1 VSPH 1317/2017-3-24
KSI IK 41 INS 22676 /2016 e i. 1 VSPH 1317/2017-3-24

.USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném zpředsedv ]UDr. ]iřího Goldsteina a soudců ]UDr. Františka Kučery a ]UDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníků a) Kamila Diblika, nar. 14. ledna 1977, trvale bytem nám. F, L. Věka 11, Dobruška, korespondenční adresa Přepvchv 98, a b) Jany Diblikově, nari 20. srpna 19?8, IČO 76253406, trvale bytem Přepvchv 98, o odvolání dlužm'ků proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j KSl IK 41 INS 22676/2016-13 17 ze dne 9. května 2017 takto:

Odvolání se o dmítá .

Odůvodnénh

Krajský soud vl-íradci Králové usnesením č.j. KSHK 41 INS 22676/ 2016 13-17 ze dne 9.5.2017 pod bodem I. výroku schválil oddlužení Kamila Dinka a janv Diblíkové (dále jen dlužníci) plněním splátkového kalendáře a v dalších bodech H. až XIV. stanovil podmínky plnění splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali. Argumentovalí tím, že nesouhlasí s výší dluhu ani s výší splátek a požadují určení splátky paušálním tarifem nižším, než je strhávaná částka s tím, že mají dvě studující děti a současná výše splátek je pro ně likvidační.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny procesní předpoklady pro projednání podaného odvolání.

Podle ust. Š 406 odst. 4 insolvenčního zákona může dlužník podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to za předpokladu, že insolvenční soud nevyhověl jeho žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek. Dlužník se tedy může proti usnesení o schválení oddlužení odvolat pouze v rozsahu výše splátek a pouze za splnění uvedeného předpokladu. Protože v návrhu na povolení oddlužení dlužníci včas nepožádali o jinou výši měsíčních splátek (ust. Š 398 odst. 4 insolvenčního zákona), nejsou subjektivně legitimováni k podání odvolání proti napadenému usnesení.

Pokračováni z hrál ih 41 uve. umo; zum 1 VSPI I 1317 /2017

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací proto podané odvolání odmítl podle ust. Š 218 písm. b) o.s.ř.

P 0 u č e n í : Proti tomuto usnesení a s a ž" dovolání přípustné.

V Praze dne 4. prosince 2017

JUDr.]iří G old s t e i n,v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení:

T. Karífrraaéaarř __ / ÁMWÍ/