1 VSPH 1320/2013-A-12
KSPH 38 INS 19210/2013 1 VSPH 1320/2013-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudc JUDr. Franti anonymizovano Kuery a Mgr. Luboše Dörfla ve vČci dlužn anonymizovano Ing. Ivo Br anonymizovano , anonymizovano , bytem Rakovník, Vojanova 1703, zahájené na návrh dlužn anonymizovano , o odvolání dlužn anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. ervence 2013, .j. KSPH 38 INS 19210/2013-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. ervence 2013, .j. KSPH 38 INS 19210/2013-A-7, se m Č n í tak, že se insolvenní návrh dlužn anonymizovano neodmítá.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl insolvenní návrh podaný dlužníkem Ing. Ivo Br žkem (dále jen dlužník).

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že insolvenní návrh dlužn anonymizovano podaný s využitím formulá e (kolonky . 6) návrhu na povolení oddlužení byl nedostatený. Konstatoval, že v nČm dlužník sice uvedl, že má závazky u více vČ itel v celkové výši 800.287,-K, které není schopen splácet, avšak již neuvedl žádné rozhodující skutenosti osvČdující jeho úpadek, tj. vedle výše tČchto závazk , i splatnost tČchto závazk a identif anonymizovano vČ itel , výši mČsíního p íjmu, výši mČsíních splátek, výši mČsíních výdaj a hlavnČ d vody, jak se ocitl v tvrzeném úpadku. Proto soud I. stupnČ postupoval podle § 128 odst. 1 insolvenního zákona (dále jen IZ) a insolvenní návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužník vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, nebo mČl za to, že jeho opakovanČ podaný insolvenní návrh již mČl pot ebné náležitosti. Uvedl, že insolvenní návrh podal anonymizovano , jakmile zí anonymizovano zamČstnání, a že ho dostatenČ doplnil v p íloze o d íve chybČjící údaje o identif anonymizovano vČ itel a konkretizaci dluhu po jednotlivých položkách a datum jejich vzniku.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m: Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenní ízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávnČn podat dlužník nebo jeho vČ itel, a jde-li o hrozící úpadek, m že insolvenní návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ shodnČ pro návrh podávaný (jakožto navrhovatelem) dlužníkem i jeho vČ itelem tak, že kromČ obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s. .) musí být insolvenní navrhovatel a dlužník (není-li sám insolvenním navrhovatelem) oznaeni zp sobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba oznaena jménem, p íjmením a bydlištČm /sídlem/, u podn anonymizovano též identif anonymizovano íslem, a právnická osoba oznaena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identif anonymizovano íslem). Dále musí být v insolvenním návrhu uvedeny rozhodující skutenosti, které osvČdují úpadek dlužn anonymizovano nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávnČní podat návrh, není-li insolvenním navrhovatelem dlužník, oznaeny d anonymizovano , kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z nČj být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá. Insolvenní návrh musí být rovnČž opat en ú ednČ ovČ eným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zarueným elektronickým podpisem; jinak se k nČmu nep ihlíží (§ 97 odst. 2 IZ). Podá-li insolvenní návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k nČmu p ipojit p edevším seznam svého majetku vetnČ svých pohledávek s uvedením svých dlužník a seznam svých závazk s uvedením svých vČ itel , jež musejí být opat eny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být oznaeny zp sobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ.

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více vČ itel a b) penČžité závazky po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K poslednČ uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své penČžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné ásti svých penČžitých závazk , nebo b) je neplní po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení nČkteré ze splatných penČžitých pohledávek v i dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenní soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se z etelem ke všem okolnostem d vodnČ p edpokládat, že dlužník nebude schopen ádnČ a vas splnit podstatnou ást svých penČžitých závazk (§ 3 odst. 4 IZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužn anonymizovano je pouze srozumitelný a uritý insolvenní návrh opat ený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými p ílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ (zejména ádnými seznamy svého majetku a závazk ). Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopad , jež m že i vadný insolvenní návrh vyvolat v pomČrech dlužn anonymizovano nebo t etích osob-je nutno i v p ípadČ insolvenního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem p edepsaném ádném vylíení rozhodujících skuteností, které osvČdují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ), mezi nČž pat í mimo jiné i konkrétní údaje o vČ itelích, kte í mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Tuto povinnost nelze mít proto za splnČnou tím, že insolvenní navrhovatel ohlednČ tČchto skuteností odkáže na listinný d anonymizovano , který p ipojí k insolvennímu návrhu jako p ílohu, ledaže jde o ádný seznam majetku a závazk p ipojený k insolvennímu návrhu dlužn anonymizovano . Jinak eeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkovČ úpadku i hrozícím úpadku, jež jeho insolvenní návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako souást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o vČ itelích dlužn anonymizovano a jejich pohledávkách a o majetkových pomČrech dlužn anonymizovano obsažené v seznamech majetku a závazk , které spolu s insolvenním návrhem (co jeho obligatorní p ílohu) p edložil. To však za p edpokladu, že tyto seznamy jsou ádné-tj. opat ené náležitostmi p edepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném smČru) p ihlížet.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neuritý, insolvenní soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokraovat v ízení; uiní tak neprodlenČ, nejpozdČji do 7 dn poté, co byl insolvenní návrh podán. Ustanovení § 43 o.s. . (výzva k odstranČní vad podání) se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvennímu návrhu p ipojeny zákonem požadované p ílohy, nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti, urí insolvenní soud navrhovateli lh tu k doplnČní insolvenního návrhu. Tato lh ta nesmí být delší než 7 dn ; to neplatí, jde-li o insolvenní návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenní návrh ve stanovené lh tČ doplnČn, insolvenní soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník spojil insolvenní návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na p edepsaném formulá i (A-1), v nČmž v kolonce . 6 vyznail, že se domáhá vydání rozhodnutí o svém úpadku, mj. uvedl, že má dluhy v celkové výši 800.287,-K (resp. ve výši 628.950,-K bez náklad na vymáhání a úrok ) u více vČ itel , které není schopen splácet, vČtšina z nich vznikla p ed rokem 2009 a popsal svoji obtížnou situaci. Z kolonek . 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20 návrhu na povolení oddlužení ve shodČ s p ipojenými seznamy majetku a závazk (A-6) vyplývá, že dlužník má 21 nezajištČných závazk v i 17 vČ itel m, které dostateným zp sobem oznail jejich názvem, sídlem a IýO a u kterých uvedl d vod vzniku, výši a splatnost jejich pohledávek. Jeho majetek tvo í movité vČci (vybavení bytu a vČci osobní pot eby, vše v hodnotČ cca 24.000,-K), nemá žádné zamČstnance, dlužníky ani manželku a má vyživovací povinnost v i 3 dČtem ve výši 7.500,-K mČsínČ. Dlužník je od 1.7.2013 zamČstnán u ýeské pošty, s.p. s p edpokládaným mČsíním p íjmem v roce 2013 ve výši 15.000,-K (mzda).

Z uvedeného je z ejmé, že dlužník ve svém návrhu, jímž zahájil insolvenní ízení, ve spojení s jeho povinnými p ílohami uvedl dostatenČ konkrétní skutenosti o svých celkových majetkových pomČrech (o svém majetku), o splatnosti svých dluh a oznail dostatenČ a nepochybnČ i své vČ itele. Dlužník tak v insolvenním návrhu a k nČmu p ipojených seznamech majetku a závazk dostatenČ vylíil skutenosti, jež by jeho tvrzený úpadek dle § 3 odst. 1 IZ osvČdovaly. Okolnost, že veškeré tyto údaje nebyly-pro nedostatek místa-uvedeny v kolonce . 6 urené pro podání insolvenního návrhu, ale byly uvedeny v dalších kolonkách návrhu na povolení oddlužení a v p ílohách, nezp sobuje dle názoru odvolacího soudu neprojednatelnost (projevující se absencí rozhodných skuteností osvČdujících úpadek dlužn anonymizovano ) jeho insolvenního návrhu. Dlužníkovi lze vytknout toliko to, že p edložené seznamy svému majetku a závazk dosud nepodepsal a neopat il je prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. OhlednČ tohoto nedostatku je však namístČ dlužn anonymizovano nejprve vyzvat k doplnČní p íloh o stanovené náležitosti; teprve pak-nevyhoví-li dlužník takové výzvČ soudu I. stupnČ-by bylo lze insolvenní návrh odmítnout podle § 128 odst. 2 IZ.

Z tČchto d vod odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otá anonymizovano posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 21. srpna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva