1 VSPH 1316/2014-P4-8
MSPH 94 INS 22559/2013 1 VSPH 1316/2014-P4-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka: dipro, a.s., IČO 00169315, bytem Praha 10, Petrohradská 37, o odvolání věřitele č. 4 Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, sídlem Praha 10, Petrohradská 1486/6, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 22559/2013-P4-3 ze dne 10. června 2014,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 22559/2013-P4-3 ze dne 10. června 2014 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku rozhodl, že se k přihlášce věřitele č. 4 nepřihlíží, přihláška se odmítá a právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 12.5.2014 věřitel č. 4 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 371.794,60 Kč. Insolvenční správkyně podáním ze dne 14.5.2014 vyzvala věřitele č. 4 k vyčíslení penále k přihlášeným pohledávkám a k doplnění přihlášky určila lhůtu 15 dnů od doručení výzvy. Výzva byla věřiteli č. 4 doručena dne 19.5.2014, věřitel přihlášku doplnil až podáním ze dne 5.6.2014, tedy opožděně. Soud měl za to, že přihláška pohledávky byla nepřezkoumatelná, a proto rozhodl, jak shora uvedeno.

Proti tomuto usnesení se věřitel č. 4 včas odvolal. Namítal, že výzva byla doručena dne 19.5.2014 jinému správci daně a místně příslušnému správci daně-věřiteli č. 4 byla doručena až 22.5.2014. Namítal, že byl vyzván jen k doložení příslušenství daně, nikoli jistiny. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení a aby bylo v řízení nadále jednáno s Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 188 odst. 1 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout.

Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst. 2).

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že věřitel č. 4 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 371.794,60 Kč, která se skládala z jistin ve výši 111.194,60 Kč a 123.964,-Kč z titulu daně z přidané hodnoty a dále z penále ve výši 65.143,-Kč a 71.351,-Kč z titulu daně z přidané hodnoty a penále z titulu daně z příjmů ve výši 142,-Kč. Věřitel č. 4 uvedl vedle sídla v přihlášce i korespondenční adresu, která odpovídala sídlu územního pracoviště věřitele.

Usnesením ze dne 14.5.2014 byl věřitel č. 4 vyzván k doplnění přihlášky o vyčíslení penále pohledávek uvedených v přihlášce, když v přihlášce nebylo podrobně uvedeno, zda se uvedené penále vztahuje ke všem pohledávkám či jen některým z nich. Insolvenční správkyně určila lhůtu k doplnění přihlášky na 15 dnů od doručení výzvy a výzvu, jak plyne z doručenky, adresovala Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu na adresu Štěpánská 28, Praha 1.

Odvolací soud má za to, že postup insolvenční správkyně nebyl správný. Z přihlášky plyne, že korespondenční adresa věřitele je Petrohradská 1486/6, Praha 10, což odpovídá Územnímu pracovišti věřitele pro Prahu 10. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že byť zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, počítá s finančními úřady obvodu působnosti vyšších územně samosprávných celků, tyto finanční úřady se dále vnitřně člení na dílčí územní pracoviště. Územní pracoviště jsou svojí povahou vnitřními organizačními jednotkami orgánů finanční správy, jsou nesamostatnými vnitřními útvary těchto orgánů vystupující jejich jménem. Územní pracoviště nemají vlastní právní subjektivitu a jednání územního pracoviště finančního úřadu je jednáním tohoto finančního úřadu, příslušným správcem daně, resp. správním orgánem je tedy finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávního celku.

Jestliže tedy věřitel uvedl v přihlášce korespondenční adresu, která představovala adresu vnitřního územního pracoviště věřitele, měla mu být výzva rovněž na tuto adresu doručena, přičemž rovněž ze záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu soudu I. stupně lze zjistit, že přihláška byla podána z Územního pracoviště pro Prahu 10.

Ze shora uvedených skutečností plyne, že pokud přihláška obsahovala korespondenční adresu a byla zaslána územním pracovištěm finančního úřadu, pak výzva správkyně měla být adresována rovněž na toto územní pracoviště; nestalo-li se tak, nelze s doručením výzvy jinému pracovišti spojovat počátek běhu lhůty k odstranění vad přihlášky.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. napadené usnesení zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 5. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová