1 VSPH 1351/2013-B-29
MSPH 88 INS 32138/2012 1 VSPH 1351/2013-B-29

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složené z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9-Letňany, Rýmařovská 433, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. června 2013, č.j. MSPH 88 INS 32138/2012-B-14,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. června 2013, č.j. MSPH 88 INS 32138/2012-B-14, se v bodech I., II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze neschválil oddlužení dlužníka Jana anonymizovano (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku) a konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají dne 13.6.2013 ve 12:00 hodin (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se dlužník návrhem ze dne 19.12.2012 domáhal zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře a že usnesením ze dne 25.3.2013 (A-14) zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Konstatoval, že se do insolvenčního řízení přihlásilo 29 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 2.612.725,28 Kč sestávajících ze zajištěných pohledávek ve výši 1.403.101,62 Kč, z nezajištěných pohledávek ve výši 1.097.623,66 Kč a z pohledávek za podstatou ve výši 112.000,-Kč; na přezkumném jednání konaném dne 10.6.2013 byly zjištěny zajištěné pohledávky ve výši 1.395.236,62 Kč a nezajištěné pohledávky ve výši 1.105.488,66 Kč. Ze zprávy insolvenčního správce (B-2) zjistil soud I. stupně rozsah majetkové podstaty, jež se skládá ze zastavené rekreační chaty v k.ú. Tanvald oceněnou znalcem na 2.000.000,-Kč, z automobilu Škoda 1000 MB s odhadní cenou cca 3.000,-Kč a z drobných movitých věci malé hodnoty oceněných správcem na cca 8.200,-Kč. Dlužník je rozvedený a má soudem určenou vyživovací povinnost ke svým dcerám Kateřině a Kristýně ve výši 17.000,-Kč měsíčně a k bývalé manželce Zuzaně Trinnerové ve výši 5.000,-Kč. Vzhledem k výši příjmu dlužníka (mzda ve výši 10.680,-Kč měsíčně), k výši přihlášených pohledávek a k výši stanoveného výživného je zjevné, že dlužník nebude schopen během následujících 5ti let uhradit věřitelům zákonem stanovenou minimální částku pro povolení oddlužení.

Na schůzi věřitelů nadto vyšlo najevo, že dlužník změnil svého zaměstnavatele, avšak nepředložil žádnou nově uzavřenou pracovní smlouvu ani osvědčení o výši svých současných příjmů. K dotazu soudu ohledně výše výživného dlužník uvedl, že o tom s bývalou manželkou jedná, avšak žádná dohoda o upravené výši výživného uzavřena nebyla. Dlužník byl však přesto přesvědčen o tom, že jeho oddlužení je možné, neboť z prodeje nemovitosti uspokojí všechny své věřitele.

Soud I. stupně spočetl, že při zpeněžení zastavené nemovitosti dlužníka za 2.000.000,-Kč, po odečtení nákladů spojených s jejím zpeněžením a správou ve výši 9 % (§ 298 odst. 3 insolvenčního zákona; dále jen IZ), tj. 180.000,-Kč, a po odečtení nároku insolvenčního správce na odměnu ze zpeněžení dle § 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb. ve výši 130.000,-Kč s připočtením DPH ve výši 27.300,-Kč, zůstává pro uspokojení zajištěných pohledávek (zjištěných ve výši 1.395.236,62 Kč) částka 1.662.700,-Kč. Po uspokojení zajištěných pohledávek a po zpeněžení movitých věcí za odhadní cenu 11.200,-Kč zůstává na uspokojení ostatních pohledávek částka 278.663,38 Kč (267.463,38 Kč + 11.200,-Kč). Z ní je pak třeba přednostně uhradit pohledávky za podstatou ve výši 112.000,-Kč a za každý kalendářní měsíc přirostlé běžné výživné ve výši 22.000,-Kč, které za období od zahájení insolvenčního řízení činí 154.000,-Kč (prosinec 2012 až červen 2013). Při předpokladu, že budoucí příjem dlužníka bude ve stejné výši, jako byl ten u bývalého zaměstnavatele, tj. ve výši 10.680,-Kč, mohla by se z jeho příjmu měsíčně použít pro uspokojování odměny správce, výživného a pohledávek věřitelů pouze částka 44,-Kč dle kalkulátoru splátek (http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html).

Tak dospěl soud I. stupně k závěru, že dlužník nesplňuje zákonné předpoklady pro schválení oddlužení, a to v žádné z jeho možných forem. Proto postupoval podle § 405 odst. 1, 2 IZ, oddlužení neschválil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs.

Proti bodům I., II. výroku usnesení se dlužník včas odvolal (B-21) a požadoval, aby je odvolací soud věc znova přezkoumal a povolil mu oddlužení. Tvrdil, že pracovní smlouvu a dohodu o snížení výživného doručí neprodleně a v co nejkratší lhůtě.

K výzvě soudu I. stupně ze dne 18.7.2013 (B-22) dlužník doplnil (B-23) své odvolání o tvrzení, že soud I. stupně nezohlednil jeho dohodu o provedení práce s firmou EKOTAKT, s.r.o., že nebyl informován o tom, že má k jednání soudu (10.6.2013) předložit smlouvu o pracovní činnosti se současným zaměstnavatelem, neboť v té době jednal se svojí bývalou manželkou o snížení výživného a dohoda byla schválena s platností od 1.6.2013. Tvrdil, že má uzavřenou novou dohodu o výši výživného na své dvě dcery a že má uzavřenu novou dohodu o provedení práce. Z toho dovozoval, že splňuje podmínky pro povolení oddlužení. Soudu I. stupně vytýkal, že toto nevzal v úvahu, a uvedl, že tyto nové skutečnosti je schopen doložit odvolacímu soudu, avšak se domnívá, že zveřejněním těchto dokumentů na portálu justice by bylo nevhodné.

Odvolací soud z podnětu odvolání dlužníka přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu včetně předcházejícího řízení (§ 212 a § 212a o.s.ř.), a došel k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 405 IZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v případě uvedeném v § 402 odst. 5 tak rozhodne namísto rozhodnutí o způsobu oddlužení (odst. 1). Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (odst. 2).

Důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení je dle § 395 IZ zejména to, že se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (odst. 1). Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže a) jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto, nebo b) dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení (odst. 2). Na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo b) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy (odst. 3).

V dané věci soud I. stupně neschválil oddlužení vycházeje ze zjištění, že dlužníkův majetek a jeho příjmy jsou nedostatečné pro oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty, v čemž shledal takové okolnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodujících skutkových zjištění soudu I. stupně, tedy především to, že dlužníkova ekonomická nabídka nepostačovala pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ani pro oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, event. ani na kombinaci obou těchto způsobů. Za takového skutkového stavu soud I. stupně nepochybil, když oddlužení neschválil (nebylo schválit co) a když na jeho majetek prohlásil konkurs.

Pokud jde o odvolací výhrady dlužníka založené jen na jeho nedoložených tvrzeních, že v současné době již má dostatečné příjmy pro schválení oddlužení a že výše jeho vyživovací povinnosti se snížila, odvolací soud je důvodnými neshledal.

Usnesením ze dne 23.8.2013 (B-26), jež bylo dlužníkovi doručeno dne 30.8.2013, uložil odvolací soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení předložil aktuální pracovní smlouvy, na jejichž základě mu plynou mzdové příjmy, a aktuální dohodu o výši výživného na jeho děti a bývalou manželku. Odvolací soud přitom vyložil dlužníkovi, že v odvolacím řízení vystala potřeba ověřit jeho odvolací tvrzení s poučením, že bez předložení citovaných smluv a prokázání výše příjmů z nich plynoucích a výše výživného nemůže dlužník očekávat příznivější rozhodnutí ve věci samé. Dlužník na výzvu odvolacího soudu nereagoval.

Za situace, kdy soudem I. stupně správně zjištěný skutkový stav věci zůstal nezměněn i za odvolacího řízení, když dlužník ani přes výzvu odvolacího soudu ničím neprokázal svá tvrzení o nově uzavřené dohodě o (nižším) výživném a o nově uzavřených pracovních smlouvách s (vyššími) příjmy, ohledně nichž by bylo lze snad zvažovat dosažitelnost oddlužení, postupoval soud I. stupně právem podle § 405 IZ, když oddlužení neschválil a prohlásil konkurs na majetek dlužníka.

Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení v bodech I., II. výroku jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 26. září 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová