1 VSPH 1352/2014-B-23
KSPA 56 INS 1233/2013 1 VSPH 1352/2014-B-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Minh Le Thi, nar. 20. června 1969, IČO 46447849, bytem a místem podnikání Polička-Město, Masarykova 3, zast. JUDr. Jiřím Kašparem, advokátem se sídlem Polička, Palackého nám. 62, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 1233/2013-B-12 ze dne 29. ledna 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 1233/2013-B-12 ze dne 29. ledna 2014 se v bodu I. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením prohlásil nepatrný konkurs na majetek dlužnice (body I. a II. výroku) s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužnici, k plnění k rukám insolvenční správkyně (bod IV. výroku), kterou vyzval k předložení zprávy o hospodářské situaci dlužnice do 15.3.2014 (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 26.6.2013 (A-34) byl zjištěn úpadek dlužnice, který byl potvrzen usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 1477/2013-A-48 ze dne 10.10.2013.

Soud konstatoval, že do řízení se přihlásilo 13 věřitelů a byť dlužnice předložila návrh na zastavení řízení a sdělení, že uhradila většinu závazků, své tvrzení nedoplnila žádným důkazem, a soud měl za to, že byla i nadále osvědčena pluralita věřitelů.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že uspokojila pohledávky věřitelů s výjimkou pohledávek dvou z nich, avšak finanční prostředky k jejich uspokojení má k dispozici. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a řízení zastavil.

Insolvenční správce ve zprávě ze dne 17.3.2014 přisvědčil tvrzení dlužnice o úhradě jejích závazků, nicméně dlužnice nikterak nereagovala na jeho sdělení, že vedle pohledávek přihlášených věřitelů musí být také uspokojeny pohledávky za podstatou, k čemuž dosud nedošlo.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Předně odvolací soud konstatuje, že podle obsahu odvolání je zřejmé, že dlužnice jím brojí jen proti části rozhodnutí, jímž byl na její majetek prohlášen konkurs, tedy proti bodu I. výroku. Ostatně proti ostatním částem výroku není odvolání přípustné, jak správně uvedl i soud prvního stupně v poučení o opravných prostředcích.

Podle § 148 IZ insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením (odst. 1). Jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem podá návrh na povolení oddlužení, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (odst. 3).

Podle § 149 odst. 1 IZ nejde-li o případ podle § 148, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku.

Odstavec 1 se nepoužije, jestliže a) dlužník podal návrh na povolení oddlužení v insolvenčním řízení zahájeném na základě insolvenčního návrhu jiné osoby; v takovém případě rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 30 dnů po rozhodnutí o úpadku, nebo b) se dlužník stal osobou, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením, po rozhodnutí o úpadku; v takovém případě může insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem před termínem konání schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku (odst. 2).

Má-li insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku podle odstavce 1, je předmětem jednání schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku vždy zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti a jeho vyjádření o vhodnosti navrženého způsobu řešení úpadku; je-li takových návrhů více, vyjádří se insolvenční správce k tomu, který z nich považuje za nejvhodnější a proč (odst. 3).

Podle § 308 odst. 1 IZ insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu a) zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty b) zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny, c) po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, d) zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu též na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas a na které je úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji podepsaly (odst. 2).

Z obsahu spisu se nepodává, že by dlužnice žádala o sanační řešení svého úpadku, ostatně ani to v odvolání netvrdila, proto soud prvního stupně správně dovodil, že v úvahu přichází toliko prohlášení konkursu na její majetek. Odvolací soud je dále toho názoru, že pokud dlužnice dosud neuhradila všechny své závazky, včetně pohledávek za podstatou, nebyla dány podmínky pro to, aby soud I. stupně rozhodl dle § 158 IZ o tom, že v úpadku není.

Na základě uvedených skutečností postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pro potřeby dalšího řízení pokládá za vhodné vysvětlit, že o zrušení konkursu se rozhodne poté, kdy bude naplněna některá z podmínek obsažených v § 308 IZ, jenž je citován shora.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 8. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková