výroku m ě n í tak tak,

že se oddlužení dlužnice nezrušuje a konkurs se na majetek dlužnice neprohlašuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením KSPA 44 INS 4262/2011-B-39 ze dne 23.6.2015 zrušil schválené oddlužení Ivany Sochorové (dále jen dlužnice), na její majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný, s tím, že účinky rozhodnutí prohlášení konkursu nastanou zveřejněním v insolvenčním rejstříku (body I. až IV. výroku), uložil povinnosti insolvenčním u správci uvedené v bodě V. výroku.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSL 44 INS 4262/2011-A-10 ze dne 30.3.2011 byl jištěn úpadek dlužnice a povoleno jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. KSUL 44 INS 4262/2011-B-5 ze dne 12.5.2011 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 9.6.2015 (č.l. B-38) vyplynulo, že splátkový kalendář není řádně plněn, dárkyně dlužnice Kateřina Šupinová dar podle smlouvy o důchodu uzavřené dne 22.11.2012 plní pouze občas. Dlužnice byla na začátku roku 2015 upozorněna na potřebu zvýšení splátek na 5.100,-Kč, protože za 48. měsíců trvání splátkového kalendáře uspokojila nezajištěné věřitele pouze ve výši 14,20 % a rozdíl oproti plánu splátek činí 38.015,90 Kč. Podle zprávy insolvenčního správce ze dne 9.6.2015 v období 12/2004 až 5/2015 nebylo z darovací smlouvy nic uhrazeno, podle zprávy správce ze dne 14.5.2014 v období od 11/2013 do 4/2014 na základě

darovací smlouvy byla v listopadu 2013 uhrazena pouze částka ve výši 2.000,-Kč, v prosinci 2013 částka ve výši 800,-Kč a v březnu 2014 částka ve výši 500,-Kč. Z podání dlužnice založené ve spise na č.l. B-35 spisu vyplývá, že zaslala insolvenčnímu správci příjem z daru v srpnu 2014 ve výši 2.200,-Kč, v říjnu 2014 ve výši 1.000,-Kč a 2.500,-Kč a v listopadu 2014 ve výši 3.000,-Kč. Na jednání, které se konalo dne 22.11.2012 byla dlužnice upozorněna, že pokud nebude splátkový kalendář plnit, bude schválené oddlužení zrušeno.

Insolvenční soud na základě uvedených zjištění shledal, že dlužnice podstatné povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře podle ust. § 412 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona neplní, neboť po 48. splátkách splnila splátkový kalendář pouze v rozsahu 14.20%, a není předpoklad, že by splnila jeho podstatnou část.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. V odvolání uvedla, že její manžel, který má tři vyživovací povinnosti, je od června 2014 nezaměstnaný. Od ledna 2015 již nedostává žádný příspěvek od úřadu práce. Kateřina Šupinová, která se zavázala ji poskytovat pravidelně dar, se odstěhovala a svůj závazek neplnila. Z uvedených důvodu nebyla dlužnice schopna poskytnout žádné splátky. Nyní má možnost vyměnit byt a doplatek, který by získala výměnou bytu, použije na úhradu dlužných splátek. Výměnu bytu nemůže uskutečnit s ohledem na skutečnost, že na její majetek byl prohlášen konkurs.

Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSL 44 INS 4262/2011-A-10 ze dne 30.3.2011 byl jištěn úpadek dlužnice a povoleno jeho řešení oddlužením a usnesením č.j. KSUL 44 INS 4262/2011-B-5 ze dne 12.5.2011 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podle tohoto usnesení činily závazky dlužnice celkem 388.103,74 Kč, 30% nezajištěných pohledávek proto činí 116.431,12 Kč. Příjem dlužnice ve výši 11.700,-Kč umožňoval, aby během pěti let uhradila uvedené nezajištěné pohledávky v rozsahu přesahujícím 30% jejich hodnoty. Na nařízením jednání před odvolacím soudem, které se konalo dne 5.11.2015 insolvenční správce uvedl, že je nutné, aby dlužnice na splnění schváleného splátkového kalendáře po dobu trvání oddlužení doplatila minimálně 63.000,-Kč a dále, aby uhradila jeho odměnu a náklady. Podle průběžné zprávy insolvenčního správce ze dne 12.1.2016 dlužnice ode dne jednání před odvolacím soudem uhradila celkem 80.966,-Kč. Na majetkovém účtu dlužnice je nyní celkem 89.121,-Kč. Podle insolvenčního správce je za tohoto stavu dlužnice schopna uhradit věřitelům minimálně 131.936,-Kč což činí 34% jejich nezajištěných pohledávek.

Na základě výše uvedených zjištění odvolací soud dospěl k závěru, že v průběhu odvolacího řízení došlo ke změně situace, která vedla soud prvního stupně ke zrušení oddlužení, neboť dlužnice uhradila nedoplatky v plnění splátkového kalendáře vniklé v předcházejícím období. Nyní bude schopna ve zbývající době trvání oddlužení uhradit zjištěné pohledávky v rozsahu přesahujícím 30%. Lze proto očekávat, že i pro věřitele bude oddlužení i nadále výhodnějším řešením jeho úpadku, než konkurs.

Za této situace je odvolací soud toho názoru, že řešit úpadek dlužnice konkursem by též odporovalo zásadám insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (§ 5 písm. a/ insolvenčního zákona). Je zřejmé, že řešení úpadku dlužnice splátkovým kalendářem je reálné a nezajištění věřitelé obdrží více než při konkursu, zároveň budou nároky insolvenčního správce zcela zapraveny.

Veden těmito úvahami dospěl odvolací soud k závěru, že je namístě umožnit dlužnici, aby pokračovala v plnění splátkového kalendáře. Příčinou jeho neplnění, pro kterou soud prvního stupně oddlužení zrušil, byla skutečnost, že její příjmy jí neumožňovaly plnit splátkový kalendář v plném rozsahu. Za situace, kdy dlužnice dlužné splátky podle splátkového kalendáře doplatila, a s ohledem na její příjem, kdy lze předpokládat, že uhradí věřitelům jejich pohledávky v rozsahu aspoň 34%, již důvod pro zrušení jejího oddlužení odpadl. Ostatně kdyby se v průběhu dalšího řízení ukázalo, že dlužnice není dále schopna splátkový kalendář plnit, může kdykoliv později dojít ke změně způsobu řešení jeho úpadku a úpadek by pak byl řešen konkursem.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora, odvolací soud postupoval podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se schválené oddlužení nezrušuje, konkurs na majetek dlužnice se neprohlašuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 21. ledna 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková