1 VSPH 1363/2013-A-12
KSPL 54 INS 19171/2013 1 VSPH 1363/2013-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a ze soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve vČci dlužnice: Dana Válková, r.: 605131/1244, IýO 65578775, bytem i místem podnikání Pravdova 1068, 342 01 Sušice II, zast. JUDr. Juditou Jakubíkovou, advokátkou se sídlem Krameriova 139, Klatovy, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 19171/2013-A-6, ze dne 12. ervence 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 19171/2013-A-6, ze dne 12. ervence 2013, se m Č n í tak, že insolvenní návrh dlužnice se n e o d m í t á .

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni odmítl insolvenní návrh Dany Válkové (dále jen dlužnice).

V od vodnČní usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že insolvenní návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení doruený mu dne 9.7.2013 neobsahoval všechny náležitosti stanovené v § 103 insolvenního zákona (dále jen IZ), když v nČm nebyly uvedeny všechny skutenosti osvČdující úpadek dlužnice. Protože dlužnice dostatenČ nevylíila okolnosti svého úpadku, zejména nekonkretizovala výši a splatnost svých závazk (jakož i rozsah, v nČmž není schopna plnit), postupoval soud I. stupnČ podle § 128 odst. 1 insolvenního zákona (dále jen IZ) a insolvenní návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice vas odvolala, nebo mČla za to, že její návrh byl projednatelný. Zejména poukázala na skutenost, že údaje o svých vČ itelích a jejich pohledávkách uvedla vyerpávajícím zp sobem jak v návrhu, tak i v p íloze svého návrhu, seznamu závazk , jenž k návrhu p ipojila.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenní ízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávnČn podat dlužník nebo jeho vČ itel, a jde-li o hrozící úpadek, m že insolvenní návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ shodnČ pro návrh podávaný (jakožto navrhovatelem) dlužníkem i jeho vČ itelem tak, že kromČ obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s. .) musí být insolvenní navrhovatel a dlužník (není-li sám insolvenním navrhovatelem) oznaeni zp sobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba oznaena jménem, p íjmením a bydlištČm /sídlem/, u podnikatele též identifikaním íslem, a právnická osoba oznaena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikaním íslem). Dále musí být v insolvenním návrhu uvedeny rozhodující skutenosti, které osvČdují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávnČní podat návrh, není-li insolvenním navrhovatelem dlužník, oznaeny d kazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z nČj být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá. Insolvenní návrh musí být rovnČž opat en ú ednČ ovČ eným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zarueným elektronickým podpisem; jinak se k nČmu nep ihlíží (§ 97 odst. 2 IZ). Podá-li insolvenní návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k nČmu p ipojit p edevším seznam svého majetku vetnČ svých pohledávek s uvedením svých dlužník a seznam svých závazk s uvedením svých vČ itel , jež musejí být opat eny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být oznaeny zp sobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neuritý, insolvenní soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokraovat v ízení; uiní tak neprodlenČ, nejpozdČji do 7 dn poté, co byl insolvenní návrh podán. Ustanovení § 43 o.s. . (výzva k odstranČní vad podání) se nepoužije.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice spojila insolvenní návrh s návrhem na povolení oddlužení podaném na p edepsaném formulá i (A-1). V jeho kolonce . 6 urené pro podání insolvenního návrhu dlužnice toliko uvedla, že se tímto návrhem domáhá rozhodnutí o svém úpadku, a co do popisu rozhodujících skuteností, jež její úpadek osvČdují, uvedla, že má více vČ itel s pohledávkami déle jak 30 dn po jejich splatnosti, že je není schopna splácet ádnČ a vas a že má zájem dle svých možností situaci ešit oddlužením. Proto žádala o zjištČní svého úpadku a povolení oddlužení. Z kolonky . 18 návrhu a z p ipojených seznam majetku a závazk (A-3) vyplývá, že dlužnice má 5 vČ itel (nap . Komerní banka, a.s., sídlem Na P íkopČ 33, Praha 1, se závazkem ve výši 20.000,-K za úvČr z kreditní karty, splatným od 20. ledna 2013, PROFICREDIT Czech, a.s., sídlem Jind išská 24, Praha 1, se závazkem za úvČr ke kreditní kartČ ve výši 134.376,-K splatný od 26. b ezna 2013 a další), její majetek tvo í osobní automobil a bČžné za ízení domácnosti. Seznamy dlužnice opat ila prohlášením o jejich správnosti a úplnosti.

Z uvedeného je z ejmé, že dlužnice ve svém návrhu, jímž zahájila insolvenní ízení, a v jeho povinných p ílohách uvedla konkrétní skutenosti o svých celkových majetkových pomČrech (o svém majetku), o splatnosti svých dluh (která vyplývá ze seznamu závazk , kde je vyjád ena konkrétním datem splatnosti jednotlivých závazk ) a oznaila nepochybnČ i své vČ itele. Dlužnice tak v insolvenním návrhu a k nČmu p ipojených seznamech majetku a závazk vylíila skutenosti, jež její tvrzený úpadek dle § 3 odst. 1 IZ osvČdují. Okolnost, že tyto údaje nebyly beze zbytku uvedeny v kolonce . 6 urené pro podání insolvenního návrhu, ale též v p ipojených seznamech majetku a závazk (které jsou povinnou p ílohou insolvenního návrhu), nezp sobuje dle názoru odvolacího soudu neprojednatelnost (projevující se absencí rozhodných skuteností osvČdujících úpadek dlužnice) jejího insolvenního návrhu. Pokud se jedná o pochybnost soudu I. stupnČ o osvČdení neschopnosti dlužnice plnit své závazky vyjád enou v od vodnČní napadeného usnesení, pak odvolací soud p ipomíná, že domnČnka úpadku dlužnice dle § 3 odst. 2 písm. b) IZ je naplnČna tvrzením a dokládáním závazk dlužnice splatných déle než 90 dn v jejím insolvenním návrhu.

ZávČr soudu o vadách insolvenního návrhu, pro nČž není možno v ízení pokraovat, proto odvolací soud nesdílí. Z tČchto d vod odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 25. zá í 2013

JUDr. František K u e r a , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková