1 VSPH 1357/2017-13-52
KSPH 69 INS 29874/2015 &. i 1 VSPH 1357/2017-13-52

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném z předsedý _]UDr. Jiřího Goldsteina a soudců ]UDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derký v insolvenční věci dlužnice Heleny Fenešové, bytem Vojanova 1519, Rakovník, o odvolání zajištěného věřitele Institut správy pohledávek SE, IČO 29275806, sídlem Kojetínská 3881/84, Kroměříž, zast. advokátem Mgr. Vladimírem Kubíkem, sídlem v Kroměříži, Tovačovského 318/18, proti usnesení Krajského soudu v Praze

č.j. KSPH 69 INS 29874/2015-B-45 ze dne 7. září 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Praze č.j. KSPI I 69 INS 29874/2015 B 45 zedne7.záři2017se potvrzuje.

Odůvodnénh

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 69 INS 29874/2015-B-45 ze dne 7.9.2015 v bodě I. výroku vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zajištěnému věřiteli prvému v pořadí Institutu správy pohledávek SE, ve výši 627.281; Kč a zajištěněmu věřiteli druhému v pořadí-GE Moneý Auto, s.r.o., ve výši 6863454 Kč, zvýtěžku zajištěného majetku, a to nemovitostí zapsaných na listech vlastnictví č. 2251 a č. 1463, vedených u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního pracoviště Tachov, pro obec Planá, katastrální území Planá u Mariánských Lázní, a to jednotka (být) č. 653/3 v budově (bytový dům) č.p. 652, č.p. 653, v obci Planá na pozemku parc. č. St. 1556, LV 1463 a st. 1537, LV 1463 a s ní nedílné spojený ideální spoluvlastnický podíl v rozsahu 465/10 000 ke společným částem domu č.p. 652 a 653, akpozemkům parc. č. st. 1536 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 153? zastavěná plocha a nádvoří to vše v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní, obci Planá, okres Tachov (dále předmětné nemovitosti). V bodě II. výroku insolvenčnímu správci soud uložil provést vydání výtěžku a zapsat do upraveného seznamu přihlášek ke každé zajištěné pohledávce zajištěného věřitele, jaká částka na ni býla Výplacena nebo jaká zbývající část se vypořádá při rozvrhu.

V odůvodnění soud uvedl, že podáním ze dne 2.5.2017 insolvenční správce požádal insolvenční soud o udělení souhlasu k vydání výtěžku zpeněžení předmětných nemovitostí zajištěným věřitelům, a to Institutu správy pohledávek SE (dále odvolatel) a GE. Money Auto, s.r.o., s tím, že předmětné nemovitosti prodal za částku 800000,-Kč. Nákladý spojené se správou předmětu zajištění činily částku 5.244; Kč, nákladý spojené se zpeněžením předmětu zajištění činilý částku 315; Kč,

pokračováni z. nor n u? rno azur r; r.o.-...:

1 VSPH 1857/2017 odměna insolvenčního správce činí 75.785,-Kč včetně daně zpřidaně hodnoty. Zvýtěžku zpeněžení tak budou uspokojeny pohledávky obou zajištěných věřitelů zcela. Částka ve výši 22.740,46 Kč bude použita k uspokojení nezajištěných věřitelů. Pohledávka odvolatele byla zjištěna ve výši 627.281, Kč, pohledávka zajištěného věřitele GE Money Auto, s.r.o. byla zjištěna ve výši 68.634,54 Kč.

Podánírn ze dne 31.5.2017, doručeným soudu dne 5.6.2017 odvolatel podal námitky proti návrhu správce na vydání výtěžku, protože insolvenční správce nepřihlédl k uplatněnému nároku na úhradu smluveného úroku podle ust. Š 171 insolvenčního zákona, kdy se zajištěná pohledávka co do částky 324.913,-Kč (nominální nesplacená hodnota jistiny úvěru) úročí v rozsahu zajištění, a to ode dne následujícího po dni rozhodnutí o úpadku, tj. od 30.1.2016 úrokovou sazbou sjednanou v úvěrové smlouvě, tedy 21 % (pa) ročně, tedy 1,75 % měsíčně z částky 324.913,-Kč, a to do zaplacení. Odvolatel odkázal na ust. Š 171 odst. 2 insolvenčního zákona, kdy ve smyslu ust. Š 292 insolvenčního zákona byla majetková podstata tvořena výhradně bytovou jednotkou č. 653/3, a jako taková byla zpeněžena jedinou kupní smlouvou, aproto mu měl být přiznán sjednaný úrok k zajištěné pohledávce i za období ode dne následujícího po dni rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, a to s úrokovou sazbou dohodnutou před tím, než se dlužnice dostala do prodlení. Za účelem projednání námitek soud na 7.9.2017 nařídil jednání. Podle soudu prvního stupně nebyla majetková podstata dlužnice zpeněžena jedinou smlouvou, proto se ustanovení Š 171 odst. 1insolvečního zákona upravující úročení pohledávky zajištěného věřitele nepoužije.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud je změnil tak, že pohledávka č. 1 bude uspokojena ve výši 467.677, Kč, na úhradu úroku z prodlení, jakožto příslušenství pohledávky č. 1 bude uhrazeno 122.190; Kč, dále bude uhrazen smluvní úrok ve výši 21% pá. z částky 324.913,-Kč od 30.1.2016 do zaplacení, na úhradu pohledávky č. 2 bude uhrazeno 37.414,-Kč.

Argumentoval zejména tím, že insolvenční správce ve svém návrhu nepřihlédl k uplatněnému nároku na úhradu smluveného úroku dle ust. Š 171 insolvenčního zákona, kdy zajištěná pohledávka se co do částky 324.913, Kč (nominální nesplacená hodnota jistiny úvěru) úročí v rozsahu zajištění, a to ode dne následujícího po dni rozhodnutí o úpadku, tj. od 30.1.2016, úrokovou sazbou sjednanou v úvěrové smlouvě, tedy 21 % (p..a) ročně, tedy 1,75 % měsíčně z částky 324.913, Kč, a to do zaplacení. Odvolatel má za to, že vsouladu sust. Š 292 insolvenčního zákona byla majetková podstata dlužnice tvořena výhradně předmětnými nemovitostmi a jako taková byla zpeněžena jedinou kupní smlouvou. Proto je toho názoru, že byly naplněny podmínky stanovené v ust. 171 odst. 2 insolvenčního zákona a měl mu být přiznán sjednaný úrok k zajištěné pohledávce i za období ode dne následujícího po dni rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, a to s úrokovou sazbou dohodnutou před tím, než se dlužník dostal do prodlení. Ustanovení Š 171 insolvenčního zákona chrání časovou hodnotu kapitálu zajištěného věřitele. Koncepce úročení je zde zvolena tak, aby zajištěnému věřiteli byly kompenzovány vzniklé finanční náklady, které mu vznikly v souvislosti se znemožněním realizace samotné zástavy v důsledku zahájeného insolvenčního řízení ohledně majetku dlužníka.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 167 odst. 1 insolvenčního zákona se zajištění věřitelé v rozsahu zajištění uspokojují ze zpeněžení věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajištěna, nestanoví li tento zákon jinak. Pro pořadí jejich uspokojení je rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, nedohodnou-li se zajištění věřitelé písemně jinak.

V části uprainijící řešení dlužníkova úpadku konkursem v ust. Š 298 insolvenčního zákona se shodně stanoví, že zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkově hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněženíin podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4). V následujících odstavcích řeší toto ustanovení nesplnění povinnosti zajištěného věřitele dle Š 157 odst. 1 insolvenčního zákona uhradit polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci odpočtem této částky od výtěžku zpeněžení (odst. 5). Pro zpeněžení podle Š 293 insolvenčního zákona se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle Š 230 odst. 3 insolvenčního zákona (odst. 6).

Podle ust. Š 170 písm. a) insolvenčního zákona v insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, neni li dále stanoveno jinak úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí.

Podle ust. Š 171 insolvenčního zákona byl-li sjednán úrok, zajištěná pohledávka se úročí v rozsahu zajištění ode dne následujícího po dni rozhodnutí o způsobu řešení úpadku úrokovou sazbou dohodnutou před tím, než se dlužník dostal do prodlení; to neplatí, jde li o úrok z prodlení (odst. 1). je li způsobem řešení úpadku konkurs a majetková podstata je zpeněžena podle Š 290, zvyšuje se přihlášená pohledávka zajištěného věřitele o úroky přirostlé podle odst. 1 (odst. 2). _je-li způsobem řešení úpadku konkurs a majetková podstata je zpeněžena jinak než podle Š 290, odstavec 1 se nepoužije.

Podle ust. Š 290 odst. 1 insolvenčního zákona dlužníkův podnik může insolvenční správce zpeněžit jedinou smlouvou.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSPH 69 INS 29874/2015-3 11 ze dne 29.1.2016 soud zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením, které usnesením č.j. KSPl I 69 INS 29874/2015 B 9 ze dne 5.4.2016 neschválil a rozhodl, že úpadek dlužnice bude řešen konkursem. Na přezkumném jednání konaném dne 5.4.2016 byly zjištěny pohledávky odvolatele v celkové výši 589.867; Kč z titulu poskytnutého úvěru, když z toho jistina činila 467.677; Kč a úrok činil 122.190; Kč, dále byla zjištěna pohledávka ve výši 37.414; Kč z titulu smluvní pokuty. Uvedené pohledávky v celkové výši 627.281; Kč byly zajištěny zástavním právem zřízeným na předmětných nemovitostech. Do soupisu majetkově podstaty insolvenční správce zařadil pouze předmětné nemovitosti. Podle návrhu na vydání výtěžku zpeněžení, zveřejněného dne 2.5.2017, byly předmětné nemovitosti zpeněženy za 800.000; Kč a výtěžek určený k vydání zajištěným věřitelům činil 695.915,54 Kč a na uspokojení pohledávek odvolatele připadla částka 627.281,00 Kč. Proti tomuto návrhu odvolatel podal námitky.

pokračováni 4 noru ov im :: zn. .ro : 4 ; .eu 1.3

1 VSPH 1857/2017

Zvýše uvedených zjištění vyplývá, že majetek dlužnice zapsaný v soupisu majetkové podstaty byly pouze předmětné nemovitosti, představující bytovou jednotku a s ní související pozemky, které byly zpeněženy jedinou smlouvou. Z ust. Š 171 insolvenčního zákona lze dovodit, že v případě, kdy byl sjednán úrok, zajištěná pohledávka se úročí v rozsahu zajištění ode dne následujícího po dni rozhodnutí o způsobu řešení úpadku úrokovou sazbou dohodnutou před tím, než se dlužník dostal do prodlení, to neplatí, jde li o úrok z prodlení, ovšem za předpokladu jedi způsobem řešení úpadku konkurs a majetková podstata zpeněžena podle ust. Š 290 insolvenčního zákona, tedy jako podnik, jinak ust. Š 171 odst. 1 se nepoužije. Tedy nárok na zvýšení zajištěné pohledávky vzniká pouze tehdy, kdy je jedinou smlouvou zpeněžován celý podnik dlužníka. _je tak zřejmé, že za situace, kdy předmětem zpeněžení byly předmětné nemovitosti nikoliv podnik, nevznikl odvolateli nárok na zvýšení jeho zajištěných pohledávek o úroky podle ust. Š 171 insolvenčního zákona.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení Š 219 o. s. ř. potvrdil.

P 0 u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j a dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím sondern rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (Š 237, Š 239, Š 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 19. prosince 2017

JUDr. Jiří G old s t e in, v.r. předseda senátu' -u.. Za správnost vyhotovení: % _ T. Kelnar/ranně [ í .