1 VSPH 1356/2012-B-34
KSPA 59 INS 10282/2011 1 VSPH 1356/2012-B-34

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužnice: Kateřina Pešková, nar. 5. října 1980, bytem Kocbeře 159, 544 64 Kocbeře, o odvolání věřitelky č. 5 Dany Holečkové, nar. 8. srpna 1960, bytem Smrková 362, Pchery, zast. JUDr. Petrem Folprechtem, advokátem se sídlem Michelská 81, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 10282/2011-B-11 ze dne 14. září 2011,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením v bodě I. výroku schválil oddlužení dlužnice Kateřiny Peškové plněním splátkového kalendáře, v bodě II. výroku jí uložil povinnost hradit měsíční splátky splátkového kalendáře. V případě věřitelky Dany Holečkové (dále jen věřitelky) bylo dlužnici v tomto bodě výroku uloženo, aby splátky odpovídající poměrnému uspokojení pohledávky věřitelky ve výši 475.526,-Kč byly deponovány u insolvenčního správce.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka odvolání, které bylo podáno k poštovní přepravě dne 21.6.2012.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny procesní předpoklady k projednání podaného odvolání.

Z insolvenčního spisu a insolvenčního rejstříku veřejně přístupného z internetové stránky Ministerstva spravedlnosti (adresa www.justice.cz) odvolací soud zjistil, že napadené usnesení bylo věřitelce doručeno dne 24.5.2012 dle § 71 odst. 1 insolvenčního zákona jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, neboť věřitelka nepatří do okruhu osob, jimž se usnesení o schválení splátkového kalendáře doručuje dle § 406 odst. 4 insolvenčního zákona zvlášť. Lhůta 15 dnů pro podání odvolání započala ve smyslu § 57 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) všem osobám, jimž se doručuje zveřejněním v insolvenčním rejstříku, plynout od následujícího dne po zveřejnění usnesení, a marně uplynula dne 8.6.2012. Odvolání bylo podáno věřitelkou k poštovní přepravě dne 21.6.2012. Odvolání věřitelky bylo proto podáno opožděně.

Protože soud prvního stupně odvolání dle § 208 odst. 1 o.s.ř. neodmítl jako opožděně podané, učinil tak dle § 218a o.s.ř. odvolací soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 11. října 2012 JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová