1 VSPH 1322/2015-A-14
KSUL 71 INS 15292/2015 1 VSPH 1322/2015-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem ve věci dlužníka Ing. Miloslava Soldáta, IČO: 44521413, bytem Koldům 1581, Litvínov, zahájené na návrh navrhovatele IMPOWER FINANCE, a.s., IČO: 25741845, sídlem Wolkerova 24/3, Praha 6, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KUSL 71 INS 15292/2015-A-5 ze dne 16. června 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem soud usnesením č.j. KSUL 71 INS 15292/2015-A-5 ze dne 16.6.2015 odmítl insolvenční návrh jímž se IPOWER FINANCE, a.s. (dále jen navrhovatel) domáhal zjištění úpadku vydání rozhodnutí o úpadku Ing. Miloslava Soldáta (dále dlužník).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se navrhovatel včas odvolal. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 6.1.2016, doručným odvolacímu sodu téhož dne, vzal odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25. ledna 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná