1 VSPH 1346/2012-B-26
MSPH 78 INS 15983/2011 1 VSPH 1346/2012-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 1, Revoluční 5/1106, o odvolání věřitele Ing. Filipa anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 1, Štěpánská 643/39, zast. Mgr. Andrejem Lokajíčkem, advokátem, sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. srpna 2012, č.j. MSPH 78 INS 15983/2011-B-21,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. srpna 2012, č.j. MSPH 78 INS 15983/2011-B-21, se m ě n í tak, že se neodmítá popěrný úkon věřitele Ing. Filipa anonymizovano ze dne 16. srpna 2012 (B-11, B-12) co do pravosti pohledávek věřitelů Miroslava Dřevikovského a Ivany Dřevikovské (P4-1, P4-2).

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze odmítl popěrný úkon věřitele Ing. Filipa anonymizovano (dále jen odvolatel) ohledně pohledávek věřitelů č. 4 Miroslava Dřevikovského a Ivany Dřevikovské.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že faxovým podáním ze dne 16.8.2012 doručeným mu téhož dne v 17:34 hod. popřel odvolatel pohledávku insolvenčních věřitelů-manželů Dřevikovských. Protože toto faxové podání bylo doručeno soudu po pracovní době, bylo zaregistrováno jako přijaté až následujícího dne 17.8.2012 v 7.30 hod., přičemž téhož dne 17.8.2012 došel soudu I. stupně do podatelny též jeho originál. Vzhledem k tomu, že přezkumné jednání bylo nařízeno na den 22.8.2012, vyhodnotil soud I. stupně došlé popření jako opožděné, neboť dle § 200 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) by bylo učiněno včas jen tehdy, pokud by mu došlo do 16.8.2012 v jeho pracovní době. Protože bylo faxové podání doručeno sice v poslední den, avšak po jeho pracovní době, délka které je obecně známá , soud I. stupně je jako opožděné odmítl, neboť soud nemá právním předpisem předepsané služby, které by přebíraly podání po pracovní době .

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal, neboť měl za to, že jím učiněné popření bylo včas.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že odvolatel dvěma faxovými podáními došlými soudu I. stupně dne 16.8.2012 v 17:24 hod. a v 17:28 hod. uplatnil na řádně vyplněných formulářích (§ 200 odst. 1 IZ) popření pohledávek insolvenčních věřitelů-manželů Dřevikovských a hned následujícího dne 17.8.2012 je doplnil předložením jejich originálů, čímž zcela vyhověl požadavku stanovenému v § 42 odst. 3 o.s.ř. Odvolací soud proto uzavírá, že na popěrný úkon odvolatele je třeba nahlížet jako na úkon bezvadný a učiněný dne 16.8.2012, tedy včas, neboť se tak stalo v souladu s § 200 odst. 2 větou první IZ nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání (22.8.2012) o popřených pohledávkách (P4-1, P4-2). Okolnost, že faxové podání bylo soudu I. stupně doručeno v poslední možný den, avšak po jeho pracovní době, není pro závěr o jeho opožděnosti podstatný, neboť u lhůt určených podle dnů, nemá hodina (minuta nebo vteřina), kdy se tak v daném dni stalo, jakýkoliv význam (srov. § 57 o.s.ř.).

Byl proto přiléhavý poukaz odvolatele na právní názory vyjádřené v Nálezu Ústavního soudu ze dne 14.7.2011, sp. zn. IV. ÚS 2492/08, s nimiž se odvolací soud ztotožňuje a dle nichž vázání okamžiku doručení faxového podání na moment, kdy se s ním pracovník soudu seznámí, případně má povinnost seznámit, by na straně účastníků řízení zakládalo stav nejistoty a významně by je omezovalo v přístupu k soudu, aniž by tím byl sledován jakýkoliv ospravedlnitelný účel; jestliže se ve vztahu k posouzení včasnosti podání stěžovatelů nabízely dvě možné interpretační alternativy, byl soud povinen zvolit tu, která byla k ústavně zaručeným právům účastníků řízení šetrnější, což neučinil a porušil tak ústavně zaručené právo stěžovatelů na soudní ochranu a spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení proto podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. října 2012

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová